יו"ר ועדת דוקטורט: פרופ' אוסיד ח'טיב

לימודי התואר השלישי מיועדים להכשרת חוקרים ומבוססים על עבודת מחקר עצמאית והשתתפות בשלושה קורסים לפחות.

תנאי הקבלה:

  1. תואר בוגר ומוסמך ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל בחינוך, מדעי ההתנהגות והחברה, מדעי החיים, המקצועות הפרה-רפואיים ומדעי הרוח.
    על תלמידים שסיימו לימודי תואר שני באוניברסיטאות בחו"ל, או בשלוחות ישראליות של אוניברסיטאות זרות, לעמוד בבחינת GRE כחלק מתנאי הקבלה.
  2. ציון 86 ומעלה בעבודת התזה וממוצע 85 בציוני תואר מוסמך.
  3. שתי המלצות, המלצה ממנחה תזת המ"א והמלצה מאיש סגל אקדמי בדרגת מרצה בכיר (לא כולל המנחה המיועד לדוקטורט). הממליץ יעיד על הפוטנציאל של המועמד למחקר אקדמי וללימודי דוקטורט. ההמלצות תישלחנה ישירות ע"י הממליצים למזכירות החוג. מפאת חיסיון, ההמלצות לא תועברנה לידי המועמדים.
  4. התקשרות והסכמה בכתב של מנחה – איש סגל של החוג ללקויות למידה המוסמך להנחות לתואר דוקטור.
  5. (ניתן לראות את רשימת המנחים ותחומי התמחותם באתר החוג).
  6. קורות חיים בעברית ובאנגלית.
  7. הגשת קדם הצעת מחקר לדוקטורט כתנאי קבלה (הנחיות בהמשך).
  8. תקציר נושא המחקר בשפה האנגלית.

 

שנתון תואר שלישי בחוג ללקויות למידה, תשע"ט (בחלון חדש) - החוג ללקויות למידה

 

הנחיות להגשת מועמדות

על מנת להגיש מועמדות ללימודי דוקטורט ניתן להירשם דרך האינטרנט באתר אוניברסיטת חיפה > הרשמה (בחלון חדש). יש לצרף גיליון ציונים של תואר ראשון ושני.

בנוסף, יש למלא את הטפסים הנדרשים על-ידי החוג: המלצות, אישור התקשרות עם מנחה, גיליון ציונים, קורות חיים והצהרת כוונות בארבעה עותקים למזכירות החוג.

 

מועדי קבלה

ההרשמה לתואר השלישי יכולה להיעשות במשך כל השנה אולם הדיון במועמדים חדשים יתקיים בשני מועדים בלבד כל שנה: במהלך חודש יולי עבור מועמדים לסמסטר חורף (יש להעביר את כל המסמכים הנדרשים לא יאוחר מתאריך 01 ביוני 2019), ובמהלך חודש ינואר למועמדים לסמסטר אביב (יש להעביר את כל המסמכים הנדרשים לא יאוחר מתאריך 01 בדצמבר 2019)

 

מבנה הלימודים

משך הלימודים לתוכנית הדוקטורט הוא ארבע שנים.

הלימודים מחולקים לשני שלבים:

שלב מחקר א': משך הלימודים בשלב מחקר א' לא יעלה על שנה מסמסטר הלימודים בו התקבל התלמיד (כולל חופשת הקיץ/סמסטר). במהלך הלימודים בשלב מחקר א' יידרש התלמיד להכין את הצעת המחקר, לקבל את אישור המנחה/ים להצעה, להגישה לעיון ועדת הדוקטורט החוגית, לקבל אישור משני קוראים חיצוניים ולעמוד בדרישות אחרות שיוטלו עליו.

נוהל הגשת ואישור הצעת מחקר מורחבת לדוקטורט

שלב מחקר ב': משך הלימודים בשלב מחקר ב' לא יעלה על שלוש שנים. במהלך תקופת הלימודים בשלב מחקר ב', יידרש התלמיד להשלים את כתיבת עבודת הדוקטורט ולהגישה בהתאם למפורט בתקנון האוניברסיטאי ללימודי תואר שלישי.

 

קורסים לתואר שלישי

לימודי הדוקטורט כוללים חובת השתתפות (לפחות 80%) בפורום דוקטורנטים (ללא נקודות זיכוי) במשך שנתיים-במהלך השנה הראשונה והשנייה ללימודי הדוקטורט.
פורום הדוקטורנטים יתקיים מידי חודש במשך 2 שעות אקדמיות במהלך שנת הלימודים (308.5003.א01  308.5004.ב01).
במסגרת הפורום, כל סטודנט חייב להציג נתונים לפחות פעמיים לאורך שנות לימודי הדוקטורט.
כמו כן, חובה להציג את עבודת הדוקטורט הסופית בפני ועדה חוגית ופורום הדוקטורנטים לפני הגשת העבודה לשיפוט חיצוני. ניתן להשתתף בפורום זה גם בשנים נוספות במהלך לימודי הדוקטורט.

- הסטודנטים יחויבו בקורס "מחקר חינוכי: המשגה ופיתוח " שבו מתקיים לימוד ודיון בהצעות המחקר של הדוקטורנטים. הקורס הינו בהיקף של 4 שש"ס שיש להשתתף בו בשנה א' (שלב א' ללימודים). הקורס יינתן בשתי קבוצות  ויש להירשם לאחת מהן: 308.5600ב01  308.5600ב.02
החלוקה לקבוצות נעשית ע"י מרצי הקורס על פי החלטה אקדמית

הסטודנטים יחויבו בקורס מתודולוגי בהיקף של 4 שש"ס בשנה ב' (שלב ב' ללימודים).

ניתן לבחור אחד מהקורסים בהמלצת המנחה:

313.4102  שיטות מתקדמות במחקר כמותי: משוואות מבניות וניתוח רב- רמות.

308.4161 ניתוחים סטטיסטיים מתקדמים

* הערה: בהתאם לרקע הסטודנט, ועדת הקבלה יכולה לדרוש שיעורי השלמה או שיעור בתחום הקשור לנושא הדוקטורט.
תוכנית הלימודים תקבע בכתב בהסכם עם המנחה בזמן ההתקשרות .

לימודי הדוקטורט אינם מקנים אישור והכשרה לעסוק בתחום האבחון והטיפול בלקויות למידה.

 

 

הגשת עבודת הדוקטורט לשיפוט

עם סיום עבודת המחקר, תוגש העבודה בחתימת המנחה/ים לוועדה החוגית. לאחר שתיערך בדיקה כי התלמיד סיים חובותיו כנדרש על פי התקנון, תועבר העבודה אל הרשות ללימודים מתקדמים לשיפוט בהתאם לנהלים.

דרישות אקדמיות נוספות הינן בכפוף לתקנון לימודי תואר שלישי ברשות הלימודים מתקדמים.

 

מסלול ישיר לדוקטורט

מסלול לימודים זה מיועד לתלמידים מצטיינים שיש ברצונם להמשיך ברצף לקראת לימודי דוקטורט ושהחוג רואה בהם מועמדים לתואר שלישי.

הקבלה למסלול זה היא על בסיס ציוני שנה א', הסכמת מנחה, אישור ועדת דוקטורט חוגית בכפוף לתקנון הרשות ללימודים מתקדמים (לימודי תואר שלישי).

 

מסלול לימודי מחקר מקדים

המסלול מיועד למועמדים המבקשים להירשם ללימודי מחקר מקדים (השלמות לדוקטורט)   ומבקש להשלים את עבודת הגמר (תזה).

תנאי קבלה:

א. בעל תואר "מוסמך" ללא עבודת גמר ממוסד אקדמי מוכר בציון סופי של 85 לפחות ובכפוף לתקנון הרשות ללימודים מתקדמים.

ב. הסכמה בכתב ממנחה אשר מסכים להנחותו בעבודת הגמר המחקרית.

 

דרישות המסלול:

א. השלמת כתיבת עבודת הגמר המחקרית (תיזה)

ב. במידת הצורך, עמידה בתכנית הלימודים אשר תוטל על ידי הוועדה החוגית ללימודי התואר השלישי.

סיום הלימודים במסלול זה אינו מהווה קבלה אוטומטית ללימודי תואר שלישי.

פרטים על הליכי ומועדי הרשמה ניתן למצוא במזכירות החוג ואתר החוג 

 לצפייה ברשימת הדוקטורנטים של החוג ללקויות למידה

 

מערכת תואר שלישי בחוג ללקויות למידה - שנה״ל תשע״ט - שנה א׳ (בחלון חדש)

מערכת תואר שלישי בחוג ללקויות למידה - שנה״ל תשע״ט - שנה ב׳ (בחלון חדש)

Menu