יו"ר ועדת דוקטורט: פרופ' אוסיד ח'טיב

לימודי התואר השלישי מיועדים להכשרת חוקרים ומבוססים על עבודת מחקר עצמאית והשתתפות בשלושה קורסים לפחות.

תנאי הקבלה:

 1. תואר בוגר ומוסמך ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל בחינוך, מדעי ההתנהגות והחברה, מדעי החיים, המקצועות הפרה-רפואיים ומדעי הרוח.
  על תלמידים שסיימו לימודי תואר שני באוניברסיטאות בחו"ל, או בשלוחות ישראליות של אוניברסיטאות זרות, לעמוד בבחינת GRE כחלק מתנאי הקבלה.
 2. ציון 86 ומעלה בעבודת התזה וממוצע 85 בציוני תואר מוסמך.
 3. שתי המלצות, המלצה ממנחה תזת המ"א והמלצה מאיש סגל אקדמי בדרגת מרצה בכיר (לא כולל המנחה המיועד לדוקטורט). הממליץ יעיד על הפוטנציאל של המועמד למחקר אקדמי וללימודי דוקטורט. ההמלצות תישלחנה ישירות ע"י הממליצים למזכירות החוג. מפאת חיסיון, ההמלצות לא תועברנה לידי המועמדים.
 4. התקשרות והסכמה בכתב של מנחה – איש סגל של החוג ללקויות למידה המוסמך להנחות לתואר דוקטור.
 5. (ניתן לראות את רשימת המנחים ותחומי התמחותם באתר החוג).
 6. קורות חיים בעברית ובאנגלית.
 7. הגשת קדם הצעת מחקר לדוקטורט כתנאי קבלה (הנחיות בהמשך).
 8. תקציר נושא המחקר בשפה האנגלית.
 9. הצהרת כוונות (בחלון חדש)

 

שנתון תואר שלישי בחוג ללקויות למידה, תש״פ (בחלון חדש) - החוג ללקויות למידה

שנתון תואר שלישי בחוג ללקויות למידה, תשפ״א (בחלון חדש) - החוג ללקויות למידה

 

הנחיות להגשת מועמדות

על מנת להגיש מועמדות ללימודי דוקטורט ניתן להירשם דרך האינטרנט באתר אוניברסיטת חיפה > הרשמה (בחלון חדש). יש לצרף גיליון ציונים של תואר ראשון ושני.

בנוסף יש להגיש למזכירות החוג במייל את המסמכים המפורטים בתנאי הקבלה.

 

מועדי קבלה

ההרשמה לתואר השלישי יכולה להיעשות במשך כל השנה אולם הדיון במועמדים חדשים יתקיים בשני מועדים בלבד כל שנה: במהלך חודש יולי עבור מועמדים לסמסטר חורף (יש להעביר את כל המסמכים הנדרשים לא יאוחר מתאריך 01 ביוני 2021 ), ובמהלך חודש ינואר למועמדים לסמסטר אביב (יש להעביר את כל המסמכים הנדרשים לא יאוחר מתאריך 01 בדצמבר2021)

 

מבנה הלימודים

משך הלימודים לתואר השלישי הוא ארבע שנים, והוא מחולק לשני שלבים: שלב מחקר א' ושלב מחקר ב'.

שלב מחקר א': משך הלימודים בשלב מחקר א' לא יעלה על שנתיים מתחילת סמסטר הלימודים בו התקבל התלמיד (כולל חופשת הסמסטר/הקיץ). במהלך תקופת לימודים זו, ולא יאוחר מסוף השנה האקדמית הראשונה, יידרש התלמיד להשלים את הצעת המחקר, לקבל את אישור המנחה להצעה ולהגישה לעיון הוועדה החוגית, וכן לעמוד בדרישות אחרות שהוטלו עליו על ידי הוועדה החוגית.

שלב מחקר ב': משך הלימודים בשלב מחקר ב' יהיה פרק הזמן שבין סיום שלב מחקר א' ועד ארבע שנים מתחילת הסמסטר בו התקבל התלמיד ללימודי תואר שלישי. במהלך תקופת לימודים זו, יידרש התלמיד להשלים את כתיבת עבודת הדוקטור, לקבל את אישור המנחה (והוועדה המלווה אם מונתה), אישור הוועדה החוגית, וכן להגישה לרשות ללימודים מתקדמים לצורך שיפוט.

 

נוהל הגשת ואישור הצעת מחקר מורחבת לדוקטורט

 

סטודנטים לתואר שלישי  יחויבו בהשלמת קורסים בהיקף של עד 16 שש"ס (ולא יותר מארבעה קורסים):

לימודי הדוקטורט כוללים חובת השתתפות (לפחות 80%) בפורום דוקטורנטים של החוג ללקויות למידה (ללא נקודות זיכוי) במשך שנתיים - במהלך השנה הראשונה והשנייה ללימודי הדוקטורט.

 • פורום הדוקטורנטים יתקיים במשך 2 שעות אקדמיות במהלך שנת הלימודים (308.5003.א01,   308.5004.ב01 ).
  במסגרת הפורום, כל סטודנט חייב להציג נתונים לפחות פעמיים לאורך שנות לימודי הדוקטורט.
  כמו כן, חובה להציג את עבודת הדוקטורט הסופית בפני ועדה חוגית ופורום הדוקטורנטים לפני הגשת העבודה לשיפוט חיצוני. ניתן להשתתף בפורום זה גם בשנים נוספות במהלך לימודי הדוקטורט.

 • הסטודנטים יחויבו בקורס "מחקר חינוכי: המשגה ופיתוח" שבו מתקיים לימוד ודיון בהצעות המחקר של הדוקטורנטים.
  הקורס הינו בהיקף של 4 שש"ס שיש להשתתף בו בשנה א' (שלב א' ללימודים).
  הקורס יתקיים בסמסטר ב' ויינתן בשתי קבוצות:
  317.5600 ב.01  - בימי רביעי בין השעות  16:00-20:00
  317.5600 ב.02 - בימי חמישי בין השעות  16:00-20:00
  החלוקה לקבוצות נעשית ע"י מרצי הקורס על פי החלטה אקדמית.

 • הסטודנטים יחויבו בקורס מתודולוגי בהיקף של 4 שש"ס בשנה ב' (שלב ב' ללימודים).
  ניתן לבחור אחד מהקורסים בהמלצת המנחה:
  313.4102  שיטות מתקדמות במחקר כמותי: משוואות מבניות וניתוח רב-רמות.       
  308.4191  ניתוחים סטטיסטיים מתקדמים.

לימודי הדוקטורט אינם מקנים אישור והכשרה לעסוק בתחום האבחון והטיפול בלקויות למידה.

 

 

הגשת עבודת הדוקטורט לשיפוט

עם סיום עבודת המחקר, תוגש העבודה בחתימת המנחה/ים לוועדה החוגית. לאחר שתיערך בדיקה כי התלמיד סיים חובותיו כנדרש על פי התקנון, תועבר העבודה אל הרשות ללימודים מתקדמים לשיפוט בהתאם לנהלים.

דרישות אקדמיות נוספות הינן בכפוף לתקנון לימודי תואר שלישי ברשות הלימודים מתקדמים.

 

מסלול ישיר לדוקטורט

מסלול לימודים זה מיועד לתלמידים מצטיינים שיש ברצונם להמשיך ברצף לקראת לימודי דוקטורט ושהחוג רואה בהם מועמדים לתואר שלישי.

הקבלה למסלול זה היא על בסיס ציוני שנה א', הסכמת מנחה, אישור ועדת דוקטורט חוגית בכפוף לתקנון הרשות ללימודים מתקדמים (לימודי תואר שלישי).

 

מסלול לימודי מחקר מקדים

דרישות המסלול:
 1. השלמת כתיבת עבודת גמר מחקרית (תיזה).
 2. במידת הצורך, עמידה בתכנית הלימודים אשר תוטל על ידי הוועדה החוגית ללימודי התואר השלישי או המנחה.
משך הלימודים במסלול לימודי מחקר מקדים הינו שנה אחת בלבד. בהמלצת המנחה והוועדה החוגית, ומנימוקים מיוחדים שיירשמו, רשאי הדיקן ללימודים מתקדמים להאריך את תקופת הלימודים בשנה אחת נוספת בלבד.

יש לציין כי סיום הלימודים במסלול זה אינו מהווה קבלה אוטומטית ללימודי תואר שלישי.

קבלה ללימודי תואר שלישי מותנית בתנאי קבלה שנזכרו לעיל.

פרטים על הליכי ומועדי הרשמה ניתן למצוא במזכירות החוג ואתר החוג בכתובת: http://edu.haifa.ac.il/learning-dis.

 

תנאי קבלה:

א. בעל תואר "מוסמך" ללא עבודת גמר ממוסד אקדמי מוכר בציון סופי של 85 לפחות ובכפוף לתקנון הרשות ללימודים מתקדמים.

ב. הסכמה בכתב ממנחה אשר מסכים להנחותו בעבודת הגמר המחקרית.

 

לצפייה ברשימת המנחים לתואר שלישי ותחומי התמחותם באתר החוג (בחלון חדש)

 לצפייה ברשימת הדוקטורנטים של החוג ללקויות למידה

 

מערכת תואר שלישי בחוג ללקויות למידה - שנה״ל תשפ״א - שנה א׳ (בחלון חדש)

מערכת תואר שלישי בחוג ללקויות למידה - שנה״ל תשפ״א - שנה ב׳ (בחלון חדש)

באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu