ראש המגמה: ד״ר שרית ברזלי sarit.barzilai@edu.haifa.ac.il

קישור לכתובת אתר המגמה החדש www.edtech.haifa.ac.il

מטרות המגמה וקהל היעד

בשנים האחרונות חלה התפתחות מסחררת של טכנולוגיות למידה, מידע ותקשורת. טכנולוגיות אלו הפכו זמינות במערכות חינוך בארץ ובעולם, אך הפוטנציאל הגלום בהן לתמיכה בתהליכי למידה והוראה לא מוצה במלואו. המגמה לטכנולוגיות בחינוך פועלת, זה למעלה מעשור, לקדם את ההבנה וההשכלה הרחבה של תלמידיה בנוגע למכלול ההיבטים ההגותיים, המחקריים והיישומיים של קשרי הגומלין בין טכנולוגיות חדשניות לבין תהליכי למידה והוראה בכל הרמות של מערכות החינוך וההדרכה. המגמה מכשירה את תלמידיה לעסוק במחקר, הערכה, עיצוב ויישום של תהליכי למידה, הדרכה והוראה בסביבות מוגברות טכנולוגיה; להוביל תהליכי שינוי חינוכיים, תרבותיים וקהילתיים בעזרת פיתוח והטמעה של טכנולוגיות חדשניות, תוך רכישת כלים יישומיים לעשייה בתחום. הקהילה מתאפיינת בהתנהלותה כקהילת למידה בה חברים אנשי הסגל והסטודנטים כאחד, תוך שילוב בין בניה משותפת של ידע ופיתוח של הפרט, כאדם יצירתי, עצמאי ומקצועי הלומד כל חייו.

המגמה מיועדת למעוניינים לחקור, ליזום, לפתח, לעצב, להפעיל, להעריך ולהנהיג תוכניות חינוכיות בסביבות מוגברות טכנולוגיה במערכות חינוכיות, קהילתיות, ארגוניות, תעשייתיות, או ממשלתיות; וכן למעוניינים לפתח קריירה אקדמית כחוקרים, כמורים וכמעצבי סביבות למידה מוגברות טכנולוגיה באוניברסיטאות ובמכללות. בוגרי ובוגרות המגמה צפויים להשתלב במגוון תחומי תעסוקה, לדוגמה: מחקר, הנחיה, ריכוז והדרכה של שינוי חינוכי, תרבותי או ארגוני בסביבות מוגברות טכנולוגיה במערכות חינוך פורמאליות ובלתי פורמאליות; עבודה במחלקות הדרכה של ארגונים, כגון תעשיות הידע (תעשיות הי-טק); עיצוב, פיתוח והערכה של סביבות למידה והדרכה מוגברות טכנולוגיה, תוכנות, ומשחקים חינוכיים; הוראה במוסדות להשכלה גבוהה, במכללות למורים, וכן בבתי ספר המטמיעים טכנולוגיות למידה.

לאחרונה, זכו חברי סגל מהמגמה להוביל את הקמת מרכז המצוינות המחקרית LINKS I-CORE (Learning In a NetworKed Society, Israeli Center of Research Excellence) בנושא חינוך וחברת המידע החדשה. במסגרת זאת מוקם בימים אלה מרחב למידה עתידי (Future Learning Space) בו יערכו מחקרים וניסויים בשילובים חדשניים של מרחב, פדגוגיה וטכנולוגיות העתיד. בנוסף, נרתמה המגמה לסייע למאמץ הלאומי להתאים את מערכת החינוך למאה ה- 21 ומציעה גם למורות ולמורים המעוניינים להוות את חוד החנית בהובלת הטמעת התקשוב בבתי הספר להשתלב בקהילת הלמידה שלה במסגרת תוכנית לימודי המ"א.

 

תנאי קבלה לתואר שני (בנוסף לתנאי הקבלה הכלליים של החוג ללמידה, הוראה והדרכה)

· תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל בשני חוגים, שאחד מהם חינוך. יידונו גם מועמדים בעלי תואר ראשון, שאינו בתחום החינוך. תלמידים אלו ידרשו ללימודי השלמה.

· ציון ממוצע של 80 לפחות בכל אחד מחוגי הלימוד לתואר ראשון.

· ציון של 80 לפחות בבחינת הכניסה באנגלית.

· ציון של 80 לפחות בכל קורס השלמה (לימודי השלמה ייקבעו על בסיס ההשכלה של המועמד, הראיון האישי ודרישות המגמה).

 

מיון המועמדים

מיון המועמדים יתבסס על שאלון אישי, המלצות, כתיבת מאמר קצר, ציוני התואר הראשון, בחינת הכניסה באנגלית, וראיון אישי.

 

מסלולי לימוד

הלימודים מתקיימים בשני מסלולים:

מסלול תזה

מסלול תזה כולל לימודים בהיקף של 36 שעות שבועיות סמסטריאליות (שש"ס) וביצוע של עבודת גמר מחקרית (תזה). יש להגיש שתי עבודות סמינריוניות במסגרת קורסי המגמה, המאפשרות התנסות מחקרית כהכנה לקראת ביצוע מחקר אמפירי בעבודת התזה. בנוסף, קיימת חובת השתתפות בסמינר המגמה לטכנולוגיות בחינוך.

מסלול פרויקט גמר

מסלול פרויקט גמר כולל לימודים בהיקף של 40 שש"ס וביצוע של פרויקט גמר. יש להגיש שתי עבודות סמינריוניות במסגרת קורסי המגמה. בנוסף, קיימת חובת השתתפות בסמינר המגמה לטכנולוגיות בחינוך.

 

משך הלימודים

תלמידי מסלול תזה יסיימו את כל חובות הלימודים בשנתיים הראשונות ויכתבו את התזה בשנה השלישית, בסיומה יגישו אותה לשיפוט, על פי תקנון הלימודים לתואר שני.

תלמידי מסלול פרויקט גמר יסיימו את כל חובות הלימודים בשנתיים, כולל הגשת דו"ח על פרויקט הגמר.

 

זכאות לתואר

זכאות לתואר מותנית בסיום של כל הקורסים העיוניים, התזה (במסלול התזה), או פרויקט הגמר (במסלול פרויקט גמר) בציון 76 לפחות, על פי תקנון הלימודים לתואר שני.

 

שקלול הציון הסופי

הציון הסופי מורכב כלהלן:

מסלול תזה

מסלול פרויקט גמר

תזה

40%

פרויקט גמר

30%

שתי עבודות סמינריוניות

30%

שתי עבודות סמינריוניות

30%

שאר הקורסים

30%

שאר הקורסים

40%

סה"כ

100%

סה"כ

100%

 

לימודי השלמה

לימודי השלמה יידרשו במקרה הצורך, על בסיס החסרים בהשכלה של המועמד/ת. הדרישות והתנאים המדויקים של לימודי ההשלמה יהיו על פי הנהוג בחוג ללמידה, הוראה והדרכה. כל קורסי ההשלמה הנדרשים יינתנו במסגרת קורסים קיימים באוניברסיטת חיפה.

 

תוכנית הלימודים במגמה

תכנית הלימודים במגמה כוללת שילוב של קורסי חובה, קורסי בחירה והשתתפות בסמינר המגמה, כמפורט בטבלה להלן.


שנה

סוג הקורס

מסלול תזה

מסלול פרויקט גמר

שם הקורס

שש"ס

שם הקורס

שש"ס

א'

חובה

למידה בסביבה עתירת טכנולוגיה: סוגיות וגישות

4

למידה בסביבה עתירת טכנולוגיה: סוגיות וגישות

4

שיטות כמותיות במחקר חינוכי, ו/או: מחקר איכותני: משאלת מחקר למאמר

4

מחקר עיצוב א': ניתוח צרכים, עיצוב ופיתוח

4

סמינר המגמה: "אדם, חינוך וטכנולוגיה" חלקים א' וב' (לא לשקלול)

 

סמינר המגמה: "אדם, חינוך וטכנולוגיה" חלקים א' וב' (לא לשקלול)

 

בחירה

שלושה קורסי בחירה,
אחד מהם קורס מקוון במלואו

12

שלושה קורסי בחירה,
אחד מהם קורס מקוון במלואו

12

סה"כ שש"ס בשנה א':

20

 

20

ב'

חובה

מחקר איכותני: משאלת מחקר למאמר

ו/או:

קורס מתקדם בשיטות מחקר

4

מחקר עיצוב ב': שאלת מחקר, בניית כלים

2

מחקר עיצוב ג': ניתוח נתונים, הסקת מסקנות

2

סמינר המגמה: "אדם, חינוך וטכנולוגיה" חלקים א' וב' (לא לשקלול)

 

סמינר המגמה: "אדם, חינוך וטכנולוגיה" חלקים א' וב' (לא לשקלול)

 

בחירה

שלושה קורסי בחירה

12

ארבעה קורסי בחירה

16

סה"כ שש"ס בשנה ב':

16

 

20

סה"כ שש"ס בשנתיים:

36

 

40

 

סמינר המגמה לטכנולוגיות בחינוך

סדרת מפגשי הסמינר המדעי של קהילת המגמה (קוֹלוֹקְוִיּוּם) מפגישה את הסטודנטים וחברי הסגל עם מחקרים וטכנולוגיות מתקדמות, במטרה להרחיב את הידע על למידה מוגברת טכנולוגיה מזוויות מבט מגוונות. למפגשים אלו מוזמנים חוקרים ממגוון אוניברסיטאות וחברות בארץ ובעולם. מפגשים אלו מתקיימים באופן קבוע בימי רביעי בשעות אחר הצהריים, אחת למספר שבועות, במהלך הסמסטרים א' ו- ב'. את הפעילות מובילים חברי הסגל האקדמי של המגמה בסיוע של דוקטורנטים. כל סטודנט משתתף במהלך לימודיו בארבעה חלקים של סמינר זה, חלק אחד בכל סמסטר.

 

מפגשי מגמה והיום הפתוח

החל משנה"ל תשע"ז יתקיימו מפגשים של חברי קהילת המגמה מספר פעמים במשך השנה בימי רביעי בשעות אחר הצהריים (בימים שבהם לא נערך סמינר מגמה). המפגשים יעסקו בנושאים רלוונטיים, יתנהלו בפורמטים שונים ביוזמת הסטודנטים וחברי הסגל. הודעה על מועדי המפגשים תימסר מראש.

ביום הלימודים האחרון של שנה"ל, יערך היום הפתוח של המגמה. במהלך יום חגיגי זה, יוצגו פירות הלמידה בקורסים השונים והקהל ישתתף באופן פעיל בתחנות השונות. כמו כן יתקיים טקס חלוקת מלגות סילבר לתלמידי מחקר מצטיינים. היום פתוח למועמדים ולמתעניינים במגמה.

 

מלגות המגמה

קרן ההנצחה לזכרם של רחל ואליעזר סילבר ז"ל שהוקמה בשנת 2014 מיועדת להענקת מלגות הצטיינות לתלמידי מחקר בתואר שני, תואר שלישי ולתלמידי פוסט-דוקטורט הלומדים במסגרת המגמה לטכנולוגיות בחינוך. המלגות מוענקות פעם בשנה במסגרת אירועי היום הפתוח.

 

רשימת קורסים לדוגמא במגמה *

קורסי חובה לתלמידי שנה א'

מסלול תזה

סוג

שש"ס

313.4500

למידה בסביבה עתירת טכנולוגיה: סוגיות וגישות

שו"ת

4

313.4006

שיטות כמותיות במחקר חינוכי

שיעור

4

313.4007

מחקר איכותני: משאלת מחקר למאמר

שיעור

4

313.4505

אדם, חינוך וטכנולוגיה – חלק א'

סמינר מגמה

לא לשקלול

313.4506

אדם, חינוך וטכנולוגיה – חלק ב'

סמינר מגמה

לא לשקלול

מסלול פרויקט גמר

   

313.4500

למידה בסביבה עתירת טכנולוגיה: סוגיות וגישות

שו"ת

4

313.4050

מחקר עיצוב א': ניתוח צרכים, עיצוב ופיתוח

שו"ת

4

313.4505

אדם, חינוך וטכנולוגיה – חלק א'

סמינר מגמה

לא לשקלול

313.4506

אדם, חינוך וטכנולוגיה – חלק ב'

סמינר מגמה

לא לשקלול

קורסי חובה לתלמידי שנה ב'

מסלול תזה

סוג

שש"ס

313.4006

שיטות כמותיות במחקר חינוכי

שיעור

4

.313.4007

מחקר איכותני: משאלת מחקר למאמר

שיעור

4

313.4505

אדם, חינוך וטכנולוגיה – חלק א'

סמינר מגמה

לא לשקלול

313.4506

אדם, חינוך וטכנולוגיה – חלק ב'

סמינר מגמה

לא לשקלול

מסלול פרויקט גמר

   

313.4051

מחקר עיצוב ב': שאלת מחקר, בניית כלים, הפעלה ואיסוף – יישום (המשך לקורס 313.4050)

שו"ת

2

313.4052

מחקר עיצוב ג': ניתוח נתונים, הסקת מסקנות וכתיבת דו"ח מדעי (המשך לקורס 313.4051)

שו"ת

2

313.4505

אדם, חינוך וטכנולוגיה – חלק א'

סמינר מגמה

לא לשקלול

313.4506

אדם, חינוך וטכנולוגיה – חלק ב'

סמינר מגמה

לא לשקלול

קורסי בחירה לדוגמא

313.4543

אוריינות דיגיטלית

שיעור

4

317.4006

חקר ופיתוח סביבות למידה ממוחשבות

סמינריון

4

313.4536

למידה והוראה בחברה מידע

סמינריון

4

317.4011

למידת חקר בקהילה מתוקשבת

סמינריון

4

313.4610

למידה על מערכות מורכבות

סמינריון

4

313.4524

מבוא למשחקים דיגיטאליים ולמידה

סמינריון

4

313.4530

מטקוגניציה, אפיסטמולוגיה אישית ולמידה

סמינריון

4

313.4549

מרחבי למידה עתידיים

שיעור

4.

316.4078

נעורים בעידן הדיגיטלי

שיעור

4

313.4527

סוציולוגיה של האינטרנט – חלק א'

שיעור

2

313.4525

סוציולוגיה של האינטרנט – חלק ב'

שיעור

2

313.4540

עיצוב סביבות למידה חכמות

שיעור

4

313.4542

פיתוח אוריינות חישובית

שיעור

4

317.4048

פיתוח חשיבה סטטיסטית בקהילת למידה

סמינריון

4

313.4202

פסיכולוגיה ותוכניות לימודים בחברה רב תרבותית

שיעור

4

313.4518

רשתות חברתיות ושילובן בחינוך

שיעור

4

713.4028

תהליכי חשיבה מתמטית בסביבת למידה ממוחשבת

סמינריון

4

קורסים נוספים, כדוגמא לקורסים מוצעים

   

313.4505

אדם, חינוך וטכנולוגיה – חלק ג'

סמינר מגמה

לא לשקלול

313.4506

אדם, חינוך וטכנולוגיה – חלק ד'

סמינר מגמה

לא לשקלול

313.4522

אהבה, ביקורת, התנגדות: קריאות נבחרות

סמינריון

4

317.4049

גישות קוגניטיביות וסוציו-תרבותיות ללמידה

סמינריון

4

313.4601

חשיבה ולמידה דרך מודלים ממוחשבים

סמינריון

4

318.4146

למידה ועיצוב חינוכי בנושאי טכנולוגיה ומדע בגיל הרך – חלק א'

שו"ת

2

318.4147

למידה ועיצוב חינוכי בנושאי טכנולוגיה ומדע בגיל הרך – חלק ב'

שו"ת

2

313.4526

למידה ממולטימדיה: תיאוריה, מחקר ויישום

שו"ת

4

317.4051

למידה פרויקטנית בקהילת למידה

סמינריון

4

313.4510

למידה שיתופית מעורבת מחשב

סמינריון

4

317.4050

מבוא למחקר בחינוך מדעי

סמינריון

4

313.4104

סוגיות נבחרות בתכנון לימודים

שיעור

4

313.3007

עשייה וחשיבה בסביבות למידה

סמינריון

4

713.4028

תהליכי חשיבה מתמטית בסביבת למידה ממוחשבת

סמינריון

4

313.4533

Design-Based Research in Mixed–Media Learning Environments

סמינריון

4

 

הערות לרשימת הקורסים

· התלמידות ותלמידים מתבקשים להצטייד במחשב נייד ללימודיהם.

· ייתכנו שינויים בתכני הקורסים בין שנה לשנה.

· מיומנויות מחשב: במסגרת קורסי המגמה ישתמשו התלמידים והתלמידות במגוון טכנולוגיות למידה והוראה. לא יינתנו קורסים מיוחדים להוראת מיומנויות מחשב.

· תלמידי מסלול תזה יבחרו בשנה שנייה קורס מתודולוגי מתקדם בתאום עם המנחה שלהם.

· שתי העבודות הסמינריוניות חייבות להתבצע במסגרת קורסים המוגדרים כסמינריונים (להבדיל מקורסי שו"ת) של המגמה לטכנולוגיות בחינוך. אין לבצע שתי עבודות סמינריוניות אצל אותו מרצה.

· כל אחד מתלמידי המגמה חייב לקחת לפחות קורס מקוון אחד ולא יותר מאשר שני קורסים קוונים במהלך הלימודים (במקרים מיוחדים יינתן אישור מראש המגמה ליותר).

 

קורסי חובה וציון המינימום הנדרש בהם

· תלמידי מסלול תזה חייבים לקבל ציון 85 לפחות בכל קורסי החובה של שנה א'.

· תלמידי פרויקט גמר חייבים לקבל ציון 80 לפחות בכל קורסי החובה של שנה א'.

באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu