תואר שלישי בחוג לייעוץ והתפתחות האדם

318301-23-01

יו"ר הועדה החוגית: פרופ' דנה אמיר

טל': 04-8240864

hadasw@edu.haifa.ac.il

מרכזת ועדת הדוקטורט:

גב' לילך לוי

טל' :04-8249150
טל' פנימי: 53150

llevy3@univ.haifa.ac.il

מועד הגשת מועמדות ללימודי דוקטורט לשנה"ל תשפ"ד עד לתאריך 1.6.23

לרשימת המנחים ללימודי הדוקטורט והתמחויותיהם (בחלון חדש)

הנחיות להגשת מועמדות ללמודי תואר שלישי (בחלון חדש)

הנחיות לכתיבת קדם הצעת מחקר (בחלון חדש)

לימודי תואר שלישי (לתואר דוקטור PhD) מיועדים לסטודנטים נבחרים, בעלי תואר מ"א (במסלול עם תזה), המעוניינים בהתמחות בנושא ספציפי הקשור לתחומי הייעוץ והתפתחות האדם ובביצוע מחקר מקיף ומעמיק בנושא זה. לימודי הדוקטורט כוללים השתתפות במספר מצומצם של קורסים ועיקר הלימוד כרוך בכתיבת הצעת המחקר, בביצועו ובכתיבת דו"ח המחקר הסופי – כל זאת בהנחיית מנחה אישי מסגל החוג. משך הלימודים הינו כארבע שנים והאוניברסיטה מציעה תמיכות כספיות מסוגים שונים לתלמידי מסלול זה. במקרים יוצאי-דופן יוכל להתקבל סטודנט למסלול ישיר לדוקטורט הכולל בתוכו את לימודי המ"א (ללא צורך בביצוע תזה מ"א); מסלול זה מוצע לסטודנטים מצטיינים במיוחד והקבלה אליו נדירה.

מטרת הלימודים:

תוכנית הלימוד מאפשרת קבלת תואר "דוקטור בפילוסופיה" (Ph.D). לימודי התואר השלישי בחוג מיועדים להכשרתו של חוקר או מרצה במסגרות ההשכלה הגבוהה בתחום ספציפי במסגרת נושאי הייעוץ והתפתחות האדם והם מבוססים על עבודת מחקר עצמאית (תחת הנחיה) והשתתפות בשלושה-ארבעה קורסים מתקדמים.

תנאי קבלה:

רשאים להירשם בעלי תואר מ"א במדעי החינוך ובתחומים קרובים רלוונטיים אשר ממוצע ציוני המ"א שלהם 90 לפחות וציון עבודת המ"א (תזה) שלהם 90 לפחות. תלמידים ללא רקע לימודי במדעי החינוך המעוניינים בלימודי תואר שלישי בחוג יידרשו ללימודי השלמה (באחריות ועדת המ"א של החוג). על תלמידים שסיימו לימודי תואר שני באוניברסיטאות בחו"ל, או בשלוחות ישראליות של אוניברסיטאות זרות, לעמוד בבחינת ה-GRE כחלק מתנאי הקבלה. לא ניתן להירשם ללימודי דוקטורט בחוג ללא תואר מ"א במסלול לימודים עם תזה.

 

הנחיות להגשת מועמדות

על המעוניין בלימודי דוקטורט בחוג ליצור קשר עם חבר סגל בחוג, המורשה להדריך עבודות דוקטורט, ולקבל את הסכמתו להנחות אותו (ראו רשימת המנחים ותחומי התמחותם בקובץ המקושר בחלון חדש). לא תיתכן הרשמה ללימודי דוקטורט מבלי שיש התקשרות מראש עם מנחה. בשלב שני, יש לקבל אישור להרשמה ממרכזת לימודי הדוקטורט בחוג. בשלב שלישי, יש להירשם לאוניברסיטה באמצעות הרשמה מקוונת באתר האינטרנט של האוניברסיטה או באמצעות רכישת ערכת הרשמה לאוניברסיטת חיפה בחנות הספרים בקמפוס או ברשת חנויות סטימצקי. יש למלא בצורה מלאה ומדויקת את טופס ההרשמה, כולל שמות ופרטים אישיים של שני ממליצים (מרצים בלימודי התואר השני, אנשי סגל שמכירים מקרוב את המועמד/ת).

על המועמדים להעביר את המלצת מנחה עבודת התיזה במ"א. בשלב רביעי (אותו מתחילים לאחר הסכמת המנחה), יש לכתוב קדם-הצעה למחקר הדוקטורט (בחלון חדש), שתיכתב בהנחיית המנחה המיועד. קדם-ההצעה תתאר בקווים כלליים את תחום המחקר, הרציונל, הרקע התיאורטי, שאלות המחקר, השערות כלליות, ותיאור שיטת המחקר – כל זאת באורך של 3 עמודים (למעט ביבליוגרפיה ונספחים במידת הצורך), לפי ההנחיות המפורטות באתר החוג. את חומר ההרשמה יש להגיש למרכזת לימודי התואר השלישי בחוג – הכולל את קדם ההצעה ותקציר באנגלית (מאושר על-ידי המנחה), טופס הסכמה של המנחה להנחיית המועמד, טופס אישור מנחה לקדם הצעה, קורות חיים, גליונות ציונים, שאלון מקוצר, המלצת מנחה התיזה, עותק מעבודת התיזה מלימודי המ"א, טופס יושרה אקדמית, ושתי המלצות אקדמיות אשר יישלחו ישירות ע"י הממליצים. יש לפעול במדוייק לפי הנחיות להגשת מועמדות ללמודי תואר שלישי (ראו קובץ מקושר לעיל בחלון חדש).

מועדי קבלה

הקבלה ללימודי הדוקטורט בחוג מתבצעת פעמיים בשנה. וועדת הדוקטורט תקיים דיונים והחלטות לגבי המועמדים בישיבותיה בחודשים יוני וינואר בכל שנה.
על-מנת לאפשר עיון מתאים בחומר המועמדים וקבלת מכתבי המלצה בזמן, על המועמדים להגיש את ערכות המועמדות שלהם עד ליום 1 ביוני לשם קבלה לסמסטר א' ועד ליום 1 בינואר לקבלה לסמסטר ב'.

משך הלימודים

משך הלימודים לתואר השלישי הוא ארבע שנים, והוא מחולק לשני שלבים: שלב מחקר א' ושלב מחקר ב'.

שלב מחקר א': משך הלימודים בשלב מחקר א' לא יעלה על שנתיים מתחילת סמסטר הלימודים בו התקבל התלמיד (כולל חופשת הסמסטר/הקיץ). במהלך תקופת לימודים זו, ולא יאוחר מסוף השנה האקדמית הראשונה, יידרש התלמיד להשלים את הצעת המחקר, לקבל את אישור המנחה להצעה ולהגישה לעיון הוועדה החוגית, וכן לעמוד בדרישות אחרות שהוטלו עליו על ידי הוועדה החוגית.

שלב מחקר ב': משך הלימודים בשלב מחקר ב' יהיה פרק הזמן שבין סיום שלב מחקר א' ועד ארבע שנים מתחילת הסמסטר בו התקבל התלמיד ללימודי תואר שלישי. במהלך תקופת לימודים זו, יידרש התלמיד להשלים את כתיבת עבודת הדוקטור, לקבל את אישור המנחה (והוועדה המלווה אם מונתה), אישור הוועדה החוגית, וכן להגישה לרשות ללימודים מתקדמים לצורך שיפוט.

תלמיד תואר שלישי בחוג נידרש ללמוד 3-4 קורסים, על-פי קביעת המנחה ואישור וועדת הדוקטורט. אחד הקורסים, שבו מתקיים לימוד ודיון בהצעות המחקר של הדוקטורנטים ("המשגה ופיתוח במחקר חינוכי"), הנו קורס חובה שיש להשתתף בו במהלך שלב א'. מומלץ מאד לסיים את חובת ההשתתפות בכל הקורסים במהלך שלב א', כדי לפנות את מרב הזמן והמאמץ למחקר במהלך שלב ב'.
בנוסף, נדרשת השתתפות בסמינר לתלמידי תואר שלישי בשלבים מתקדמים (ללא ניקוד).

הגשת הצעת המחקר

עם סיום כתיבת הצעת המחקר, היא תוגש (באישור המנחה/ים) לוועדת הדוקטורט לצורך הליך אישורה. לאחר אישור ההצעה מתבצע המעבר לשלב ב' ע"י הרשות ללימודים מתקדמים.

אישור ועדת אתיקה

על פי החלטת הסנאט, כל הסטודנטים לתיזה ולדוקטורט חייבים לקבל אישור וועדת אתיקה למחקר בבני אדם החל משנת הלימודים תשע"ה.

 לוח הזמנים להגשות: מיד לאחר אישור הצעת המחקר.

כדי להגיש בקשה זו יש לפעול לפי ההנחיות באתר הפקולטה (תחת מחקר וחברי סגל – וועדת אתיקה)

http://www.edu.haifa.ac.il/index.php/he/research/ethics-committee

כמו כן, יש לעבור קורס אתיקה אינטרנטי, בהתאם להוראות באתר, ולהציג אישור על מעבר הקורס.  מנחי ההצעה חייבים להצטרף לפנייה זו, ולהציג גם הם אישורי קורס (תוקפו של אישור קורס הוא לארבע שנים). פרטים באתר.

סטודנטים שיעשו שינויים בשיטת המחקר שלהם לאחר אישור ההצעה (בשונה מהשיטה והכלים שאושרו על ידי וועדת אתיקה) חייבים להגיש בקשה לאישור השינויים, אחרת האישור שקיבלו יאבד את תוקפו.

הערה: אישור ועדת האתיקה אינו פוטר מקבלת אישור מטעם המערכת בה יתבצע המחקר (למשל למדען הראשי של משרד החינוך בעניין מחקרים בבתי הספר).

הגשת עבודת הדוקטורט לשיפוט:

עם סיום עבודת המחקר, תוגש העבודה בחתימת המנחה/ים לוועדת הדוקטורט החוגית. לאחר שתיערך בדיקה כי התלמיד סיים חובותיו כנדרש על פי התקנון, תועבר העבודה אל הרשות ללימודים מתקדמים לשיפוט בהתאם לתקנון לימודי התואר השלישי (ניתן לעיין בתקנון באתר הרשות ללימודים מתקדמים).


תמיכה כספית

קיימים ארבעה סוגי תמיכה לתלמידי תואר שלישי:
א. מלגת שכר-לימוד. התלמיד מקבל פטור מתשלום שכל-לימוד למשך שלוש שנים. מלגה זו ניתנת בדרך-כלל לכל תלמידי התואר השלישי.
ב. מלגת קיום. למספר מצומצם של סטודנטים (הנבחרים מבין המבקשים על-פי אמות מידה אקדמיות) ניתנת מלגה בגובה של 3,000-4,000 ₪ לחודש, למשך שלש שנים. קבלת מלגה זו מותנה בהגבלת שעות עבודה עד ל-10 שעות בשבוע.
ג. מענקי תמיכה במחקר. לתלמידים המבצעים מחקר שיש בו עלויות כספיות משמעותיות תינתן תמיכה כספית מסויימת. גובה התמיכה מוגבל ומגיע, בדרך-כלל, לכמה אלפי שקל.
ד. מענקים על פרסום מדעי או הרצאה בכנס מדעי. ניתנים מענקים כספיים בגין פרסום מאמר מדעי וכן השתתפות צנועה בהוצאות לנסיעה להצגת עבודה בכנס מדעי.
בנוסף, תלמידי מחקר רשאים להגיש בקשות למענקי מחקר מקרנות שונות, בארץ ובחו"ל.

לצפייה ברשימת הדוקטורנטים של החוג לייעוץ והתפתחות האדם

 להורדת שנתון תואר שלישי, תשע"ז, של החוג לייעוץ והתפתחות האדם לחצו כאן (בחלון חדש)

 להורדת שנתון תואר שלישי, תשע"ח, של החוג לייעוץ והתפתחות האדם לחצו כאן (בחלון חדש)

 להורדת שנתון תואר שלישי, תשע"ט, של החוג לייעוץ והתפתחות האדם לחצו כאן (בחלון חדש)

להורדת שנתון תואר שלישי, תש״ף, של החוג לייעוץ והתפתחות האדם לחצו כאן (בחלון חדש)

לצפייה בשנתון תשפ״א – החוג לייעוץ והתפתחות האדם – לחץ כאן (בחלון חדש)

לצפייה בשנתון תשפ״ב – החוג לייעוץ והתפתחות האדם – לחץ כאן (בחלון חדש)

לצפייה בשנתון תשפ״ג – החוג לייעוץ והתפתחות האדם – לחץ כאן (בחלון חדש)