קשיים ולקויות למידה בחשבון ובמתמטיקה

תכנית בינתחומית בקשיים ולקויות למידה בחשבון ובמתמטיקה

תכנית משותפת לחוג לחינוך מתמטי ולחוג ללקויות למידה. היא יכולה להילמד בשני מסלולים: מסלול א' (עם כתיבת עבודת גמר מחקרית – תזה) ומסלול ב' (ללא כתיבת עבודת גמר מחקרית). המסיימים יהיו מוסמכי הפקולטה לחינוך ויהיו זכאים לתואר M.A בחינוך בתכנית הבינתחומית לקשיים ולקויות למידה בחשבון ובמתמטיקה

התכנית מיועדת למתעניינים בתהליכי למידה תקינה ולקויה של חשבון ושל מתמטיקה ובנושאים הקשורים בעיבוד מידע מתמטי.

תנאי קבלה

יש לעמוד בתנאי הקבלה של החוג לחינוך מתמטי והחוג ללקויות למידה.

בחוג לחינוך מתמטי

נדרש ידע בחינוך ובמתמטיקה.

ציון של 80 לפחות בהוראת מדעים או שילוב של תואר במדעים בציון של 80 לפחות ביחד עם לימודי חינוך (תעודת הוראה, למשל) בציון של 80.

בחוג ללקויות למידה

תואר ב"א במדעי ההתנהגות בציון ממוצע של 85 לפחות ולא פחות מ – 80 בכל חוג.

קורות חיים ושתי המלצות המתייחסות ליכולת האקדמית.

ראיון אישי בשלב המיון הסופי – אליו יוזמנו רק חלק מן המועמדים.

לימודי השלמה

ציון של 80 לפחות בכל קורס בלימודי השלמה (במידה ונדרשו השלמות).

קורסי ההשלמה הנדרשים ייקבעו בהתאם להחלטת ועדת הקבלה.

308.2004 אספקטים נוירופסיכולוגיים של הלמידה 4 נק'

308.2005 פסיכולוגיה קוגניטיבית 2 נק'

מבנה הלימודים:

המגמה לקשיים ולקויות למידה בחשבון ובמתמטיקה

 

מסלול א'

מסלול ב'

שנה א'

חובה

1 מחקר כמותי וסטטיסטיקה למ"א+ תרגיל ( 4 שש"ס) (313.4001)

1 קורס חינוך מתמטי: קורס אינטגרטיבי (4 שש"ס) (317.4002)

1 קורס חינוך מתמטי (4 שש"ס)

עבוד המספר: היבטים תיאורטיים ומחקריים (2 שש"ס) (308.4116)

אורתוגרפיה: קריאה וליקויי קריאה (2 שש"ס) (308.4141)

התפתחות תקינה ולקויה של השפה (2 שש"ס) (308.4140)

קשב והפרעות קשב (2 שש"ס) (308.4144)

בחירה

 

1קורס חינוך מתמטי (4 שש"ס)

2 קורסים בלקויות למידה (בסה"כ 4 שש"ס)

שנה ב'

חובה(1)

קשיי למידה בחשבון (4 שש"ס) (317.4064)

נוירוביולוגיה של הקוגניציה (2 שש"ס) (308.4170)

הערכה ואבחון תפקודי למידה בגילאי הילדות (2 שש"ס) (308.4162)

הבסיס הנוירוקוגניטיבי של מיומנויות בחשבון (4 שש"ס) (308.4124)

בחירה

2 קורסים חינוך מתמטי

סה"כ קורסים

11 9

סה"כ שש"ס

36 שש"ס

36 שש"ס

הערות לטבלה

(1) בשנה ב' תלמידי מסלול א' יהיו פטורים מקורסי חובה בהיקף של 4 שש"ס (כלומר, יורידו באחד החוגים קורס אחד של 4 שש"ס או 2 קורסים של 2 שש"ס. לא כולל הסמינר האינטגרטיבי אותו שני המסלולים לומדים). תלמידי מסלול ב' ילמדו את כל קורסי החובה שבטבלה

(2) הקורס סמינר אינטגרטיבי ינוהל ע"י 2 מרצים – אחד מחינוך מתמטי ואחד מלקויות למידה. קיום הקורס מותנה במספר מתאים של תלמידים . אם לא יתקיים יוצע לתלמיד קורס אחר.

חובות

העבודות הסמינריוניות:

עבודות סמינריוניות בתוכנית קשיים ולקויות למידה בחשבון ובמתמטיקה

מסלול א'

מסלול ב'

· עבודה סמינריונית אחת בחוג לחינוך מתמטי או בחוג ללקויות למידה

שתי עבודות סמינריוניות:

· עבודה סמינריונית אחת בחוג לחינוך מתמטי

· עבודה סמינריונית אחת בחוג ללקויות למידה

סיום הלימודים:

סיום לימודים בתוכנית קשיים ולקויות למידה בחשבון ובמתמטיקה

מסלול א'

מסלול ב'

תיזה שתיכתב בחוג לחינוך מתמטי, או בחוג ללקויות למידה, לפי בחירת הסטודנט

מבחן גמר

הציון הסופי:

הציון ניתן עבור:

קשיים ולקויות למידה בחשבון ובמתמטיקה

מסלול א'

מסלול ב'

תיזה

40%

 

עבודות סמינריוניות

30%

30%

בחינת גמר

 

30%

קורסים

30%

40%