You are currently viewing תעודת הוראה בחוג לחינוך מיוחד

תעודת הוראה בחוג לחינוך מיוחד

תעודת הוראה בחוג לחינוך מיוחד

מטרת הלימודים בתכנית היא להכשיר מורים לחינוך מיוחד לעבודה במסגרות החינוך המיוחד וכמורים בבתי ספר המשלבים ילדים מהחינוך המיוחד במסגרות הרגילות. המתקבלים לתכנית הלימודים יוכלו ללמוד במהלך לימודיהם בשתי התמקדויו, אחת בשנה הראשונה ללימודיו והשנייה בשנה השנייה ללימודי: אוטיזם, לקויות התפתחותיות, לקויות שמיעה, הפרעות רגשיות ובעיות התנהגות.