ועדת אתיקה למחקר בבני אדם בפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה

ועדת האתיקה הוקמה כדי לסקור הצעות מחקר המוגשות לה, ולאשר הצעות העומדות בקריטריונים אתיים. הקריטריונים המנחים את הוועדה הם אלו שנקבעו על ידי המשרד לבריאות ולשירותי אנוש (Department of Health and Human Services) בארה"ב. בנוסף, מונחית הוועדה על-ידי נוהל מחקרים בבני אדם של אוניברסיטת חיפה (מוצג באתר).

חברי הוועדה הם: ד״ר ענת פריאור (יו"ר), ד"ר מיכל איילון, ד"ר רעות ארבל, ד"ר אדר בן-אליהו, ד"ר שרית ברזלי, ד"ר יפית גבאי, ד"ר צפריר גולדברג, פרופ' אוסיד ח'טיב, ד"ר אורית חצרוני, מר משה כרמלי, ד"ר לטם פרי חזן וד"ר שלי שאול. מרכזת הוועדה היא הגב' אורטל האס.

כל חוקר בפקולטה לחינוך רשאי לפנות לוועדה לקבלת אישור אתיקה על הצעת מחקר. במקרה של סטודנטים לתארים מתקדמים (עבודות תיזה ודוקטורט) יש להגיש הצעת מחקר לאחר שאושרה אקדמית בחוג הרלבנטי.
על כל חוקר הפונה לוועדה להציג אישור על קורס אתיקה ממוחשב. הקורס המומלץ הינו של חברת CITI. מצורף קישור לקורס הכולל הסבר מפורט (בחלון חדש).
סיום הקורס בהצלחה יקנה אישור רשמי וממוספר לחוקר. תוקף האישור הוא לחמש שנים.

חוקרים העורכים מחקר עם ילדים יוכלו למצוא באתר UCL – University College London כללים אתיים מנחים (בחלון חדש).

בקישור הראשון שכותרתו "Research Involving Children" מפורטים כללים לעניין הדרכים הראויות להשגת הסכמה מדעת של ילדים להשתתפותם במחקר.

כמו כן, ראו נא תקציר של כללי אתיקה למחקר בבני אדם (קובץ PDF בחלון חדש).

בכל מקרה של מחקר הנערך בין כתלי בית ספר על החוקרים לפנות לאישור המדען הראשי של משרד החינוך במקביל לפנייה לוועדה הפקולטטית.

הוועדה לא תדון בבקשות לאישור בדיעבד, אלא רק בהצעות למחקרים שעדיין לא בוצעו.

בפנייה לוועדה הפקולטטית יש לשלוח במייל את המסמכים הבאים בקבצים נפרדים למרכזת הוועדה, אורטל האס, ohaas@univ.haifa.ac.il, טל. 04-8249368.

 1. טופס פניית חוקר לוועדת אתיקה (קובץ Word, להורדה)
 2. מכתב וטופס הסכמה מדעת לנבדקים בוגרים (קובץ Word, להורדה)
 3. מכתב והסכמה מדעת לנבדקים ילדים (קובץ Word, להורדה) (רלוונטי במקרה של מחקר עם ילדים)
 4. מכתב וטופס הסכמה מדעת להורים (קובץ Word, להורדה) (רלוונטי במקרה של מחקר עם ילדים)
 5. מסמך הכולל את תקציר המחקר (עמוד אחד), פירוט שיטת המחקר וצירוף כלי המחקר.
 6. אישור על מעבר הקורס האינטרנטי לאתיקה במחקר בבני אדם (קישור לעיל)
 7. טופס אישור מנחה להגשה לוועדת אתיקה (קובץ Word, להורדה) – רלוונטי רק במקרה של תיזות ועבודות דוקטורט
 8. להלן נוהל ועדת האתיקה לגבי קבלת הסכמת הורים להשתתפות ילדיהם במחקר באמצעות מייל או ווטסאפ (קובץ PDF בחלון חדש)

דגשים לגבי עבודות גמר של סטודנטים (תזות ועבודות דוקטורט):

 • על המנחים להציג אישור על קורס אתיקה (מוזכר לעיל) בנוסף לזה של הסטודנט.
 • על המנחה/ים לחתום על טופס הפנייה לוועדה (בנוסף לחתימת הסטודנט).
 • שם המנחה/ים חייב להופיע בנוסף לשם הסטודנט במכתבים לנבדקים.

שימו לב: הדוגמאות המופיעות באתר הן לשירותכם, ויסייעו לוודא כי עניתם על כל דרישות האתיקה.
פניות שלא יכללו את כל הדרישות יוחזרו לחוקרים.

הצעת מחקר שתעמוד בדרישות האתיות תקבל אישור רשמי מהוועדה, שתוקפו לארבע שנים.
כדי לשמור על תקפות האישור יש להודיע לוועדה על כל שינוי בשיטת המחקר.

להלן קובץ הנחיות להגשת בקשה לשינוי במחקר שכבר קיבל אישור מוועדת האתיקה (קובץ PDF בחלון חדש)

נוהל האוניברסיטה בנושא מחקרים בבני אדם (קובץ PDF, בחלון חדש)