החל משנת הלימודים תשס"ג חלה על תלמידי ובוגרי החוגים להוראה באוניברסיטאות חובת התמחות והשתתפות בסדנת סטאז', לאורך שנת העבודה הראשונה בהוראה. המחלקה ללימודי המשך של הפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה, מופקדת על הטיפול בתחום זה. המידע הכלול כאן מתבסס על מידע הקיים במשרד החינוך, כל שינוי או תוספת מטעם הרשויות הוא הקובע.

לנוחיותכם אנו מצרפים כאן מקבץ של פרטים ותיאור שלבים חשובים בתהליך ההתמחות. יחד עם זאת מומלץ שתקראו בעיון רב את המידע המופץ מעת לעת ע"י האגף להתמחות בהוראה ותתעדכנו בתאריכים המחייבים מטעמו. באתר הסטאז' כלול מידע רב וזמין על הסטאז' ומרכיביו. 

כתובתו של האתר (בחלון חדש): http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Staj

 

על מנת לסייע לכם בהיערכותכם לקראת שנת הלימודים תשע"ז אנו מבקשים להביא לידיעתכם את החובות והאפשרויות העומדות בפניכם במסגרת ההתמחות בהוראה (סטאז'). 

רשאים להתמחות בהוראה (סטאז'): 

א. בוגרים בעלי תואר ראשון שהשלימו לפחות 80% מלימודי תעודת ההוראה שלהם. 

ב. סטודנטים בעלי תואר אקדמי, מסיימי שנה ראשונה ללימודי תעודת הוראה, שהשלימו בהצלחה את חובותיהם כולל התנסות מעשית בבית הספר.

ג. בעלי מינימום שליש משרה, למשך שישה חודשים לפחות, בשנת הלימודים בה מתנהל הסטאז'.

 

לקראת ההערכות לסטאז' בשנת הלימודים תשע"ז, 2017 - 2016 , מומלץ לפעול באופן הבא:

1. לפנות אל מזכירות המחלקה ללימודי המשך בפקולטה לחינוך, חדר 549 בין השעות: 09:00  - 15:30 בטלפון

04-8240208/868 לקבלת מידע.

2. לאתר משרה בבי"ס או במסגרת חינוכית מוכרת ומאושרת. רצוי להתחיל בחיפוש כבר כעת. 

על מנת לבדוק את התאמתם של בית- הספר או המסגרת החינוכית לסטאז', יש לבדוק עם משרד החינוך גף כניסה להוראה. סוגיות ושאלות מטעמכם ילובנו עם ד"ר נילי מנדלסון, ראש תוכנית הסטאז', ובמידת הצורך יופנו למקבלי ההחלטות בגף ההתמחות בהוראה. 

2א. "אופק חדש" – התפתחות מקצועית - מידע מלא בנושא מחויבות המתמחים בסטאז' כלפי אופק חדש מצוי באתר הסטאז', שכתובתו רשומה לעיל. מומלץ במידת הצורך להציג שאלות לעוזר מרכזת הסטאז'. אתר "הסתדרות המורי" ובו מידע לגבי רפורמת "אופק חדש" (בחלון חדש): www.itu.org.il

3. היקף המשרה – המינימום הנדרש עומד על שליש משרה לאורך שנת לימודים מלאה ולא פחות משישה חודשים. ניתן לפצל את ההתמחות לשתי תקופות בנות שלושה חודשים כל אחת באותה שנת לימודים. המשרה בסטאז' חייבת להיות בשכר מלא המשולם על ידי מוסד מוכר

לידיעת המועסקים במסגרת "אופק חדש": מבנה המשרה נקבע לפי ההנחיות המותאמות ל"אופק חדש". 

4.  ערכת סטאז'(חולקה בעבר, כיום כבר לא)– מתמחה שמקום עבודתו אושר כעומד בדרישות, מקבל ערכה זו הכוללת פנייה למתמחה, למפקח/ת, למנהל/ת ולמורה החונך/ת.

יש למלא טופס שיבוץ דיגיטלי שיוגש ע"י המתמחה וכולל את פרטיו, פרטי מסגרת ההכשרה ופרטי המורה החונך. 

5. מורה חונך/ת – ימונה ע"י מנהל/ת ביה"ס בתחילת פעילותך כמורה. תפקיד החונך/ת לתמוך, לכוון ולהעריך את המתמחה בשנת העבודה הראשונה בהוראה. מורה חונך/ת רשאי/ת לחנוך מתמחה אחד בלבד. במקרים חריגים תידון כל בקשה בכתב ותאושר בכתב ע"י מנהלת הגף להתמחות בהוראה בלבד. מנהל/ת בית ספר לא ישמש כחונך/ת. המורים החונכים יוזמנו למפגשי לימוד באוניברסיטה ולתוכנית להכשרת מורים חונכים לכשתיפתח. המורה החונך/ת זכאי לתגמול כמפורט בדפי ההנחיות למורה חונכ/ת המצורפים לערכה זו. 

6. סדנת סטאז' (בהיקף של 3 ש"ש עפ"י לוח שנה אקדמית) – השתתפות בסדנה תוך עמידה בכל המטלות והכללים מהווה חלק בלתי נפרד של תהליך ההתמחות ותנאי מוקדם לקבלת תעודת רישוי לעיסוק בהוראה מטעם משרד החינוך. רישום לסדנת הסטאז' מתבצע ישירות מול המחלקה ללימודי המשך בפקולטה לחינוך ומותנה בשיבוץ להוראה בבתיה"ס או במסגרות המאושרות.

סדנאות הסטאז', אמורות להיפתח בשנה הקרובה בחודש אוקטובר 2016 , תשע"ז, ויתקיימו לאורך שנת הלימודים הבאה, תשע"ז. מועדי פתיחת הסדנאות יפורסמו בהמשך או יימסרו באופן אישי לכל מי שמשרתו אושרה ופרטיו רשומים ומצויים בידינו. מועד הרישום לסדנאות הסטאז', חייב להיעשות במקביל לתחילת ההוראה בבית הספר.

7. הערכת המתמחה – שתי הערכות (ההערכה המעצבת וההערכה המסכמת) יבוצעו ע"י צוות ביה"ס. השתתפות מנהל/ת ביה"ס והמורה החונך/ת הנה חובה.  

ההערכה המעצבת תתבצע בבית הספר במהלך חודש דצמבר-ינואר ותועבר ע"י המתמחה למזכירות המחלקה לא יאוחר מאמצע חודש ינואר, כשהיא חתומה בידי המנהל/ת והחונך/ת. בחינוך הקדם-יסודי חתימת מפקחת מקצועית חובה. 

ההערכה המסכמת תתבצע במהלך החודשים אפריל-מאי של אותה שנה ותועבר ע"י מנהל ביה"ס ישירות בדרך מקוונת, באמצעות האינטרנט, למשרד החינוך. יש חשיבות מרובה לכך שעותק יישמר בביה"ס.

 

אנו מאחלים לכם הצלחה במציאת מקום עבודה מתאים ובהשתלבות קלה ומהנה בהוראה.

באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu