Seminar-paper-writing-instruction-and-assessmentהעבודה הסמינריונית: כתיבה, הנחיה והערכה

כתיבת עבודה סמינריונית איננה משימה פשוטה. הסטודנטים הנדרשים לכתוב עבודות במהלך לימודיהם לתואר ראשון נתקלים בקשיים רבים. צוות מחברים מהמכללה לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט איתר את קשיי הסטודנטים ואת צורכיהם ונתן להם מענה בספר "העבודה הסמינריונית במוסד האקדמי: חלקיה ודרך הגשתה" (תשס"ג-2002, סדרת כליל, מכון מופ"ת) הספר התמקד בהכרת חלקי העבודה הסמינריונית ובדרך הגשתה. מהדורה זו, המהדורה המורחבת של הספר, נועדה להשלים שני היבטים שנרמזו במהדורה הראשונה. האחד הוא תהליך ההנחיה המתרחש לאורך זמן בין המנחה לבין הסטודנט. האחר הוא אמות המידה להערכה של העבודה הסמינריונית (קרי, משמעותו של הציון שנותן המנחה). המחברים ניסו להציג את המידע ברמת פירוט מספקת שתסייע לסטודנטים להתגבר על הקשיים הכרוכים בהכנה, בכתיבה ובהגשה של עבודה סמינריונית למנחה.

כליל, מכון מופ"ת  ד"ר נבט אפרת ופרופ' רוני לידור