תואר שלישי בחוג למדעי הלמידה וההוראה – מידע כללי מרצה מלמד שני סטודנטים

יו"ר ועדת הדוקטורט:
ד"ר חגי קופרמינץ
kuperh@edu.haifa.ac.il

מרכזת ועדת הדוקטורט: 
גב' יעל מישורי בכמן
טלפון: 04-8288380
ymishory@univ.haifa.ac.il

לימודי תואר שלישי (לתואר דוקטור) מיועדים לסטודנטים נבחרים, בעלי תואר מ"א (במסלול עם תזה), המעוניינים בהתמחות בנושא ספציפי הקשור לתחומי מדעי הלמידה וההוראה ובביצוע מחקר מקיף ומעמיק בנושא זה. לימודי הדוקטורט כוללים השתתפות במספר מצומצם של קורסים ועיקר הלימוד כרוך בכתיבת הצעת המחקר, בביצועו ובכתיבת דו"ח המחקר הסופי – כל זאת בהנחיית מנחה אישי מסגל החוג.

משך הלימודים הינו כארבע שנים. במקרים יוצאי-דופן יוכל להתקבל סטודנט למסלול ישיר לדוקטורט הכולל בתוכו את לימודי המ"א (ללא צורך בביצוע תזה מ"א); מסלול זה מוצע לסטודנטים מצטיינים במיוחד והקבלה אליו נדירה.

תנאי קבלה והליך המועמדות

רשאים להירשם בעלי תואר מ"א בחינוך ובתחומים קרובים רלוונטיים אשר ממוצע ציוני המ"א שלהם 90 לפחות וציון עבודת המ"א (תזה) שלהם 90 לפחות. תלמידים ללא רקע לימודי במדעי החינוך המעוניינים בלימודי תואר שלישי בחוג יידרשו בלימודי השלמה.

בשלב ראשון, על המעוניין בלימודי דוקטורט בחוג ליצור קשר עם חבר סגל החוג המורשה להדריך עבודות דוקטור ולקבל את הסכמתו להנחות אותו (קישור לרשימת המנחים ותחומי התמחותם נמצאת בתחתית תנאי הקבלה הנוכחיים). לא תתאפשר הרשמה ללימודי דוקטורט, ללא התקשרות מראש עם מנחה.

בשלב שני, לאחר קבלת אישור הרשמה במזכירות החוג, יש לבצע רישום במערכת אוניברסיטה, לצורך בניית תיק מועמדות במערכת האוניברסיטה לקראת לימודי התואר השלישי. 

בשלב שלישי, יש להעביר תיק מועמדות הכולל שאלון מועמדות לתואר שלישי ו- טופס יושרה אקדמית. את הקישור למסמכים ניתן למצוא גם בתחתית עמוד זה. בנוסף, יש לצרף העתק תעודת גמר לב"א ולמ"א וגליונות ציונים הכוללים את ציון התזה, קורות חיים של המועמד בעברית ובאנגלית ופרטים של שני ממליצים (מרצים בלימודי התואר השני), אחד מהם הינו מנחה עבודת התזה. יש לקבל מראש את הסכמתם של הממליצים לכתוב מכתב המלצה. את כל החומרים יש להגיש למרכזת לימודי התואר השלישי בחוג באמצעות דואר אלקטרוני ymishroy@univ.haifa.ac.il.

בשלב רביעי,יש לכתוב קדם-הצעה למחקר הדוקטורט, בהנחיית המנחה המיועד. קדם-ההצעה, בהיקף של 6 עמ', תכלול בקווים כלליים את הרקע התיאורטי, שאלות המחקר והמתודולוגיה המחקרית של המחקר המוצע.

החוג מקיים דיון בקבלת מועמדים ללימודי תואר שלישי פעמיים בשנה, בחודשים יוני וינואר. לפיכך, יש להגיש את חומר ההרשמה עד ל-1 ביולי (לקראת סמסטר א') ועד ל-1 בינואר (לקראת סמסטר ב'). 

ועדת הדוקטורט תדון במועמדים ותחליט על קבלה או דחייה. הודעה תישלח למועמד עד לסוף החודש בו התקיים הדיון.

***** רשימת מנחים ללימודי הדוקטורט (קובץ pdf בחלון חדש) *****

 

תכנית הלימודים

על-פי תקנון הלימודים לתואר שלישי האוניברסיטאי, התלמיד מתחיל בלימודי שלב א', שזהו שלב כתיבת הצעת המחקר והשתתפות בקורסים. שלב זה נמשך שנה קלנדארית, וניתן להאריכו במידת הצורך וההצדקה. עם אישור הצעת המחקר, על–ידי מספר שופטים-מומחים מהאוניברסיטה ומחוצה לה, עובר התלמיד לשלב ב'. שלב זה נמשך שלש שנים ובמהלכו מבצע התלמיד את המחקר וכותב את הדו"ח הסופי שלו. גם שלב זה ניתן להארכה, לפי מידת הצורך וההצדקה. העבודה הסופית נשפטת על–ידי מספר שופטים–מומחים מחוץ לאוניברסיטה ולאחר אישורה זכאי התלמיד לתואר ד"ר.

תלמיד תואר שלישי בחוג נידרש ללמוד 3-4 קורסים, על-פי קביעת המנחה ואישור וועדת הדוקטורט. אחד הקורסים, שבו מתקיים לימוד ודיון בהצעות המחקר של הדוקטורנטים, הנו קורס חובה שיש להשתתף בו בשלב א'. קורס החובה "המשגה ופיתוח במחקר חינוכי" יינתן בשתי קבוצות מקבילות ויש להירשם לאחת מהן:

מחקר חינוכי: המשגה ופיתוח 313.5600ב01
מחקר חינוכי: המשגה ופיתוח 313.5600ב02

מומלץ מאד לסיים את חובת ההשתתפות בכל הקורסים בשלב א', כדי לפנות את מרב הזמן והמאמץ למחקר בשלב ב'. כמו כן, תלמידי הדוקטורט נדרשים להשתתף ב"פורום הדוקטורנטים" הכולל מספר מפגשים בכל סמסטר, בהשתתפות מרצי החוג ומרצה אורח, כשכל מפגש יתמקד בנושא אחר ובו יועלו סוגיות נבחרות הרלוונטיות לתחומי הלימוד בחוג.

 

תמיכה כספית

קיימים ארבעה סוגי תמיכה לתלמידי תואר שלישי:

א. מלגת שכר-לימוד. התלמיד מקבל פטור מתשלום שכל-לימוד למשך שלוש שנים. מלגה זו ניתנת בדרך-כלל לכל תלמידי התואר השלישי.

ב. מלגת קיום. למספר מצומצם של סטודנטים (הנבחרים מבין המבקשים על-פי אמות מידה אקדמיות) ניתנת מלגה בגובה של 3,000-4,000 ₪ לחודש, למשך שלש שנים. קבלת מלגה זו מותנה בהגבלת שעות עבודה עד ל-10 שעות בשבוע.

ג. מענקי תמיכה במחקר. לתלמידים המבצעים מחקר שיש בו עלויות כספיות משמעותיות תינתן תמיכה כספית מסויימת. גובה התמיכה מוגבל ומגיע, בדרך-כלל, לכמה אלפי שקל.

ד. מענקים על פרסום מדעי או הרצאה בכנס מדעי. ניתנים מענקים כספיים בגין פרסום מאמר מדעי וכן השתתפות צנועה בהוצאות לנסיעה להצגת עבודה בכנס מדעי.

בנוסף, תלמידי מחקר רשאים להגיש בקשות למענקי מחקר מקרנות שונות, בארץ ובחו"ל. באוניברסיטה רשימה של כל הקרנות הרלוונטיות וניתנת הדרכה בדבר הגשת בקשות למענקים.

 לצפייה ברשימת הדוקטורנטים של החוג למדעי הלמידה וההוראה – תשפ״ג (בחלון חדש)

 

טפסים תואר שלישי

טפסים עבור בניית תיק מועמדות

הנחיות להגשת מועמדות ללימודי התואר השלישי

טופס הסכמת הנחיה לדוקטורט

שאלון מועמדות לתואר שלישי

טופס יושרה אקדמית

הנחיות לכתיבת קדם הצעת מחקר ללימודי תואר שלישי

 

טפסים עבור מהלך הלימודים בתואר השלישי

הנחיות לכתיבת הצעת מחקר מורחבת לתואר שלישי

אישור מנחה להגשת עבודת דוקטורט לשיפוט

כללי אתיקה למחקר בבני אדם

אישור מנחה על אתיקה במחקר בבני אדם בעבודות תיזה ודוקטורט