The-lyricism-of-the-soulעל הליריות של הנפש

מהי הליריות של הנפש? האם מדובר בתכונה המייחדת את נפשם של משוררים בלבד, או שמא באיכות נפשית המצויה בכל אחד מאתנו, אולי אף מתנה את עצם קיומו של מרחב נפשי?

ספר זה מנסה לבחון את משמעותה של הליריות האנושית כפונקציה הנפשית המאחדת את חוויית העולם כמשתנה ללא הרף עם חווייתו כצפוי וכקבוע. שני אופני החוויה הללו אינם רק מתקיימים במקביל אלא גם כרוכים זה בזה. ליחסים ביניהם נודעת משמעות הנוגעת ליצירתיות האנושית בפרט וליכולות החיוניות ביותר לקיום הנפשי בכלל: היכולת לדעת, היכולת להתאבל והיכולת לאהוב.
הספר זכה בפרס בהט לספר העיון המקורי לשנת תשס"ו

הוצאת הספרים ע"ש י"ל מאגנס בשיתוף אוניברסיטת חיפה
לצפייה בדף הספר באתר ההוצאה לחצו כאן
דנה אמיר