כריכת הספר הנרטיב המזרחי החדש בישראל

הנרטיב המזרחי החדש בישראל

הנרטיב המזרחי החדש בישראל מאת ד"ר אריה קיזל (הוצאת רסלינג (בחלון חדש), 2014)

הנרטיב הממוקף – הנרטיב המזרחי החדש העומד במרכז השיח המזרחי הרדיקלי – יוצא כנגד שלילת השלילוֹת של הציונות את המזרחיות-הערביות ומעמיד עצמו כאלטרנטיבה זהותית, אינטלקטואלית ואסרטיבית. מחקרו של אריה קיזל בוחן את עלייתו והתבססותו של הנרטיב המזרחי המהווה נקודת ציון במאבק רשת הנרטיבים המתנגשים כביטוי לרצונן של זהויות לבטא את עצמן כנפרדות והיברידיות באתרי הישראליוּת.
הספר בוחן את מקורותיו הפוסט-קולוניאליסטים והאנטי-ציוניים של הנרטיב המזרחי ואת המתקפה האינטלקטואלית שהוא מבצע על עצם הלגיטימציה שבציונות ובמוסריות הפתרון המדינתי שיצרה. עמדה נרטיבית חדשה זו מכירה בקשיים ההיסטוריים של חתרנותה, המוצגת כאמנציפטורית ובעיקר כמוסרית. היא מתחברת ביסודותיה לנרטיב הקורבני הפלסטיני ובגרסתה הרדיקלית מבקשת לחבור אליו כדי ליצור מרחב חדש שייתן עדיפות לערביות – תרבותית, שפתית ואף פוליטית. במסגרת זו עתיד להתקיים פירוק הקולוניאליזם הציוני על משטר האמת, שיח הידע והכוח השליט ותתבע התגברות קולות ונרטיבים אחרים במסגרת נקודת המפגש בין אנטי-ציונות לפוסט-מודרניות.
באמצעות מודל נרטיבי תלת-שלבי בוחן המחבר את ניסיונו של הנרטיב המזרחי לאתגר את גבולות השיח הישראלי, להתנתק מהפרוגרמה הציונית ההגמונית ולהציג תכנית פריצה נרטיבית – המבוססת גם על השנאת הציונות/האשכנזיות/המערביות – שתאפשר הבניית דגם רב-תרבותי אנטי-קולוניאלי שישקם את הערביות/המזרחיות המרחבית. המחבר פורס את קולות ההתנגדות לנרטיב המוצע ומנתח את הסיבות לשלב הקורבני שאליו הגיע ובו מולכד במציאות החברתית והקפיטליסטית שנוצרה בישראל של אשכנזים, מזרחים וילדיהם המשותפים.