תואר שלישי בחוג למנהיגות ומדיניות בחינוך

לימודים לתואר שלישי 316301-24-01

מטרת הלימודים

התכנית ללימודי תואר שלישי בחוג למנהיגות ומדיניות בחינוך באוניברסיטת חיפה נועדה להכשיר חוקרים וחוקרות שיוכלו לתרום לפיתוח האקדמי של לימודי המנהיגות ומדיניות חינוכית בארץ, וישמשו בתפקידי מחקר בארגוני חינוך פורמאליים ובלתי-פורמאליים כאחד.

התכנית, שהיא עיונית באופייה, שואבת ממגוון של דיסציפלינות (פסיכולוגיה, ניהול, אנתרופולוגיה וסוציולוגיה) כדי לפתח הבנה רב-תחומית רחבה ומעמיקה של תופעות חינוכיות שונות.

התכנית כוללת קורסי לימוד והנחייה אקדמית אישית, והיא מיועדת לסטודנטים מעולים, בעלי תואר שני מחקרי (עם תזה) בתחומים כמו מנהל בחינוך וסוציולוגיה ואנתרופולוגיה של החינוך.

תישקל מועמדותם של בעלי תואר שני מחקרי שאינו בתחומים אלה, או של מועמדים מצטיינים אחרים. מועמדים אלו יחויבו בלימודי השלמה על פי הנחיות הועדת החוגית לתארים מתקדמים.

מועמדים בעלי תואר שני לא-מחקרי (כלומר, ללא תזה) מחויבים במחקר מקדים

תכנית הלימודים

מנחה/ת עבודת הד"ר והועדה המלווה, במידה ומונתה, יקבעו לתלמיד/ת המחקר את תכנית הלימודים שלו והיקפה. תכנית הלימודים תאושר ע"י הועדה החוגית לתארים מתקדמים או הוועדה הבית ספרית לדוקטורט. על התלמיד/ה להשתתף בקורסים, למלא את חובותיו/ה על-פי דרישות הקורס (כולל בחינה או עבודות) ולפי שיקול הדעת של מרצה/ת הקורס ולסיים ברמת הישגים שאינה נופלת מציון 85 בכל קורס. המנחה רשאי/ת לדרוש הרחבת לימודי הדוקטורט מעבר למכסת המינימום הנדרשת בהתאם לצורכי עבודת המחקר, באישור הועדה החוגית לתארים מתקדמים או הוועדה הבית ספרית לדוקטורט.

במסגרת לימודי הדוקטורט על הסטודנט/ית ללמוד שלושה קורסים לפחות, מתוכם שניים חובה בשלב א' א' –"פורום לכותבי תיזה ודוקטורט" (4 שש"ס) וסוגיות עכשוויות במנהיגות ומדיניות בחינוך (4 שש"ס). השאר מתוך הקורסים המומלצים לדוקטורנטים/ות ומתוך היצע הקורסים במסגרת תכניות התואר השני של החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך או של חוגים אחרים לפי הנחיית המנחה ובאישורה של הועדה החוגית לתארים מתקדמים או הוועדה הבית ספרית לדוקטורט.

סטודנט/ית שלמד/ה את התואר השני במסגרת החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך מחויב/ת לפחות ב-12 שעות שבועיות סמסטריאליות (3 קורסים).

סטודנט/ית שלא למד/ה את התואר השני במסגרת החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך מחויב/ת לפחות ב-16 שעות שבועיות סמסטריאליות (4 קורסים).

הסטודנטים יחויבו להשלים במהלך לימודיהם 7 מפגשים לפחות מתוך מסגרת ההכשרה של ביה"ס בלום ללימודים מתקדמים. ההשתתפות ב-7 מפגשים כאמור תוכר כקורס בהיקף של 1 שש"ס. השתתפות ב-12  מפגשים לפחות מתוך מסגרת ההכשרה של ביה"ס בלום ללימודים מתקדמים תוכר  כקורס בהיקף של 2 שש"ס.

מסגרת ההכשרה של בית ספר בלום תפורסם באתר האינטרנט של הרשות ללימודים מתקדמים, בית ספר בלום לחץ כאן (בחלון חדש):

מנחה עבודת הדוקטור יחד עם הוועדה החוגית לתארים מתקדמים, יקבעו לסטודנט/ית את תכנית הלימודים והיקפה. על הסטודנט/ית להשתתף בקורסים, למלא את חובותיו/ה על פי דרישות כל קורס (כולל בחינה או עבודות) ולסיים ברמת הישגים שאינה נופלת מציון 85 בכל קורס. המנחה רשאי לדרוש הרחבת לימודי הדוקטורט מעבר למכסת המינימום הנדרשת בסעיף ב', בהתאם לצורכי עבודת המחקר, באישור הועדה החוגית לתארים מתקדמים של החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך, ובלבד שלא יעלו על 16 שעות שבועיות סמסטריאליות ולא יותר מ-4 קורסים. דרישות אקדמיות נוספות תהיינה בהתאם לתקנון הרשות ללימודים מתקדמים ותקנון החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך.

מומלץ כי תכנית הלימודים המאושרת על ידי המנחה והוועדה (כולל לימודי השלמה) תושלם עד תום השנה הראשונה ללימודים.

כמו כן, על הסטודנט/ית בכל שנות הלימודים להשתתף בסמינר הסגל המתקיים במסגרת החוג לפחות פעמיים בשנה.

כל תכתובת של הסטודנט/ית עם הועדה החוגית לתארים מתקדמים בעניינים אקדמיים חייבת להיות בידיעת המנחה ובאישורו בכתב.

מבנה הלימודים

משך הלימודים לתואר השלישי הוא ארבע שנים והוא מחלוק לשני שלבים: שלב מחקר א' ושלב מחקר ב'.

שלב מחקר א': משך הלימודים בשלב מחקר א' לא יעלה על שנתיים מתחילת סמסטר הלימודים בו התקבל/ה הסטודנט/ית (כולל חופשת הסמסטר/ הקיץ). במהלך תקופת לימודים זו, ולא יאוחר מסוף השנה האקדמית הראשונה, יידרשו הסטודנטים להשלים את הצעת המחקר, לקבל את אישור המנחה להצעה ולהגישה לעיון הוועדה החוגית לתארים מתקדמים וכן לעמוד בדרישות אחרות שהוטלו עליהם על ידי הוועדה החוגית לתארים מתקדמים. הצעת המחקר המורחבת נשלחת לשני שופטים מומחים מחוץ לאוניברסיטה.

שלב מחקר ב': משך הלימודים בשלב מחקר ב' יהיה פרק זמן שבין סיום שלב מחקר א' ועד ארבע שנים מתחילת הסמסטר בו התקבל/ה הסטודנט/ית ללימודי תואר שלישי. במהלך תקופת לימודים זו, יידרשו הסטודנטים להשלים את כתיבת עבודת הדוקטור, לקבל את אישור המנחה (והוועדה המלווה אם מונתה), אישור הוועדה החוגית לתארים מתקדמים וכן להגישה לרשות ללימודים מתקדמים לצורך שיפוט.

אופי עבודת הדוקטורט:

1. תלמיד חייב בעבודת מחקר לשם קבלת תואר הדוקטור. על העבודה לבטא את התרומה המקורית העצמאית של התלמיד ולהוכיח את יכולתו להציב שאלות מחקר, לאסוף ולנתח נתונים, ולהסיק מסקנות.

2. המחקר המוצג בעבודת הדוקטורט חייב לכלול תרומה מהותית לקידום הידע וההבנה בתחום המחקר וכתיבת חיבור מדעי לפי כללי המבנה והמינוח המקובלים בספרות המקצועית בתחומו.

3. העבודה חייבת לכלול איסוף של נתונים אמפיריים או, במקרים מיוחדים, שימוש בנתונים אמפיריים שנאספו ע"י אחרים. שימוש בנתונים אמפיריים שנאספו ע"י אחרים יתאפשר בתנאי שתהיה לתלמיד תרומה עצמאית ברורה בניסוח השאלות, ניתוח התוצאות והפקת המסקנות ויותנה באישור מיוחד של הועדה החוגית ללימודים מתקדמים.

מנחים:

מועמד ללימודי תואר שלישי יבחר מנחה או מנחים. על התלמיד לקבל הסכמתו של המנחה או המנחים להנחיה. המנחים יאושרו ע"י הוועדה החוגים לתארים מתקדמים. כמנחה יוכל לשמש כל מרצה בחוג למנהיגות ומדיניות בחינוך מדרגת מרצה בכיר ומעלה. המנחה מלווה את העבודה באופן צמוד על כל שלביה החל מבחירת הנושא ותכנון המחקר ועד לניסוח הסופי של העבודה. התלמיד חייב להתייעץ במנחה בכל שלב משלבי העבודה ולהביא לפניו לאישור את הנוסחים של הצעת המחקר ושל עבודת הדוקטורט. המנחה ו/או התלמיד רשאים לבקש חבר סגל נוסף בתוך או מחוץ לחוג לשמש כמנחה כול עוד הוא עומד בכללי הרשות ללימודים מתקדמים.

קבלת מועמדים

תנאי קבלה

א. בקשות להתקבל ללימודים לקראת התואר דוקטור לפילוסופיה בחוג למנהיגות ומדיניות בחינוך תתקבלנה מסטודנטים שסיימו את תואר המוסמך בנושאים הקשורים לתחום דעת זה בציון משוקלל של 90 לפחות וציון של 90 לפחות בעבודת התיזה למ"א. מועמדים ללא רקע לימודי בתחום מנהיגות ומדיניות בחינוך המעוניינים בלימודי תואר שלישי בחוג ידרשו ללימודי השלמה.

ב. מועמדים ללימודי תואר שלישי אשר הינם מוסמכים של אוניברסיטאות מוכרות מחו"ל וכן של אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל, אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה, יחויבו לעמוד בהצלחה במבחן ה- GRE הכללי  (General test) ולהימצא באחוזון ה- 70% בכל אחד משלושת מרכיבי המבחן. עמידה במבחן זה מהווה תנאי הרשמה ואחד מתנאי הקבלה ללימודים.

הכנה להרשמה

ראשית, על כל תלמיד לבדוק:

הכרות עם החומרים הללו תקל על תהליך ההרשמה והמועמדות.

הליך קבלת מועמדים (1): היבטים מנהליים

א. על המעוניינים בלימודי דוקטורט בחוג ליצור קשר עם חבר/ת סגל החוג המורשה/ית להדריך עבודות דוקטור ולקבל את הסכמתו/ה להנחייה (ראו אתר לעיל). לא תיתכן הרשמה ללימודי דוקטורט מבלי שיש התקשרות מראש עם מנחה.

ב. על המועמד/ת להירשם באמצעות אתר האינטרנט יש למלא בצורה מלאה ומדויקת את טופס ההרשמה, כולל שמות ופרטים אישיים של שני ממליצים (מרצים בלימודי התואר השני), בדרגת מרצה בכיר ומעלה מאוניברסיטה בארץ או בחו"ל, שלפחות אחד מהם מנחה עבודת התיזה, היכולים להעיד על הפוטנציאל של המועמד/ת למחקר אקדמי וללימודי דוקטורט. אם מנחה עבודת הגמר המחקרית הוא/היא המנחה המיועד לתואר השלישי, לא נדרשת המלצה אקדמית מטעמו/ה וניתן להסתפק בהמלצה אקדמית אחת אחרת בלבד.

ג. יש לכתוב קדם-הצעה שתתאר בקווים כלליים את שאלות המחקר, הרקע התיאורטי, ההשערות הכלליות ותיאור שיטת המחקר- כל זאת באורך של 4 עמודים עם שוליים רחבים (2.5 ס"מ כל צד) ופונט David 12 (למעט ביבליוגרפיה).

ד. את חומר ההרשמה – הכולל קדם – ההצעה (מאושרת על- ידי המנחה), טופס הסכמה של המנחה להנחיית המועמד/ת ועותק מעבודת התיזה מלימודי המ"א- יש להגיש למנהלנית החוג, גב' מירי טאטי (טל' 04-8249067) שהינה מרכזת לימודי התואר השלישי בחוג.

ה. כל תכתובת של הסטודנטים עם ועדת הדוקטורט בעניינים אקדמיים חייבת להיות בידיעת המנחה ובאישורו בכתב.

ו. דרישות אקדמיות נוספות תהיינה בהתאם לתקנון הרשות ללימודים מתקדמים ותקנון החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך.

מועדי קבלה:

החוג מקיים דיון בקבלת מועמדים ללימודי תואר שלישי שלוש פעמים בשנה, בחודשים יוני, ספטמבר וינואר. לפיכך, יש להגיש את חומר ההרשמה עד ל- 1 ביוני או 1 בספטמבר (לקראת סמסטר א') ועד ל- 1 בינואר  (לקראת סמסטר ב').

הוועדה החוגית לתארים מתקדמים או הוועדה הבית ספרית לדוקטורט תדון במועמדים ותחליט על קבלה או דחייה. הודעה תישלח למועמדים עד לסוף החודש בו התקיים הדיון.

הליך קבלת מועמדים (2): גיבוש וכתיבה של קדם-הצעה

במקביל להיבטים המנהליים, הליך הקבלה כולל היבט אקדמי לפיו מועמדים כשירים בוחרים ומגבשים יחד עם מנחה את נושא המחקר, ומנסחים קדם-הצעה. שלב זה מסתיים בקבלה, דחייה או בהמלצה לתיקונים לקראת קבלה ללימודי תואר שלישי בחוג.

מטרת כתיבתה של קדם-הצעה:

קדם ההצעה נועדה לבחון את ההתכוונות של המחקר המוצע באמצעות תיאור של שדה המחקר, הנחות המחקר, שאלות המחקר, שיטת המחקר ותרומתו המשוערת, ועיון מוקדם בספרות המחקרית הרלוונטית. מן הזווית המעשית, תפקידה של קדם-ההצעה לזמן זירה ראשונית לשיתוף פעולה בין המועמד/ת למנחה, ולשכנע את הוועדה החוגית לתארים מתקדמים בערך התיאורטי והאמפירי של המחקר המוצע, וביכולתו של המועמד לערוך את המחקר. מטרתה של קדם-ההצעה לבסס תשתית תיאורטית ומתודולוגית להמשך עבודת המחקר.

קדם-ההצעה תוגש לוועדה החוגית לתארים מתקדמים יחד עם המסמכים המפורטים לעיל. דיון בקדם-ההצעה ייערך בהשתתפות המועמד והמנחה. בדיון יתבקש המועמד להציג ב-10 דקות את נושא העבודה. לאחר ההצגה יוצגו שאלות למועמד. לאחר מכן ייערך דיון בוועדה שלא בנוכחות המועמד אלא בנוכחות המנחה. בעקבות הדיון בוועדה ותוך התייעצות עם המנחה, תחליט הוועדה אם לקבל את המועמד, לדרוש תיקונים כתנאי לקבלה, או לדחות את המועמד.

קדם ההצעה תכלול:

1. שם העבודה בעברית ובאנגלית: על השם לבטא את התוכן והמטרה של המחקר. השם אינו מחייב ובהמשך ניתן להתאים אותו לתוכן באופן שישקף את התפתחות העבודה.

2. נושא המחקר המוצע.

3. מטרות המחקר

4. שאלות המחקר

5. הרקע התיאורטי: עיגון המחקר המוצע בתחומי הידע שמהם נובעת שאלת המחקר

6. הטענה התיאורטית: תמצית הטיעון של המחקר

7. פירוט שיטות המחקר והניתוח (שדה המחקר, אוכלוסיית המחקר ושיטות ניתוח נתונים)

8. החשיבות, החדשנות והתרומה התיאורטית והמעשית של המחקר

9. רשימת מקורות

10.  לוח זמנים משוער של ביצוע העבודה

נהלי הגשת הצעות ועבודות הדוקטורט

כללי

נוהל זה משקף ומוסיף על נוהלי הכנת והגשת עבודת הדוקטורט (קובץ PDF בחלון חדש) לקבלת תואר דוקטור לפילוסופיה שמפורסמים ע"י הרשות ללימודים מתקדמים.

א. הצעת דוקטורט (מורחבת)– הליך ההגשה

כתיבת הצעת מחקר (מורחבת) הוא אחד השלבים החשובים בהכנות לביצוע עבודת הדוקטורט. ההצעה תוגש לא יאוחר משנה מאז אישור קבלת התלמיד לשלב א'. לאחר קבלת אישור המנחה להגשת ההצעה יש להגיש 4 עותקים שלה למזכירות החוג. יש לכתוב את שם העבודה בעברית ובאנגלית על גבי שער ההצעה. הוועדה החוגית לתארים מתקדמים תעביר עותק של הצעת המחקר לשופט פנימי (מתוך החוג). על התלמיד להתייחס בכתב להערות השופט הפנימי ולאחר תיקונים תשלח ההצעה לשני שופטים חיצוניים בתחום. אחד מהשופטים יהיה מחוץ לחוג והשני מחוץ לאוניברסיטה. גם במקרה זה על התלמיד להתייחס בכתב להערות השופטים. על התגובה להתייחס לכל הערות השופטים תוך פירוט התיקונים אשר הוכנסו בעבודה בעקבות ההערות או הנימוקים לדחיית ההערות שאינן מקובלות. המנחה יאשר בכתב את התייחסות התלמיד להערות השופטים.

לאחר השלמת הליכים אלה תועבר ההצעה לאישור הרשות ללימודים מתקדמים לשינוי מעמדו של התלמיד לשלב ב'.

ב. הצעת הדוקטורט – היקף ומבנה

אורך הצעת הדוקטורט לא יעלה על 30 עמודים ברווח כפול, גודל הפונט יהיה 12 והשוליים של 2.5 ס"מ (בכול צד) לא כולל את הנספחים. ההצעה תתבסס על כל הפרמטרים של קדם ההצעה, אך תרחיב ותעמיק בכל אחד מפרקיה.

הצעת המחקר תכלול:

1. שער שיכלול את נושא העבודה, שם התלמיד ותאריך ההגשה

2. תוכן עניינים

3. פרק ראשון – שאלת המחקר

הצגת הבעיה או הנושא למחקר

4. פרק שני – עיגון המחקר

4.1. סקירה של חיבורים מדעיים ותיאוריות בהתאם לשאלות המחקר

4.2. פיתוח השערות המחקר (מחקר כמותי), שאלות המחקר או הנושאים שייבדקו במחקר, הרציונל שלהם ועיגונם במסורת התיאורטית

5. פרק שלישי – מתודולוגיה

5.1. – הנושאים משתנים (מחקר כמותי), מושגים, תופעות הנבדקים במחקר

5.2. – כלי מחקר ודרכי הפעלתם במחקר המתוכנן

5.3. ניתוח הנתונים המתוכנן – אופן ניתוח הנתונים ופירוט השיטות הספציפיות לעיבודם וניתוחם

6. פרק רביעי – תרומת המחקר

6.1. במה יתרום המחקר הספציפי לקידום הידע בתחום

6.2. מגבלות אפשריות והתמודדות עמן

7. רשימת מקורות

8. נספחים במידת הצורך

אישורים נוספים לקראת ביצוע המחקר : אחרי אישור הצעת המחקר (המורחבת) יש לקבל את האישור של ועדת האתיקה של הפקולטה לחינוך. כמו כן, יש לציין האם המחקר ייערך בבתי-ספר – המחייב אישור מהמדען הראשי. יש לציין כי אישור המדען הראשי אינו מבטל את הצורך באישור הועדה הפקולטטית או להיפך.

ג. כתיבת עבודת הדוקטורט

1. כללי: הוראות מפורטות לכתיבת העבודה והדפסתה מופיעות ב- נוהלי הכנת והגשת עבודת הדוקטורט (קובץ PDF בחלון חדש) שמתפרסמים ע"י הרשות ללימודים מתקדמים. העבודה תיכתב בדרך כלל בעברית. תלמיד המעוניין לכתוב את החיבור בשפה לועזית, יגיש בקשה מנומקת לרשות ללימודים מתקדמים ,בהמלצת מנחיה ובאישור יו"ר הוועדה החוגית לתארים מתקדמים ללימודי תואר שלישי יקבל על כך את אישורה. בכל מקרה , על מי שכותב את חיבורה בשפה לועזית לצרף דף תקציר בעברית ,ומי שכותב את עבודת הדוקטור בעברית יצרף דף תקציר באנגלית.

היקף החיבור לא יעלה בדרך כלל על 300 עמודים (לא כולל את רשימת המקורות והנספחים) ברווח כפול עם שוליים 2 ס"מ ופונט 12.

2. אישור העבודה: לאחר שהתלמיד יציג אישור בכתב מן המנחה/ים כי החיבור אושר סופית להדפסה ולפני הגשתו לשיפוט, כל עבודה חייבת להיבדק מבחינה צורנית וטכנית ברשות ללימודים מתקדמים. העבודה תוגש ב 4 עותקים חתומים ע"י המנחים וע"י יו"ר הוועדה לתארים מתקדמים. יו"ר הועדה יעביר את העותקים לרשות ללימודים מתקדמים בצרוף המלצה שהעבודה ראויה להימסר לשיפוט והמלצה על מינוי שופטים מומחים בתחום המחקר. עם תום תהליך השיפוט והדיון בו, תמליץ הועדה לתארים מתקדמים לרשות ללימודים מתקדמים לאשר לתלמיד את העבודה ולהעניק לו תואר "דוקטור לפילוסופיה".

3. שיפוט העבודה: ייעשה ע"י המנחה ושני שופטים מומחים בתחום המחקר המתמנים על ידי הרשות ללימודים מתקדמים לפי המלצת הועדה לתארים מתקדמים. השופטים חייבים להיות בעלי דרגת מרצה בכיר ומעלה, עם מינוי אקדמי במוסד אחר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל.

4. מועד הגשת העבודה: תלמיד חייב להגיש את עבודת הד"ר בצורתה הסופית לא יאוחר מתום השנה הרביעית מתחילת הלימודים לתואר שלישי . מי שלא עמד בתנאי זה ייחשב כמי שהפסיק את לימודיו על דעת עצמו.

5. תיקונים לאחר בדיקת העבודה. לפי נהלי הרשות ללימודים מתקדמים, דו"חות השיפוט מועברים על ידי הרשות אל יו"ר הועדה לתארים מתקדמים. במידה ולא נדרשת הגשה חוזרת לשופטים, הוועדה לתארים מתקדמים היא שתאשר אם בוצעו השינויים שהציעו השופטים. במקרה כזה יהיה על התלמיד להגיש גרסה מתוקנת בלוויית מכתב מאושר על ידי המנחה או המנחים ובו המענה שניתן להערות השופטים. במידה ונדרשת הגשה חוזרת לשופטים, יהיה על התלמיד לעמוד בהליך זה לפי נהלי הרשות ללימודים מתקדמים.

מסלול לימודי מחקר מקדים (השלמות לקראת תואר שלישי)

ניתן להתקבל למסלול זה רק בסמסטר א' של שנת הלימודים.

מועמדים המבקשים להירשם למסלול לימודי מחקר מקדים והינם בעלי תואר " מוסמך" ללא כתיבת עבודת גמר מחקרית, חייבים למלא את התנאים הבאים:

תנאי והליכי קבלה:

 1. ציון משוקלל של לפחות 90 בתואר השני.
 2. ציון 90 לפחות בלימודי המתודולוגיה בתואר השני.
 3. ציון 90 בעבודות הסמינריוניות בתואר השני.
 4. מכתב התקשרות עם מנחה המורשה/ית להנחות לתואר השלישי.
 5. לפחות שני מכתבי המלצות על היכולת האקדמית לתואר שלישי שישלחו ישירות על ידי הממליצים למזכירות הוועדה החוגית לתארים מתקדמים. אחד הממליצים צריך להיות מרצה שלימד/ה את הסטודנט/ית בסמינריון מחקרי שבוצע באופן עצמאי בתואר השני.
 6. הצעת תיזה מאושרת ע"י המנחה (הנחיות לכתיבת הצעת התיזה ניתן לקבל במזכירות החוג).
 7. על המנחה לצרף חוות דעת מפורטת ומנומקת, שבין היתר תכלול את הפרטים הבאים:
  – מהי הסבירות שמועמד/ת י/תסיים את עבודת התיזה בתוך שנה מיום קבלתו/ה.
  – הערכת מידת היכולת של המועמד/ת לעבודת דוקטורט.
  מהי הסבירות שתכנון הנושא לתיזה מתאים לפיתוח כעבודת דוקטורט.
 8. מסיימי תואר שני שאין להם תואר ראשון בחינוך או שני בחינוך יחויבו בקורסי השלמה בחינוך.
 9. משך הלימודים במסלול לימודי מחקר מקדים הינו שנה אחת בלבד. בהמלצת המנחה והוועדה החוגית ומנימוקים מיוחדים שיירשמו, רשאי/ת הדיקן ללימודים מתקדמים להאריך את תקופת הלימודים בשנה אחת נוספת בלבד.
 10. תהליך ההחלטה יהיה על ידי הועדה החוגית לתארים מתקדמים. עם זאת, אין בקבלת המועמד/ת משום הבטחה כל שהיא לקבלתו/ה להמשך לימודים לתואר שלישי, גם אם איכות עבודת התזה תהא בהתאם לדרישות לתואר השלישי. הועדה החוגית לתארים מתקדמים תדון בתיק על פי התנאים הנקבעים על ידה לכל מועמד/ת לתואר שלישי.
 11. המועמדים שהשלימו מחקר מקדים יגישו את מועמדותם ללימודי התואר השלישי לפי התקנות הנהוגות באוניברסיטה ובחוג למנהיגות ומדיניות בחינוך ככל מועמד/ת אחר/ת, לאחר שיעמדו בהצלחה בכל הדרישות שהוטלו עליהם במסגרת לימודי ההשלמה כפי שפורטו במסמך זה וחובות נוספות, כגון דרישה להשתתף בקורס(ים).

המסמכים הנדרשים למסלול ההשלמות לדוקטורט:

 1. מכתב בקשה להתקבל לשנת הלימודים הרלוונטית
 2. טופס התקשרות חתום עם המנחה
 3. קורות חיים
 4. תעודות זכאות של תואר ראשון ושני כולל גיליונות ציונים
 5. מכתב המלצה אקדמית (מומלץ) או מעשית
 6. אישור ההרשמה ללימודי ההשלמות לדוקטורט

מסלול ישיר לדוקטורט

מסלול לימודים זה מיועד לסטודנטים מצטיינים בעלי תואר בוגר בציון 90 לפחות בכול אחד מחוגי הלימוד שיש ברצונם להמשיך ברצף לקראת לימודי דוקטורט ושהחוג רואה בהם מועמדים ללימודי תואר שלישי.
פרטים נוספים אודות מסלול זה ניתן למצוא באתר הרשות ללימודים מתקדמים. 

הוועדה החוגית לתארים מתקדמים

הועדה לתארים מתקדמים מורכבת מחברי החוג ומרכזת את כל הפעילות הקשורה ללימודי התואר השני והשלישי. הועדה נבחרת ע"י מועצת החוג, ופועלת בהתאם להחלטותיה ולתקנון הרשות ללימודים מתקדמים באוניברסיטה. הוועדה שוקדת על קידום לימודי התואר השני והשלישי בחוג ועל טיפוח קהילת הדוקטורנטים שלומדת בו.

חברי הועדה:

פרופ׳ לטם פרי-חזן (יו"ר הוועדה החוגית לתארים מתקדמים), פרופ' איימן אגבאריה, פרופ' אנית סומך.

בין תפקידי הועדה:

 • איתור מועמדים מתאימים ללימודי תואר שלישי
 • טיפול בפניות מועמדים לתכנית
 • ליווי המועמדים במהלך שלבים השונים של כתיבת עבודת הדוקטור
 • בניית תכנית הלימודים
 • עזרה וייעוץ לתלמידי התכנית
 • אישור מנחים העומדים בקריטריונים להנחיה, או החלפתם
 • הבטחת תקינותה של ההנחיה
 • מתן מידע והמלצות למלגות ופרסים
 • ליווי ומעקב שוטף אחר התקדמות התלמידים
 • המלצה בפני הרשות ללימודים מתקדמים על אישור הצעת המחקר או דחייתה
 • המלצה על מינוי שופטים לעבודת הדוקטורט ופיקוח על תיקונים לאור חוות הדעת שלהם
 • פיקוח על לוח זמנים
 •  

מלגות לתואר שלישי

להלן רשימה של מלגות אפשריות במסגרת הרשות ללימודים מתקדמים ובמסגרת החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך

מלגות לתלמידי תואר שלישי של הרשות ללימודים מתקדמים (בחלון חדש)