תואר שני בחוג ללקויות למידה – מידע כללי

ראש החוג: ד"ר שלי שאול shelleys@edu.haifa.ac.il

יו"ר ועדת מ"א: פרופ׳ מרק לייקין

תאריך פתיחת הרשמה 29.1.23

תאריך סגירת הרשמה 15.5.23

תוכניות לימודים:

הלימודים מתנהלים במסלול א׳ (הכולל כתיבה של עבודת גמר מחקרית) ובמסלול ב׳ (ללא עבודת גמר מחקרית).

הלימודים מתקיימים בתוכניות הלימוד הבאות:

 • לקויות למידה עם התמחות באבחון וטיפול ילדים ומבוגרים.
 • לקויות למידה עם התמחות באבחון וטיפול ילדים ומבוגרים בשפה הערבית.
 • פסיכולוגיה חינוכית (מסלול א' בלבד).
 • לקויות למידה עם התמחות בקריאה ואוריינות.
 • לקויות למידה עם התמחות בקריאה ואוריינות בשפה הערבית.
 • תכנית מוח ולמידה.
 • קשיים ולקויות למידה בחשבון ובמתמטיקה. תכנית משותפת לחוג ללקויות למידה ולחוג לחינוך מתמטי.

מסלולי לימוד בחוג ללקויות למידה:

בחוג קיימים שני מסלולים:

מסלול א׳  (כתיבת עבודת גמר מחקרית – תזה):

מסלול זה כולל לימוד קורסים בהתאם לתוכנית הלימודים המפורטת בהמשך, הגשת עבודה סמינריונית אחת והגשת תזה.

רישום למסלול א׳ אינו מבטיח הישארות בו שכן על הסטודנט לעמוד בתנאים נוספים:

 • ציון של 80 לפחות בקורס הסטטיסטיקה הבסיסי;
 • ממוצע של 87 לפחות בקורסי החובה;
 • ציון של 85 לפחות בעבודה סמינריונית;
 • התקשרות עם מנחה מתוך מרצי החוג שמורשים להנחות עבודות גמר בתום שנה א׳ והגשת הצעה לתזה בתום הסמסטר השלישי ללימודים.

לרשימת המנחים ללימודי תואר שני והתמחויותיהם בחוג ללקויות למידה (בחלון חדש)

סטודנטים שלא יעמדו בלוח זמנים זה יועברו למסלול ב׳.

הערה: רישום למסלול א׳ איננו מבטיח מראש מנחה לכל סטודנט או בכל נושא שהסטודנט מעוניין בו.

ועדת אתיקה:

חובה לקבל אישור ועדת אתיקה להצעת המחקר.

על פי החלטת הסנאט, כל הסטודנטים הכותבים עבודת גמר מחקרית (תזה) חייבים לקבל אישור ועדת אתיקה למחקר בבני אדם.

לוח הזמנים להגשות: מיד לאחר אישור הצעת המחקר על ידי הועדה החוגית לתארים מתקדמים.

את הפניות יש להגיש בשלב זה על פי הנחיות וועדת אתיקה באתר הפקולטה.

הפניות יוגשו לוועדת האתיקה בשם ובחתימת הסטודנט והמנחה/ים. כל סטודנט ומנחה הכלולים בפנייה חייבים להציג אישור על סיום קורס אתיקה מקוון למחקר בבני אדם (פרטים באתר).

לידיעתכם, במקרה של מחקרים שמתנהלים בתוך מוסדות חינוכיים של משרד החינוך, יש לפנות למשרד המדען הראשי לשם קבלת אישור מטעמם.

מסלול ב׳:
מסלול זה כולל לימוד קורסים בהתאם לתוכנית הלימודים המפורטת בהמשך, הגשת שתי עבודות סמינריוניות ועמידה בבחינה מסכמת או פרויקט גמר. רשאי לגשת לבחינה מסכמת / פרויקט גמר כל מי שסיים את חובותיו בתואר השני, כולל הגשת כל המטלות בקורסים וסיום פרקטיקום ילדים ומבוגרים (אבחון וטיפול). התלמידים חייבים לסיים את חובותיהם עד סוף סמסטר א' של הסמסטר החמישי.

המסיימים מסלול ב׳ אינם יכולים להמשיך ללימודי התואר השלישי.

פרקטיקום (הכשרה קלינית יישומית):
התמחות במסלול הקליני-יישומי (הן במסלול א' והן במסלול ב') מחייבת עמידה בכלל תוכנית הפרקטיקום. התוכנית כוללת שעורים קליניים והתנסות מעשית, ומטרתה – הקניית מיומנויות מקצועיות בתחומי האבחון והטיפול בלקויי למידה, תוך יצירת אינטגרציה בין ידע תיאורטי ומחקרי לבין ההתנסות. לימודי הפרקטיקום כוללים התמחות בשלוש חטיבות גיל: גילאי ילדות, מתבגרים ומבוגרים. סטודנט שלא יעמוד בתנאי הפרקטיקום ויסיים אותו בהצלחה תחום ההתמחות לא יצוין על גבי תעודת המוסמך.

תנאי קבלה:

(ראה גם תנאי קבלה ייחודיים בתוכניות השונות)

 1. תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחוץ לארץ (ציון מינימלי מפורט תחת כל תוכנית).
 2. סטודנטים שיסיימו את לימודיהם בשנת הלימודים הנוכחית יצרפו גיליון ציונים, אישור רשמי לממוצע הציונים (סופי או זמני), וכן אישור לגבי יתרת חובותיהם לתואר ראשון (אין אפשרות להתחיל את לימודי התואר השני ללא סיום חובות שמיעה בתואר הראשון).
 3. בעלי תואר ראשון ממוסד להשכלה גבוהה ששפת ההוראה בו אינה עברית, יידרשו לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת על ידי האוניברסיטה כתנאי לקבלתם ללימודים.
 4. מועמדים בוגרי אוניברסיטאות מוכרות מחוץ לארץ וכן בוגרי אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל, אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה, יחויבו לעמוד בהצלחה בבחינת ה-GRE.
 5. מבחן כניסה פקולטתי באנגלית (ציון מינימאלי מפורט בתנאי קבלה של כל תכנית).
 6. ראיון אישי בשלב המיון הסופי – אליו יוזמנו רק המועמדים המתאימים.

בחוג ללקויות למידה מספר המקומות מוגבל, לכן בפועל יתכן שנקודות החתך לקבלה תהיינה גבוהות מן המפורט בתנאי הקבלה.

אין כל התחייבות לקבל את המועמד/ת למסלול לימודי שביקש (להלן), גם אם מילא את כל תנאי המינימום הנדרשים.

לימודי השלמה לתוכנית לקויות למידה עם התמחות באבחון וטיפול ילדים ומבוגרים:

קורסי השלמה אופציונאליים שיקבעו על סמך לימודי התואר הראשון עד 6 שש"ס:

308.2004 – אספקטים נוירופסיכולוגיים של הלמידה – 4 שש"ס

308.2005 – פסיכולוגיה קוגניטיבית – 2 שש"ס

לגבי כל קורס עבורו מבוקש פטור, יש להמציא את המסמכים הבאים: סילבוס, ציון 85 לפחות, היקף הקורס (שעות), נקודות זכאות, שם ותואר המרצה, יש להמציא מסמכים אלה בעת הרישום.

בקשות לפטור מלימודי השלמה (על סמך קבלת ציון סופי בלימודי התואר הראשון) יש להגיש עד היום הראשון לפתיחת שנת הלימודים. פטורים מלימודי השלמה על סמך המסמכים יידונו עד תום השבוע הראשון ללימודים.

לא יידונו בקשות לפטורים לאחר מועד זה.

מבחן כניסה באנגלית בתוכניות לקויות למידה עם התמחות באבחון וטיפול ילדים ומבוגרים (עברית וערבית) ומח ולמידה:

 1. תאריכי הבחינה: 24.03.23, 28.4.23, 19.5.23
 2. הזכאות להשתתפות בבחינה היא רק לנרשמים לאוניברסיטה לתואר שני בחוג ללקויות למידה.
 3. ביום הבחינה יש להציג תעודת זהות ואישור על תשלום דמי הרשמה.
 4. מועדי בחינת הכניסה באנגלית לכל המגמות/תוכניות בחוג יפורסמו בהמשך.
 5. מועמד רשאי לגשת למועד אחד בלבד.
 6. תינתן עדיפות לנבחנים במועד מוקדם יותר (מועד א').
 7. הבחינה באנגלית זהה בכל חוגי הפקולטה לחינוך. מועמדים שהגישו מועמדות ליותר מחוג אחד בפקולטה לחינוך נדרשים לגשת לבחינה באנגלית רק פעם אחת.
 8. לבחינה באנגלית יש להירשם באמצעות אתר רישום לבחינות כניסה שכתובתו: https://applicants.haifa.ac.il/entranceexams/#/instruction
 9. חדרי הבחינה יפורסמו באתר זה, וגם באתר הפקולטה לחינוך שכתובתו: http://www.edu.haifa.ac.il
 10. יש לראות במידע זה זימון לבחינה. לא יישלח זימון נוסף לבחינה.
 11. הבחינה באנגלית מתייחסת להבנת טקסט מדעי בלבד. ניתן להשתמש במילון אוקספורד מודפס או במילונית אוקספורד דיגיטלית.
 12. יש לקבל ציון 85 ומעלה בבחינה. הציון בבחינה תקף למשך שנתיים.
 13. תלמידים בעלי הגבלות שונות (דוגמת לקויות למידה) מתבקשים לפנות מבעוד מועד אל מזכירות החוג להמציא את האישורים הנחוצים. לא תטופלנה בקשות לאחר הבחינה.
 14. קישור למבחן לדוגמא לבחינת כניסה באנגלית

מסלול ישיר לדוקטורט עם עבודת גמר מחקרית (תזה):

בכל התוכניות למסלול א׳ קיימת גם אפשרות למסלול לימודים ישיר לדוקטורט בתום שנה א׳.

הקבלה למסלול זה היא על בסיס ציוני שנה א׳, הסכמת מנחה, אישור ועדת דוקטורט חוגית בכפוף לתקנון הרשות ללימודים מתקדמים (לימודי תואר שלישי) http://graduate.haifa.ac.il

מסלול לימודי מחקר מקדים:

המסלול מיועד למועמדים המבקשים להירשם ללימודי מחקר מקדים (השלמות לדוקטורט) ולהשלים את עבודת הגמר לתואר שני (תזה).

מועמדים ותנאי קבלה:

א. בעל תואר ״מוסמך״ ללא עבודת גמר ממוסד אקדמי מוכר בציון סופי של 85 לפחות ובכפוף לתקנון הרשות ללימודים מתקדמים.

ב. הסכמה בכתב ממנחה אשר מסכים להנחותו בעבודת הגמר המחקרית.

דרישות המסלול:

א. השלמת כתיבת עבודת גמר מחקרית (תזה).

ב. במידת הצורך, עמידה בתוכנית הלימודים אשר תוטל על ידי הוועדה החוגית ללימודי התואר השלישי או המנחה.

יש לציין כי סיום הלימודים במסלול זה אינו מהווה קבלה אוטומטית ללימודי תואר שלישי. קבלה ללימודי תואר שלישי מותנית בתנאי קבלה שנזכרו לעיל.

שנתון תואר שני בחוג ללקויות למידה, תשע"ט (בחלון חדש) – החוג ללקויות למידה

שנתון תואר שני בחוג ללקויות למידה, תש״ף (בחלון חדש) – החוג ללקויות למידה

שנתון תואר שני בחוג ללקויות למידה, תשפ״א (בחלון חדש) – החוג ללקויות למידה

שנתון תואר שני בחוג ללקויות למידה, תשפ״ב (בחלון חדש) – החוג ללקויות למידה

שנתון תואר שני בחוג ללקויות למידה, תשפ״ג (בחלון חדש) – החוג ללקויות למידה