חברת סגל חדשה בחוג ללמידה, הוראה והדרכה

נורית נוביס דויטשד"ר נורית נוביס-דויטש הצטרפה לסגל הבכיר של החוג ללמידה, הוראה והדרכה במשרה מלאה.

ברוכה הבאה נורית לחוג: אנו מאחלים לך קליטה מהירה בקהילת החוג, שתמצאי בנו בית אקדמי פורה - שבו תוכלי לפרוח ולהגשים את חלומותיך האקדמיים!

ונאחל לכולנו: שנדע להנות ולהתברך בכישרונותיך!

Dr. Nurit Novis-Deutsch

Short Bio

Dr. Novis-Deutsch is a social psychologist who conducts research in the fields of psychology of religion, values and moral psychology and cross-cultural studies. She completed her BA in psychology and Jewish philosophy, her MA in clinical psychology and her PhD in psychology at Hebrew University in Jerusalem (as well as a second MA in Jewish philosophy at the Schechter Institute) and then spent 2.5 years of postdoctoral research at UC Berkeley in California, first as a Fulbright scholar and then as a Goldman Visiting Professor, at Berkeley's Center for Human Development.

Dr. Novis-Deutsch has been testing some of psychology of religion’s cutting-edge theories in the context of Israeli society, including religious pluralism, the meaning-making paradigm, God concept research and religious fundamentalism. As her main endeavor, she has been developing a theory of both/and reasoning an pluralism in relation to religiosity.

Dr. Novis-Deutsch is a co-investigator in the YARG project (Young Adults and Religion in Global perspective), which explores the religious subjectivities and values of 5000 young adults across 13 countries. She also runs a multi-national research project on Holocaust memory in Europe under the auspices of the Strochlitz Center for Holocaust Research where she is testing, among others, a measurement tool she devised for assessing profiles of Holocaust education attitudes among teachers.

Dr. Novis-Deutsch has won grants for her pluralism research and for a study on the retention of Ultra-Orthodox students in higher education. She has extensive teaching experience and developed 12 academic courses on different topics for undergraduate and graduate students, ranging from the psychology of religion, cultural psychology, moral psychology and adult development to Holocaust education, Jewish education and Israeli identity, which she has taught at the Hebrew University in Jerusalem, UC Berkeley in California and currently at the University of Haifa.

She has been an invited guest speaker in academic centers in Washington, Arizona, Cambridge UK, Japan, Finland and Switzerland, and has presented papers in dozens of international academic conferences. Her research has been featured on TV, radio and newspapers and she has authored over 30 papers, book chapters and educational programs.  

 

מענקי מחקר חדשים של ד"ר נורית נוביס-דויטש

חרדים באקדמיה: בין נשירה לתקווה

ד"ר אסנת רובין, ד"ר נורית נוביס-דויטש וד"ר לטם פרי-חזן

המימון בסך 100,000 ₪ ניתן מטעם קרן אדמונד דה רוטשילד למשך שנה אחת.

תקציר המחקר

בשני העשורים האחרונים חל גידול של מאות אחוזים במספר הסטודנטים החרדים הלומדים באקדמיה, אולם לאחרונה החלו מצטברים נתונים אודות היקפי נשירה גדולים בקרב אוכלוסייה זו. למשל, גברים חרדים נושרים מהלימודים בהיקף של 48% בהשוואה לשיעור נשירה של 24% באוכלוסיה החילונית (רגב, 2016). התופעה הוסברה עד עתה כנובעת מן הפער בין דרישות הסף הנמוכות לחרדים לבין הדרישות הגבוהות בלימודים עצמם, אולם זוהי תמונה חלקית, שאינה מסבירה את השונות בקרב נושרים ונושרות חרדים. במחקר הנוכחי נבקש להשמיע את קולם של הנושרים עצמם וללמוד על התופעה מתוך נרטיבים אלו.

מטרות המחקר הן לאפיין את אוכלוסיית החרדים הנושרים מלימודים אקדמיים, לזהות בתוכה תת-קבוצות, במידה וישנן, הנבדלות במאפייניהן וצרכיהן, ולהציע תכנית התערבות לצמצום נשירה ומדדים להערכתן בהתבסס על גורמים שמזרזים ומעכבים נשירה מן האקדמיה בחברה החרדית. מחקר פיילוט שערכנו לקראת מחקר זה העלה שיש מזרזי נשירה ייחודיים לחברה החרדית כמו מתח פנים-חרדי סביב השתלבות בחברה הישראלית וקונפליקטים זהותיים וערכיים המוצפים במהלך הלימודים, וארבעה מעכבי נשירה כגון הון השכלתי-תורני והזדמנות לנשים להשתלב חלקית בעולם הלימוד הסגור בפניהן. במחקר, נבקש להעמיק במזרזי נשירה ובמעכביה, נתונים חשובים החסרים היום למקבלי ההחלטות בתחום. המחקר יהיה משולב איכותני-כמותני, והוא יכלול 35 ראיונות ושאלון שייבנה על סמך ראיונות אלו ויופץ ל- 250 נושרים ונושרות, תוך הקפדה על מתן ייצוג למשתנים ששונותם נמצאה משמעותית בשלב האיכותני של המחקר.

 

חושבים פלורליזם: טיפוח חשיבת "גם וגם"

ד"ר נורית נוביס-דויטש וד"ר אסנת רובין.

המימון בסך 40,000 ₪ לשנה מטעם מכון מופ"ת ניתן לשנתיים.

תקציר:

פלורליזם הינו ההכרה בערכם החיובי של ריבוי, מורכבות ושונות. אחד ממרכיבי החשיבה הפלורליסטית הינו סגנון קוגניטיבי המכונה "חשיבת גם וגם", אשר מזהה ערך ומשמעות בפרספקטיבות, אמונות וערכים מרובים, גם כאלו המנוגדים זה לזה. במחקר זה נבחן את מאפייני חשיבת ה'גם וגם' ((Both/And Reasoning – BAR של בני נוער יהודים דתיים, מסורתיים וחילוניים בישראל בעזרת כלי מדידה שפיתחנו בשם "שאלון מטה הקסם" אשר מאפשר למדוד חשיבה מסוג זה בתחומי הכלה שונים, מעמדות אישיות, עבור בקונבנציות וערכים, ועד לשיפוט מוסרי. נשתמש בשאלון מטה הקסם על מנת להעריך את התוצרים של התערבות חינוכית שפיתחנו להעצמת חשיבת "גם וגם" במגוון מצבים חברתיים. בעוד התערבויות חינוכיות קיימות נועדו בעיקר לצמצם דעות קדומות וגזענות (עמדה שלילית כלפי קבוצות של 'אחרים'), נועדה ההתערבות החינוכית המוצעת להעצים חשיבה פלורליסטית (עמדה חיובית כלפי שונות). תוכנית ההתערבות שפיתחנו הינה הכשרה קוגניטיבית המתמקדת בשלושה רכיבים של חשיבת "גם וגם": מורכבות קוגניטיבית, לקיחת פרספקטיבות מרובות ותפיסת מורכבות-עצמית. ההתערבות תתבצע בקרב תלמידי חטיבת הביניים בבתי ספר ממלכתיים ומממלכתיים-דתיים ובעזרת בחינתה במערך ניסויי אנו מקוות להציע שיטה מהימנה ויעילה לאמן תלמידים לחשיבה פלורליסטית ללא קשר לעמדותיהם האידיאולוגיות, ובכך לסלול דרך לדו-קיום בר קיימא.

Menu