המגמה לייעוץ והדרכת הורים

ראש המגמה: פרופ' מירי שרף scharfm@edu.haifa.ac.il

ההרשמה לשנה"ל תשפ"ד תתקיים בתאריכים 29.01.2023 – 30.06.2023

מסלול א' 318201-23-07    מסלול ב' 318202-23-07

  • מטרתה של המגמה בייעוץ והדרכת הורים היא להכשיר אנשי מקצוע לייעוץ והדרכה להורים ולהכשיר חוקרים שיתמחו בתחום זה.
  • המגמה תכלול הכרות מעמיקה עם תיאוריות וגישות מרכזיות בהורות ועם המחקר העדכני בתחום ההורות ולימוד מיומנויות בעבודה פרטנית, דיאדית וקבוצתית שתסייענה בייעוץ והדרכה של הורים באוכלוסיות מרקע חברתי, כלכלי ותרבותי מגוון.
  • במסגרת הפרקטיקום הסטודנטים במגמה יחקרו ויפעילו תכניות המתייחסות להורות וליחסי הורים וילדים בתקופות התפתחותיות שונות, בקרב אוכלוסיות מגוונות, הן נורמטיביות והן קבוצות סיכון. הפרקטיקום יכלול התנסות בהתערבות אישית, דיאדית וקבוצתית במרכזים ושירותים שבמסגרתם יתבצע הפרקטיקום.

פריסת הלימודים על פני השבוע והשנה האקדמית:

לימודי המגמה יתפרסו על פני יומיים, יום לימודים ויום עבודה מעשית, בהתאם ללוח השנה האקדמי של האוניברסיטה. במסגרת הפרקטיקום יקדיש כל תלמיד יום בשבוע (שש שעות לפחות) לצורך תצפיות ועבודה עם הורים. בתום לימודי המ"א ימשיכו הסטודנטים ללימודי שנה שלישית של התמחות במסגרת המחלקה ללימודי המשך והתפתחות מקצועית שתכלול שיעור וליווי של הדרכה ותתבסס על עבודתם של הסטודנטים בשדה.

תנאי קבלה (בנוסף לתנאי הקבלה הכלליים לחוג לייעוץ והתפתחות האדם):

א.

בעלי תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל בציון סופי של 85 לפחות

בחוגי הלימוד לתואר ראשון: התפתחות האדם, פסיכולוגיה, מדעי ההתנהגות, עבודה

סוציאלית ומקצועות הבריאות והרווחה.

ב.

ציון 80 לפחות בבחינת כניסה באנגלית.

ג.

ראיון אישי ו/או קבוצתי אליו יוזמנו חלק מהמועמדים.

ד.

שתי המלצות. אחת על הכישורים האקדמיים ואחת על הכישורים המקצועיים והאישיים.

ה.

ציון של 80 לפחות בכל קורס בלימודי השלמה (במידה ונדרשים).

דרישות להגשת מועמדות:

1. גיליון ציונים מקורי וחתום אותו יש להעביר בדואר/ידנית למדור הרשמה לתארים מתקדמים.

2. שתי המלצות. אחת על הכישורים האקדמיים ואחת על הכישורים המקצועיים והאישיים. המלצות אלו תשלחנה ישירות על ידי הממליץ על גבי הטופס ב נספח 6ו׳ (קובץ PDF, בחלון חדש) לחוג לייעוץ והתפתחות האדם.

3. טופס קורות חיים (קובץ PDF, בחלון חדש) (נספח 6ז').

4. טופס פרטים אישיים לתואר שני (קובץ PDF, בחלון חדש) (נספח 6 א') ותמונת פספורט.

*מועמדים שסיימו תואר ראשון בחוג אחר, יהיו רשאים להגיש את מועמדותם אך יהיו חייבים במגמה השלמות אישית. פטור מהקורסים בלימודי השלמה יינתן על-פי תעודות (סילבוסים תואמים) המעידות על עמידה בקורסים זהים בציון של 80 לפחות. יש להמציא תעודות וסילבוסים אלו במועד הרישום ולצרפם לטופסי ההרשמה. לא יידונו אישורים וסילבוסים לאחר מכן.

בשל מספר המקומות המוגבל יבחרו המועמדים עם הדירוג הגבוה ביותר. ועדת הקבלה דנה בשלב הראשון במועמדים שציינו בעדיפות ראשונה את המגמה לייעוץ והדרכת הורים.
לצערנו, לא נוכל לאפשר משוב במידה של אי קבלה .

לימודי השלמה

פסיכופתולוגיה

2 שש"ס

תיאוריות אישיות

2 שש"ס

התפתחות ילד- גורמים, תהליכים ותוצרים (א' + ב')

2 שש"ס

התפתחות רגשית-חברתית בהתבגרות

2 שש"ס

השלמות בשיטות מחקר

2 שש"ס

השלמות במחקר כמותי וסטטיסטיקה

2 שש"ס

היקף הלימודים

מסלול א' – 36 שש"ס, כולל כתיבת שתי עבודות סמינריוניות במסגרת הסמינריונים במגמה והגשת עבודת גמר מחקרית (תזה).
מסלול ב' – 40 שש"ס, כולל כתיבת שתי עבודות סמינריוניות במסגרת הסמינריונים במגמה והגשת פרויקט גמר

תכנית  הלימודים

מסלול א׳

מחקר כמותי וסטטיסטיקה + תרגיל (4 שעות שבועיות סמסטריאליות)

מחקר איכותני (2 שעות שבועיות סמסטריאליות)

הקרירה ההורית: היבטים תיאורטיים, מחקריים ויישומיים  (2-4 שעות שבועיות סמסטריאליות)

גישות פרטניות ודיאדיות בעבודה עם הורים (4 שעות שבועיות סמסטריאליות)

פרקטיקום א' בייעוץ והדרכת הורים (שיעור והדרכה) (2 שעות שבועיות סמסטריאליות  לשקלול )

1 סדנה (לא לשקלול)

תכנון וכתיבת הצעות מחקר (2 שעות שבועיות סמסטריאליות)

שיעור בחירה (4 שעות שבועיות סמסטריאליות)

פרקטיקום ב' בייעוץ והדרכת הורים (שיעור והדרכה) (2 שעות שבועיות סמסטריאליות לשקלול)

הנחיית קבוצות הורים (4 שעות שבועיות סמסטריאליות)

סמינריון לבחירה (4 שעות שבועיות סמסטריאליות)

שיעור בחירה (6-4 שעות שבועיות סמסטריאליות)

סך הכל 36 שעות שבועיות סמסטריאליות

 

מסלול ב׳ 

מחקר כמותי וסטטיסטיקה + תרגיל 4 שעות שבועיות סמסטריאליות)

מחקר איכותני (2 שעות שבועיות סמסטריאליות)

הקרירה ההורית: היבטים תיאורטיים, מחקריים ויישומיים  (2-4 שעות שבועיות סמסטריאליות)

גישות פרטניות ודיאדיות בעבודה עם הורים (4 שעות שבועיות סמסטריאליות)

פרקטיקום א' בייעוץ והדרכת הורים (שיעור והדרכה) (2 שעות שבועיות סמסטריאליות   לשקלול)

1 סדנה (לא לשקלול)

שיעור בחירה (8 שעות שבועיות סמסטריאליות)

פרקטיקום ב' בייעוץ והדרכת הורים (שיעור והדרכה) (2 שעות שבועיות סמסטריאליות לשקלול)

הנחיית קבוצות הורים (4 שעות שבועיות סמסטריאליות)

סמינריון לבחירה (4 שעות שבועיות סמסטריאליות)

שיעורי בחירה (6-8 שעות שבועיות סמסטריאליות)

סך הכל 40 שעות שבועיות סמסטריאליות

תנאי מעבר מתכנית ההשלמה ללימודי ייעוץ והדרכת הורים בתואר שני וכן תנאי לסיום הלימודים במגמה:

א. ציון ממוצע של 80 בכל אחד מהקורסים בתכנית ההשלמה

ב. עמידה בדרישות ההכשרה המקצועית (המבוססת על מעקב שוטף של מוריו ומדריכיו של התלמיד במגמה).

לצפייה בפלאייר הפרסום למגמה לחץ כאן (בחלון חדש)

לצפייה במערכת הלימודים של שנה א' במגמה לייעוץ והדרכת הורים לשנה"ל תשפ״ג, לחצו כאן (קובץ PDF, בחלון חדש)

לצפייה במערכת הלימודים של שנה ב' במגמה לייעוץ והדרכת הורים לשנה"ל תשפ״ג, לחצו כאן (קובץ PDF, בחלון חדש)