You are currently viewing סוקרטס וקסנטיפה בירח דבש – מפגש עם פילוסופיה בדרכי ההומור והצחוק

סוקרטס וקסנטיפה בירח דבש – מפגש עם פילוסופיה בדרכי ההומור והצחוק

סוקרטס וקסנטיפה בירח דבש - מפגש עם פילוסופיה בדרכי ההומור והצחוקסוקרטס וקסנטיפה בירח דבש – מפגש עם פילוסופיה בדרכי ההומור והצחוק

ניתן לומר כי קיים דימיון מסויים בין העיסוק הפילוסופי ובין ההומור. גם הפילוספים וגם ההומריסטינים מתבוננים בעולם מבפנים ומבחוץ, מקרוב ומרחוק בעת ובעונה אחת. הם מעורבים בנושאים בהם הם עוסקים, נושאים אלה חשובים להם , דורשים את התייחסותם, אך הם מציבים מרחק מסויים בינם ובין הנושאים, מתבוננים בהם מעמדה פרספקטיבית, בוחנים אותה מבחוץ. נראה כיצד עשויות הבדיחות והשנינה להאיר מושגים ועקרונות פילוסופיים, עד כמה טעונות הבדיחות בתכנים פילוסופיים, כיצד הן מגרות את החשיבה ומעוררות אותה לבחינה ולביקורת, עד כמה יש בהן מדרכי הטיעון הפילוסופי, החקר, ההשוואה, ההסקה ואפילו הפילפול וההגיון התלמודי.

אדיר כהן
אמציה הוצאת ספרים