תואר שלישי בחוג ללקויות למידה – מידע כללי

יו"ר ועדת דוקטורט: פרופ' אוסיד ח'טיב

לימודי התואר השלישי מיועדים להכשרת חוקרים ומבוססים על עבודת מחקר עצמאית והשתתפות בשלושה קורסים לפחות.

 

הנחיות להגשת מועמדות:

ההרשמה לתואר השלישי יכולה להיעשות במשך כל השנה אולם הדיון במועמדים חדשים יתקיים בשני מועדים בלבד כל שנה: במהלך חודש יולי עבור מועמדים לסמסטר חורף (יש להעביר את כל המסמכים הנדרשים לא יאוחר מתאריך 01 ביוני 2023), ובמהלך חודש ינואר למועמדים לסמסטר אביב (יש להעביר את כל המסמכים הנדרשים לא יאוחר מתאריך 01 בינואר 2023).

על מנת להגיש מועמדות ללימודי דוקטורט ניתן להירשם דרך האינטרנט באתר אוניברסיטת חיפה > הרשמה (בחלון חדש). יש לצרף גיליון ציונים של תואר ראשון ושני.

בנוסף יש להגיש למזכירות החוג במייל את המסמכים המפורטים בתנאי הקבלה.

 

תנאי הקבלה:

  1. תואר בוגר ומוסמך ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל בחינוך, מדעי ההתנהגות והחברה, מדעי החיים, המקצועות הפרה-רפואיים ומדעי הרוח. על תלמידים שסיימו לימודי תואר שני באוניברסיטאות בחו"ל, או בשלוחות ישראליות של אוניברסיטאות זרות, לעמוד בבחינת GRE כחלק מתנאי הקבלה.
  2. ציון 86 ומעלה בעבודת התזה וממוצע 85 בציוני תואר מוסמך.
  3. שתי המלצות, המלצה אחת ממנחה עבודת הגמר המחקרית (תזה) והמלצה נוספת מאיש סגל אקדמי בדרגת מרצה בכיר (לא כולל המנחה המיועד לדוקטורט). הממליץ יעיד על הפוטנציאל של המועמד למחקר אקדמי וללימודי דוקטורט. ההמלצות תישלחנה ישירות ע"י הממליצים למזכירות החוג. מפאת חיסיון, ההמלצות לא תועברנה לידי המועמדים.
  4. התקשרות והסכמה בכתב של מנחה – איש סגל של החוג ללקויות למידה המוסמך להנחות לתואר דוקטור.

ניתן לראות את רשימת המנחים ותחומי התמחותם כאן (בחלון חדש) >>>

  1. קורות חיים בעברית ובאנגלית.
  2. הגשת קדם הצעת מחקר לדוקטורט כתנאי קבלה (הנחיות בהמשך).
  3. תקציר נושא המחקר בשפה האנגלית.
  4. הצהרת כוונות (בחלון חדש)

 

חובות ומבנה הלימודים:

  • הגשת הצעת מחקר עם דגש על הרקע הספרותי, שיטה וחשיבות המחקר ,עד תום השנה הראשונה (עד 15 עמודים).

ב. הגשת חיבור הדוקטורט לא יאוחר מ-4 שנות לימוד.

משך הלימודים לתואר השלישי הוא עד ארבע שנים, והוא מחולק לשני שלבים: שלב מחקר א׳ ושלב מחקר ב׳.

שלב מחקר א׳: משך הלימודים בשלב מחקר א׳ לא יעלה על שנתיים מתחילת סמסטר הלימודים בו התקבל התלמיד (כולל חופשת הסמסטר/הקיץ). במהלך תקופת לימודים זו, ולא יאוחר מסוף השנה האקדמית הראשונה, יידרש התלמיד להשלים את הצעת המחקר, לקבל את אישור המנחה להצעה ולהגישה לעיון הוועדה החוגית, וכן לעמוד בדרישות אחרות שהוטלו עליו על ידי הוועדה החוגית. לאחר אישור הוועדה ללימודי תואר שלישי הצעת המחקר תשלח לקריאה חיצונית.

שלב מחקר ב׳משך הלימודים בשלב מחקר ב׳ יהיה פרק הזמן שבין סיום שלב מחקר א׳ ועד ארבע שנים מתחילת הסמסטר בו התקבל התלמיד ללימודי תואר שלישי. במהלך תקופת לימודים זו, יידרש התלמיד להשלים את כתיבת עבודת הדוקטור, לקבל את אישור המנחה (והוועדה המלווה אם מונתה), אישור הוועדה החוגית, וכן להגישה לרשות ללימודים מתקדמים לצורך שיפוט.

 

לימודי הדוקטורט כוללים חובת השתתפות בהיקף של לפחות 80% בפורום דוקטורנטים של החוג ללקויות למידה (ללא נקודות זיכוי) במשך שנתיים – במהלך השנה הראשונה והשנייה ללימודי הדוקטורט.

פורום הדוקטורנטים יתקיים במשך 2 שעות אקדמיות במהלך שנת הלימודים (308.5003.א01, 308.5004.ב01). במסגרת הפורום, כל סטודנט חייב להציג נתונים לפחות פעמיים לאורך שנות לימודי הדוקטורט. כמו כן, חובה להציג את עבודת הדוקטורט הסופית בפני ועדה חוגית ופורום הדוקטורנטים לפני הגשת העבודה לשיפוט חיצוני. ניתן להשתתף בפורום זה גם בשנים נוספות במהלך לימודי הדוקטורט.

 

כמו כן, הסטודנטים יחויבו בקורס ״מחקר חינוכי: המשגה ופיתוח״ שבו מתקיים לימוד ודיון בהצעות המחקר של הדוקטורנטים. הקורס הינו בהיקף של 4 שעות שבועיות סמסטריאליות שיש להשתתף בו בשנה א׳  בשלב א׳ ללימודים.

 הקורס יתקיים בסמסטר א׳ ויינתן בשתי קבוצות:

– 313.5600ב01   בימי רביעי בין השעות 16:00-20:00     

– 313.5600ב02 – בימי רביעי בין השעות 16:00-20:00

החלוקה לקבוצות נעשית על ידי מרצי הקורס על פי החלטה אקדמית. 

 

הסטודנטים יחויבו בקורס מתודולוגי בהיקף של 4 שעות שבועיות סמסטריאליות בשנה ב׳  שלב ב׳ ללימודים.

הערהבהתאם לרקע הסטודנט, ועדת הקבלה יכולה לדרוש שיעורי השלמה או שיעור בתחום הקשור לנושא הדוקטורט. תכנית הלימודים תקבע בכתב בהסכם עם המנחה בזמן ההתקשרות.

הגשת עבודת הדוקטורט לשיפוט: עם סיום עבודת המחקר, תוגש העבודה בחתימת המנחה/ים לוועדה החוגית. לאחר שתיערך בדיקה כי התלמיד סיים חובותיו כנדרש על פי התקנון, תועבר העבודה אל הרשות ללימודים מתקדמים לשיפוט בהתאם לנהלים.

דרישות אקדמיות נוספות הינן בכפוף לתקנון לימודי תואר שלישי ברשות הלימודים מתקדמים.

לימודי הדוקטורט אינם מקנים אישור והכשרה לעסוק בתחום האבחון והטיפול בלקויות למידה.

 נוהל הגשת ואישור הצעת מחקר מורחבת לדוקטורט

 

 מסלול ישיר לדוקטורט

מסלול לימודים זה מיועד לתלמידים מצטיינים שיש ברצונם להמשיך ברצף לקראת לימודי דוקטורט ושהחוג רואה בהם מועמדים לתואר שלישי.

הקבלה למסלול זה היא על בסיס ציוני שנה א' בלימודי תואר שני בחוג ללקויות למידה, הסכמת מנחה, אישור ועדת דוקטורט חוגית בכפוף לתקנון הרשות ללימודים מתקדמים (לימודי תואר שלישי).

 

מסלול לימודי מחקר מקדים

המסלול מיועד למועמדים המבקשים להירשם ללימודי מחקר מקדים בשביל להשלים את עבודת התזה למ"א.

תנאי קבלה:
א. בעל תואר "מוסמך" ללא עבודת תזה ממוסד אקדמי מוכר בציון סופי של 85 לפחות ובכפוף לתקנון הרשות ללימודים מתקדמים.

ב. הסכמה בכתב ממנחה אשר מסכים להנחותו בעבודת התזה המחקרית.

 
דרישות המסלול:
א. השלמת כתיבת עבודת תזה מחקרית.
ב. סטודנטים עשויים להתבקש, על פי המלצת הועדה החוגית ללימודי התואר השלישי או המנחה, להירשם ללימודי השלמה.

הקורסים בלימודי ההשלמה יותאמו לכל מועמד על פי נתוניו האקדמיים האישים.

 
יש לציין כי סיום הלימודים במסלול זה אינו מהווה קבלה אוטומטית ללימודי תואר שלישי.

קבלה ללימודי תואר שלישי מותנית בתנאי קבלה שנזכרו לעיל.

 

לצפייה ברשימת המנחים לתואר שלישי ותחומי התמחותם באתר החוג (בחלון חדש)

 לצפייה ברשימת הדוקטורנטים של החוג ללקויות למידה

מערכת תואר שלישי בחוג ללקויות למידה – שנה״ל תשפ״ג – שנה א׳ (בחלון חדש)

שנתון תואר שלישי בחוג ללקויות למידה תשפ״ג – החוג ללקויות למידה