Psychology-of-language-studies-in-Israel-Language-acquisition-reading-and-writingפסיכולוגיה של קריאה והבנת טקסט

באדם המבין את הנקרא מתרחש תהליך עיבוד אינפורמציה: בקצה האחד של התהליך, האדם קולט בעיניו כתמי צבע המזוהים כאותיות, מילים, ומשפטים, ובקצה האחר נולדת במוחו פיסת משמעות. השאלה כיצד נהפכים כתמי הצבע שעל הניר לאותיות, למילים, ולמשפטים נושאי משמעות, ומה משפיע על התהליך הזה, היא השאלה בה עוסקות ההרצאות שכונסו בספר זה. מחקר הקריאה התנהל לאיטו במהלך המחצית הראשונה של המאה העשרים. הגישה ההתנהגותית שרווחה בפסיכולוגיה ובבלשנות האמריקאית לא היתה מצוידת בכלים המתאימים למחקר של תהליכי תפיסה, חשיבה, והבנת לשון, שהם עיקרה של פעולת הקריאה. רק לקראת אמצע שנות החמישים של המאה הקודמת השתנו באופן מהפכני גישות בסיסיות בפסיכולוגיה ובבלשנות, ושינויים אלה סייעו להתקדמות מחקר הקריאה. בפסיכולוגיה, היתה זו המהפכה הקוגניטיבית, ובבלשנות היתה זו הופעת התיאוריה הצ'ומסקיאנית. גם התפתחויות בתורת הספרות ובמדעי המחשב תרמו למחקר הקריאה. ההרצאות המכונסות כאן מביאות לקורא העברית בפעם הראשונה את תפיסת הקריאה בהתאם לגישה החדשה של הפסיכולוגיה של הלשון והקריאה.

יוסף שימרון הוצאה לאור של משרד הביטחון, 1989