תואר שלישי בחוג לחינוך מתמטי – מידע כללי

ייו"ר הוועדה החוגית לתארים מתקדמים: ד"ר טלי רוה talil@edu.haifa.ac.il

 

מטרת הלימודים

לימודי תואר שלישי לשם קבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה" הם השיא של לימודים אקדמיים. על תלמיד המחקר לתכנן ולבצע מחקר מקורי ועצמאי, שיש בו משום חידוש ותרומה מהותית לקידום הידע וההבנה חינוך מתמטי, ולכתוב חיבור מדעי לפי נוהגי המבנה והמינוח המקובלים בספרות המקצוע. כמו כן, חייב תלמיד המחקר להוכיח כי הוא שולט בחומר הרקע ובספרות המקצועית בתחום ההתמחות, ולעמוד בהצלחה בלימודים שהוטלו עליו (ובכללם לימודי השלמה) ובכל יתר החובות שחלות על פי תקנון לימודי תואר שלישי. מועמדים ללימודי תואר שלישי בחינוך מתמטי עוסקים בנושאים של חינוך מתמטי, או בתחומים קרובים, למשל: מורים למתמטיקה ולסטטיסטיקה בכל רמות מערכת החינוך, מפתחי תכניות לימודים וסביבות למידה במתמטיקה ובסטטיסטיקה, עוסקים בהוראת מתמטיקה או סטטיסטיקה במסגרת החינוך המיוחד ולקויות למידה.

תנאי קבלה

בקשות להתקבל ללימודים לקראת התואר דוקטור לפילוסופיה בתחום החינוך המתמטי תתקבלנה רק מתלמידים שסיימו את תואר המוסמך בנושאים הקשורים לחינוך מתמטי בציון משוקלל של 90 לפחות, וציון של 86 לפחות בעבודת התיזה למ"א.

הליך הגשת המועמדות

מועמד המבקש להגיש את מועמדותו ללימודי תואר שלישי בתחום החינוך המתמטי, ייצור קשר עם מנחה בחוג לחינוך מתמטי. לאחר קבלת הסכמה בכתב להנחייתו מהמנחה, יירשם הסטודנט באינטרנט. בנוסף, יש להעביר אל מזכירות החוג לחינוך מתמטי ארבע תיקיות הכוללות, כל אחת מהן, את המסמכים הבאים:

  • צילום גיליונות ציונים של ב"א ומ"א
  • צילום תעודות ב"א ומ"א
  • קורות חיים בעברית ובאנגלית
  • טופס הסכמה של מנחה להדריך את העבודה
  • מכתב מהמנחה המיועד בדבר נושא המחקר, חשיבותו וחדשנותו
  • הצעת מחקר ראשונית בהיקף של שלושה עמודים המציגה את הרקע, המטרות ותכנית המחקר המתוכנן (הנחיות לכתיבת הצעת מחקר ראשונית ניתן למצוא באתר החוג לחנוך המתמטי).
  • נושא ותקציר המחקר באנגלית בהיקף של חצי עמוד
  • צילום תקציר עבודת הגמר המחקרית (תזה)
  • שני מכתבי המלצה מאנשי אקדמיה: המלצה אחת תינתן ממנחה עבודת הגמר המחקרית (התזה), הממליץ הנוסף לא יהיה המנחה המיועד לעבודת הדוקטורט.

מבנה הלימודים

משך הלימודים הנורמטיבי ללימודי תואר שלישי הוא ארבע שנים. הלימודים מחולקים לשני שלבים:

שלב מחקר א' : משך הלימודים בשלב מחקר א׳ לא יעלה על שנתיים מתחילת סמסטר הלימודים בו התקבל התלמיד (כולל חופשת הסמסטר/ קיץ). במהלך תקופת לימודים זו, ולא יאוחר מסוף השנה האקדמית הראשונה, יידרש התלמיד להשלים את הצעת המחקר, לקבל אישור המנחה להצעה ולהגישה לעיון הוועדה החוגית, וכן לעמוד בדרישות אחרות שהוטלו עליו על ידי הוועדה החוגית.

שלב מחקר ב' : משך הלימודים בשלב זה יהיה פרק הזמן שבין סיום שלב מחקר א' ועד ארבע שנים מתחיל הסמסטר בו התקבל התלמיד ללימודי תואר שלישי. במהלך תקופת הלימודים בשלב זה, יידרש התלמיד להשלים את כתיבת עבודת הדוקטור. (הנחיות לכתיבת הצעת מחקר מורחבת ניתן למצוא באתר החוג לחינוך המתמטי).  

במסגרת לימודי הדוקטורט על התלמיד ללמוד שלושה קורסים לפחות, מתוכם אחד חובה בשנה א' – "מחקר חינוכי: המשגה ופיתוח", והשאר מתוך היצע הקורסים במסגרת תכנית המ"א של החוג לחינוך מתמטי, או של חוגים אחרים לפי הנחיית המנחה ובאישורה של ועדת הדוקטורט.

קוד לרישום

הקוד לרישום הוא: 317301-23-01.

הגשת עבודת הדוקטורט לשיפוט

עם סיום עבודת המחקר, תוגש העבודה בחתימת המנחה/ים לוועדה החוגית. לאחר שתיערך בדיקה כי התלמיד סיים חובותיו כנדרש על פי התקנון, תועבר העבודה אל הרשות ללימודים מתקדמים לשיפוט בהתאם לנהלים.

מסלולי לימוד מיוחדים

מסלול ישיר לדוקטורט

מסלול לימודים המיועד לסטודנטים מצטיינים, שיש ברצונם להמשיך ברצף לקראת לימודי דוקטורט, ושהחוג רואה בהם מועמדים לתואר שלישי. מידע נוסף על מסלול זה ראה באתר הרשות ללימודים מתקדמים (http://graduate.haifa.ac.il).

מסלול לימודי מחקר מקדים

תנאי קבלה:

א. לימודי תואר שני ממוסד מוכר בציון סופי של 90 לפחות.

ב. הסכמה בכתב ממנחה, אשר יסכים להנחותו בעבודת הגמר המחקרית.

דרישות המסלול:

א. השלמת כתיבת עבודת הגמר המחקרית (תזה).

ב. במידת הצורך, עמידה בתכנית הלימודים, אשר תקבע על ידי הוועדה החוגית ללימודי התואר השלישי.

סיום הלימודים במסלול זה אינו מהווה קבלה אוטומטית ללימודי תואר שלישי.

משך הלימודים במסלול לימודי מחקר מקדים הינו שנה אחת בלבד.
בהמלצת המנחה והוועדה החוגית, ומנימוקים מיוחדים שיירשמו, רשאי הדיקן ללימודים מתקדמים להאריך את תקופת הלימודים בשנה אחת נוספת בלבד.

מלגות ומענקים

האוניברסיטה מעניקה מלגות ותמיכות לתלמידי התואר השלישי. לפרטים, יש לפנות למדור מלגות ברשות ללימודים מתקדמים ( http://graduate.haifa.ac.il). תלמידי מחקר שישולבו בפרויקטים מחקריים הממומנים מקרנות מחקר יכולים לקבל מלגה במסגרת הפרויקט. בנוסף, תלמידי מחקר רשאים להגיש בקשות למענקי מחקר מקרנות שונות, בארץ ובחו"ל. באוניברסיטה מצויה רשימה של כל הקרנות הרלוונטיות וניתנת הדרכה בדבר הגשת בקשות למענקים.

 לצפייה ברשימת הדוקטורנטים של החוג לחינוך מתמטי

לצפייה בשנתון תשפ״א – החוג לחינוך מתמטי – לחץ כאן (בחלון חדש)