לימודים לתואר שלישי 316301-19-01

מטרת הלימודים

התכנית ללימודי תואר שלישי בחוג למנהיגות ומדיניות בחינוך באוניברסיטת חיפה נועדה להכשיר חוקרים וחוקרות שיוכלו לתרום לפיתוח האקדמי של לימודי המנהיגות ומדיניות חינוכית בארץ, וישמשו בתפקידי מחקר בארגוני חינוך פורמאליים ובלתי-פורמאליים כאחד.

התכנית, שהיא עיונית באופייה, שואבת ממגוון של דיסציפלינות (פסיכולוגיה, ניהול, אנתרופולוגיה וסוציולוגיה) כדי לפתח הבנה רב-תחומית רחבה ומעמיקה של תופעות חינוכיות שונות.

התכנית כוללת קורסי לימוד והנחייה אקדמית אישית, והיא מיועדת לסטודנטים מעולים, בעלי תואר שני מחקרי (עם תזה) בתחומים כמו מנהל בחינוך וסוציולוגיה ואנתרופולוגיה של החינוך.

תישקל מועמדותם של בעלי תואר שני מחקרי שאינו בתחומים אלה, או של מועמדים מצטיינים אחרים. מועמדים אלו יחויבו בלימודי השלמה על פי הנחיות הועדת החוגית לתארים מתקדמים.

מועמדים בעלי תואר שני לא-מחקרי (כלומר, ללא תזה) מחויבים במחקר מקדים

 

תוכנית הלימודים

מנחה עבודת הד"ר והועדה המלווה, במידה ומונתה, יקבעו לתלמיד המחקר את תכנית הלימודים שלו והיקפה. תכנית הלימודים תאושר ע"י הועדה החוגית לתארים מתקדמים. על התלמיד להשתתף בקורסים, למלא את חובותיו על-פי דרישות כל קורס (כולל בחינה או עבודות) ולסיים ברמת הישגים שאינה נופלת מציון 85 בכל קורס. המנחה רשאי לדרוש הרחבת לימודי הדוקטורט מעבר למכסת המינימום הנדרשת בהתאם לצורכי עבודת המחקר, באישור הועדה החוגית לתארים מתקדמים של החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך ובלבד שלא תעלה על 16 שש"ס ולא יותר מ-4 קורסים

במסגרת לימודי הדוקטורט על התלמיד ללמוד שלושה קורסים לפחות, מתוכם  אחד חובה בשלב א' - "מחקר חינוכי: המשגה ופיתוח" והשאר מתוך הקורסים המומלצים לדוקטורנטים ומתוך היצע הקורסים במסגרת תוכניות המ"א של החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך או של חוגים אחרים לפי הנחיית המנחה ובאישורה של הועדה החוגית לתארים מתקדמים.

 

 

מבנה הלימודים

משך הלימודים ללימודי תואר שלישי הוא ארבע שנים.

הלימודים מחולקים לשני שלבים:

שלב מחקר א': משך הלימודים בשלב מחקר א' לא יעלה על שנה מסמסטר הלימודים בו התקבל התלמיד (כולל חופשת הסמסטר/הקיץ). במהלך הלימודים בשלב מחקר א' יידרש התלמיד להכין את הצעת המחקר, לקבל את אישור המנחה/ים להצעה, להגישה לעיון הועדה החוגית ללימודי תארים מתקדמים ולעמוד בדרישות אחרות שיוטלו עליו. הצעת המחקר נשלחת תחילה לקריאה על-ידי שופט פנימי אחד (מתוך החוג) . לאחר תיקונים, שיפוט הצעת המחקר נערך על-ידי שני שופטים חיצוניים.

שלב מחקר ב': שלב ב' לא יעלה על שלוש שנים מהסמסטר בו אושרה הצעת המחקר, כולל חופשת סמסטר קיץ. שלב זה נועד למחקר, כתיבה והגשה של עבודת הדוקטורט. בתחילת כל שנת לימודים הסטודנטים יגישו דו''ח התקדמות לוועדה לתארים מתקדמים ולרשות ללימודים מתקדמים (בחלון חדש).


שיפוט עבודת הדוקטורט ייערך לפי נהלי האוניברסיטה - ויכלול שני שופטים חיצוניים לפחות.

 

אופי עבודת הדוקטורט:

1. תלמיד חייב בעבודת מחקר לשם קבלת תואר הדוקטור. על העבודה לבטא את התרומה המקורית העצמאית של התלמיד( ולהוכיח את יכולתו להציב שאלות מחקר, לאסוף ולנתח נתונים, ולהסיק מסקנות.

2. המחקר המוצג בעבודת הדוקטורט חייב לכלול תרומה מהותית לקידום הידע וההבנה בתחום המחקר וכתיבת חיבור מדעי לפי כללי המבנה והמינוח המקובלים בספרות המקצועית בתחומו.

3. העבודה חייבת לכלול איסוף של נתונים אמפיריים או, במקרים מיוחדים, שימוש בנתונים אמפיריים שנאספו ע"י אחרים. שימוש בנתונים אמפיריים שנאספו ע"י אחרים יתאפשר בתנאי שתהיה לתלמיד תרומה עצמאית ברורה בניסוח השאלות, ניתוח התוצאות והפקת המסקנות ויותנה באישור מיוחד של הועדה החוגית ללימודים מתקדמים.

 

מנחים:

מועמד ללימודי תואר שלישי יבחר מנחה או מנחים. על התלמיד לקבל הסכמתו של המנחה או המנחים להנחיה. המנחים יאושרו ע"י הוועדה החוגים לתארים מתקדמים. כמנחה יוכל לשמש כל מרצה בחוג למנהיגות ומדיניות בחינוך מדרגת מרצה בכיר ומעלה. המנחה מלווה את העבודה באופן צמוד על כל שלביה החל מבחירת הנושא ותכנון המחקר ועד לניסוח הסופי של העבודה. התלמיד חייב להתייעץ במנחה בכל שלב משלבי העבודה ולהביא לפניו לאישור את הנוסחים של הצעת המחקר ושל עבודת הדוקטורט. המנחה ו/או התלמיד רשאים לבקש חבר סגל נוסף בתוך או מחוץ לחוג לשמש כמנחה כול עוד הוא עומד בכללי הרשות ללימודים מתקדמים.

 

|| חזרה לראש הדף ||

 

קבלת מועמדים

תנאי קבלה

א. בקשות להתקבל ללימודים לקראת התואר דוקטור לפילוסופיה בחוג למנהיגות ומדיניות בחינוך תתקבלנה מתלמידים שסיימו את תואר המוסמך בנושאים הקשורים לתחום דעת זה בציון משוקלל של 90 לפחות וציון של 90 לפחות בעבודת התיזה למ"א. מועמדים ללא רקע לימודי בתחום מנהיגות ומדיניות בחינוך המעוניינים בלימודי תואר שלישי בחוג ידרשו, כאמור, ללימודי השלמה.

ב. מועמדים ללימודי תואר שלישי אשר הינם מוסמכים של אוניברסיטאות מוכרות מחו"ל וכן של אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל, אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה, יחויבו לעמוד בהצלחה במבחן ה – GRE הכללי (General Test) ולהימצא לא פחות מאשר באחוזון ה- 70% בכל אחד משלושת מרכיבי המבחן. עמידה במבחן זה מהווה תנאי הרשמה ואחד מתנאי הקבלה ללימודים.

 

הכנה להרשמה

ראשית, על כל תלמיד לבדוק:

· האם ברצוני וביכולתי להקדיש ארבע שנים ללימודים ולמחקר?

הכרות עם החמרים הללו תקל על תהליך ההרשמה והמועמדות.

הליך קבלת מועמדים (1): היבטים מנהליים

א. הסכמת מנחה. על המעוניין בלימודי דוקטורט בחוג ליצור קשר עם חבר סגל החוג המורשה להדריך עבודות דוקטור ולקבל את הסכמתו להנחות אותו (ראו אתר החוג לעיל). לא תיתכן הרשמה ללימודי דוקטורט מבלי שיש התקשרות מראש עם מנחה. כמו כן, כל תכתובת של התלמיד עם הועדה החוגית לתארים מתקדמים בעניינים אקדמיים חייבת להיות בידיעת המנחה ובאישורו בכתב.

ב. ביצוע רישום. על המועמד להירשם באמצעות אתר האינטרנט http://harshama.haifa.ac.il (בחלון חדש). יש למלא בצורה מלאה ומדויקת את טופס ההרשמה. כמו כן, יש לצרף לטופס ההרשמה את המסמכים הבאים:

· גיליון ציונים: תואר ראשון ושני או אישור זכאות לתואר שני. סיום לימודי מ''א בציון 90 לפחות, ציון עבודת התיזה 90 לפחות.

· שמות ופרטים אישיים של שני ממליצים (מרצים בלימודי התואר השני), בדרגת מרצה בכיר ומעלה מאוניברסיטה בארץ או בחו"ל, שלפחות אחד מהם מנחה עבודת התזה, היכולים להעיד על הפוטנציאל של המועמד למחקר אקדמי וללימודי דוקטורט.

· דוגמת כתיבה אקדמית: תקציר התיזה בהיקף של כ- 10 עמודים, או פרסום אקדמי אחר.

  • טופס הסכמה של המנחה להנחיית המועמד.
  • העתק מקדם-ההצעה (ראו בהמשך הליך קבלת מועמדים (2): גיבוש וכתיבה של קדם-הצעה)

ג. הגשת טופס ההרשמה. את חומר ההרשמה לעיל - הכולל את טופס ההרשמה המלא ושאר המסמכים - יש להגיש לעוזרת המנהלית לראש החוג, גב' מירי טאטי (טל' 04-8249067) שהינה מרכזת לימודי התואר השלישי בחוג.

ד. שונות. ייתכנו דרישות אקדמיות נוספות בהתאם לתקנון הרשות ללימודים מתקדמים ותקנון החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך.

ה. מועדי קבלה - ניתן להירשם לתכנית לסמסטר א' או לסמסטר ב'. מומלץ להירשם לסמסטר א'. סיום ההרשמה לכל סמסטר יהיה עד שלושה חדשים לפני תחילת הלימודים. החוג מקיים דיון בקבלת מועמדים ללימודי תואר שלישי פעמיים בשנה, בחודשים יוני וינואר. לפיכך, יש להגיש את חומר ההרשמה עד ל- 1 ביוני (לקראת סמסטר א') ועד ל- 1 בינואר (לקראת סמסטר ב').

 

הליך קבלת מועמדים (2): גיבוש וכתיבה של קדם-הצעה

במקביל להיבטים המנהליים, הליך הקבלה כולל היבט אקדמי לפיו מועמדים כשירים בוחרים ומגבשים יחד עם מנחה את נושא המחקר, ומנסחים קדם-הצעה. שלב זה מסתיים בקבלה, דחייה או בהמלצה לתיקונים לקראת קבלה ללימודי תואר שלישי בחוג.

הנחיות לכתיבת קדם הצעת מחקר:

מטרת כתיבתה של קדם-הצעה:

קדם ההצעה נועדה לבחון את ההתכוונות של המחקר המוצע באמצעות תיאור של שדה המחקר, הנחות המחקר, שאלות המחקר, שיטת המחקר ותרומתו המשוערת, ועיון מוקדם בספרות המחקרית הרלוונטית. מן הזווית המעשית, תפקידה של קדם-ההצעה לזמן זירה ראשונית לשיתוף פעולה בין המועמד/ת למנחה, ולשכנע את הוועדה החוגית לתארים מתקדמים בערך התיאורטי והאמפירי של המחקר המוצע, וביכולתו של המועמד לערוך את המחקר. מטרתה של קדם-ההצעה לבסס תשתית תיאורטית ומתודולוגית להמשך עבודת המחקר.

קדם-ההצעה תוגש לוועדה החוגית לתארים מתקדמים יחד עם המסמכים המפורטים לעיל. דיון בקדם-ההצעה ייערך בהשתתפות המועמד והמנחה. בדיון יתבקש המועמד להציג ב-10 דקות את נושא העבודה. לאחר ההצגה יוצגו שאלות למועמד. לאחר מכן ייערך דיון בוועדה שלא בנוכחות המועמד אלא בנוכחות המנחה. בעקבות הדיון בוועדה ותוך התייעצות עם המנחה, תחליט הוועדה אם לקבל את המועמד, לדרוש תיקונים כתנאי לקבלה, או לדחות את המועמד.

 

קדם ההצעה תכלול:

1. שם העבודה בעברית ובאנגלית: על השם לבטא את התוכן והמטרה של המחקר. השם אינו מחייב ובהמשך ניתן להתאים אותו לתוכן באופן שישקף את התפתחות העבודה.

2. נושא המחקר המוצע.

3. מטרות המחקר

4. שאלות המחקר

5. הרקע התיאורטי: עיגון המחקר המוצע בתחומי הידע שמהם נובעת שאלת המחקר

6. הטענה התיאורטית: תמצית הטיעון של המחקר

7. פירוט שיטות המחקר והניתוח (שדה המחקר, אוכלוסיית המחקר ושיטות ניתוח נתונים)

8. החשיבות, החדשנות והתרומה התיאורטית והמעשית של המחקר

9. רשימת מקורות

10.  לוח זמנים משוער של ביצוע העבודה

נוהל הגשת הקדם ההצעה (יחד עם מסמכי ערכת ההרשמה): אורך קדם ההצעה לא יעלה על 4 עמודים (לא כולל רשימת מקורות ונספחים (כמו גרף של מודל המחקר, או מסמך מסוג אחר). כמו כן, יש להדפיס את קדם-ההצעה ברווח כפול עם שוליים כמקובל (2.5 ס"מ מכל צד), פונט דוד 12 (למעט ביבליוגרפיה) ולהקפיד על כתיבה נאותה והגהה של רשימת המקורות.

 || חזרה לראש הדף ||

 

 

 

נהלי הגשת הצעות ועבודות הדוקטורט

כללי

נוהל זה משקף ומוסיף על נוהלי הכנת והגשת עבודת הדוקטורט (קובץ PDF בחלון חדש) לקבלת תואר דוקטור לפילוסופיה שמפורסמים ע"י הרשות ללימודים מתקדמים.

 

א. הצעת דוקטורט (מורחבת)– הליך ההגשה

כתיבת הצעת מחקר (מורחבת) הוא אחד השלבים החשובים בהכנות לביצוע עבודת הדוקטורט. ההצעה תוגש לא יאוחר משנה מאז אישור קבלת התלמיד לשלב א'. לאחר קבלת אישור המנחה להגשת ההצעה יש להגיש 4 עותקים שלה למזכירות החוג. יש לכתוב את שם העבודה בעברית ובאנגלית על גבי שער ההצעה. הוועדה החוגית לתארים מתקדמים תעביר עותק של הצעת המחקר לשופט פנימי (מתוך החוג). על התלמיד להתייחס בכתב להערות השופט הפנימי ולאחר תיקונים תשלח ההצעה לשני שופטים חיצוניים בתחום. אחד מהשופטים יהיה מחוץ לחוג והשני מחוץ לאוניברסיטה. גם במקרה זה על התלמיד להתייחס בכתב להערות השופטים. על התגובה להתייחס לכל הערות השופטים תוך פירוט התיקונים אשר הוכנסו בעבודה בעקבות ההערות או הנימוקים לדחיית ההערות שאינן מקובלות. המנחה יאשר בכתב את התייחסות התלמיד להערות השופטים.

לאחר השלמת הליכים אלה תועבר ההצעה לאישור הרשות ללימודים מתקדמים לשינוי מעמדו של התלמיד לשלב ב'.

ב. הצעת הדוקטורט – היקף ומבנה

אורך הצעת הדוקטורט לא יעלה על 30 עמודים ברווח כפול, גודל הפונט יהיה 12 והשוליים של 2.5 ס"מ (בכול צד) לא כולל את התקציר והנספחים. התקציר לא יעלה על 2 עמודים. ההצעה תתבסס על כל הפרמטרים של קדם ההצעה, אך תרחיב ותעמיק בכל אחד מפרקיה.

 

הצעת המחקר תכלול:

1. שער שיכלול את נושא העבודה, שם התלמיד ותאריך ההגשה

2. תוכן עניינים

3. פרק ראשון – שאלת המחקר

הצגת הבעיה או הנושא למחקר

4. פרק שני – עיגון המחקר

4.1. סקירה של חיבורים מדעיים ותיאוריות בהתאם לשאלות המחקר

4.2. פיתוח השערות המחקר (מחקר כמותי), שאלות המחקר או הנושאים שייבדקו במחקר, הרציונאל שלהם ועיגונם במסורת התיאורטית

5. פרק שלישי – מתודולוגיה

5.1. – הנושאים משתנים (מחקר כמותי), מושגים, תופעות הנבדקים במחקר

5.2. – כלי מחקר ודרכי הפעלתם במחקר המתוכנן

5.3. ניתוח הנתונים המתוכנן – אופן ניתוח הנתונים ופירוט השיטות הספציפיות לעיבודם וניתוחם

6. פרק רביעי – תרומת המחקר

6.1. במה יתרום המחקר הספציפי לקידום הידע בתחום

6.2. מגבלות אפשריות והתמודדות עימן

7. רשימת מקורות

8. נספחים במידת הצורך

אישורים נוספים לקראת ביצוע המחקר : אחרי אישור הצעת המחקר (המורחבת) יש לקבל את האישור של ועדת האתיקה של הפקולטה לחינוך. כמו כן, יש לציין האם המחקר ייערך בבתי-ספר - המחייב אישור מהמדען הראשי. יש לציין כי אישור המדען הראשי אינו מבטל את הצורך באישור הועדה הפקולטטית או להיפך.

 

ג. כתיבת עבודת הדוקטורט

1. כללי: הוראות מפורטות לכתיבת העבודה והדפסתה מופיעות ב- נוהלי הכנת והגשת עבודת הדוקטורט (קובץ PDF בחלון חדש) שמתפרסמים ע"י הרשות ללימודים מתקדמים. העבודה תיכתב בדרך כלל בעברית. תלמיד המעוניין לכתוב את החיבור בשפה לועזית, יגיש בקשה מנומקת לרשות ללימודים מתקדמים ,בהמלצת מנחיה ובאישור יו"ר הוועדה החוגית לתארים מתקדמים ללימודי תואר שלישי יקבל על כך את אישורה. בכל מקרה , על מי שכותב את חיבורה בשפה לועזית לצרף דף תקציר בעברית ,ומי שכותב את עבודת הדוקטור בעברית יצרף דף תקציר באנגלית.

היקף החיבור לא יעלה בדרך כלל על 300 עמודים (לא כולל את רשימת המקורות והנספחים) ברווח כפול עם שוליים 2 ס"מ ופונט 12.

2. אישור העבודה: לאחר שהתלמיד יציג אישור בכתב מן המנחה/ים כי החיבור אושר סופית להדפסה ולפני הגשתו לשיפוט, כל עבודה חייבת להיבדק מבחינה צורנית וטכנית ברשות ללימודים מתקדמים. העבודה תוגש ב 4 עותקים חתומים ע"י המנחים וע"י יו"ר הוועדה לתארים מתקדמים. יו"ר הועדה יעביר את העותקים לרשות ללימודים מתקדמים בצרוף המלצה שהעבודה ראויה להימסר לשיפוט והמלצה על מינוי שופטים מומחים בתחום המחקר. עם תום תהליך השיפוט והדיון בו, תמליץ הועדה לתארים מתקדמים לרשות ללימודים מתקדמים לאשר לתלמיד את העבודה ולהעניק לו תואר "דוקטור לפילוסופיה".

3. שיפוט העבודה: ייעשה ע"י המנחה ושני שופטים מומחים בתחום המחקר המתמנים על ידי הרשות ללימודים מתקדמים לפי המלצת הועדה לתארים מתקדמים. השופטים חייבים להיות בעלי דרגת מרצה בכיר ומעלה, עם מינוי אקדמי במוסד אחר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל.

4. מועד הגשת העבודה: תלמיד חייב להגיש את עבודת הד"ר בצורתה הסופית לא יאוחר מתום השנה הרביעית מתחילת הלימודים לתואר שלישי . מי שלא עמד בתנאי זה ייחשב כמי שהפסיק את לימודיו על דעת עצמו.

5. תיקונים לאחר בדיקת העבודה. לפי נהלי הרשות ללימודים מתקדמים, דו"חות השיפוט מועברים על ידי הרשות אל יו"ר הועדה לתארים מתקדמים. במידה ולא נדרשת הגשה חוזרת לשופטים, הוועדה לתארים מתקדמים היא שתאשר אם בוצעו השינויים שהציעו השופטים. במקרה כזה יהיה על התלמיד להגיש גרסה מתוקנת בלוויית מכתב מאושר על ידי המנחה או המנחים ובו המענה שניתן להערות השופטים. במידה ונדרשת הגשה חוזרת לשופטים, יהיה על התלמיד לעמוד בהליך זה לפי נהלי הרשות ללימודים מתקדמים.

 || חזרה לראש הדף ||

 

 

מסלול לימודי מחקר מקדים ומסלול לימודי ישיר לדוקטורט

מסלול לימודי מחקר מקדים (השלמות לקראת תואר שלישי)

מועמד המבקש להירשם למסלול לימודי מחקר מקדים והינו בעל תואר "מוסמך" ללא כתיבת עבודת גמר מחקרית (כלומר תזה), חייב לעמוד בתנאי הקבלה ודרישות המסלול:

תנאי קבלה:

1. הנו בעל תואר שני ממוסד מוכר בישראל בציון משוקלל של 90 לפחות וציון של 90 לפחות בעבודות הסמינריונים והקורסים המתודולוגיים.

2. הסכמה בכתב ממנחה אשר יסכים להנחותו בעבודת הגמר המחקרית.

3. הרישום למסלול לימודי מחקר מקדים מותנה בהכנה והגשה של הצעת המחקר ע"י הסטודנט ובאישור המנחה. יש להגיש את ההצעה במזכירות לא יאוחר מהיום הראשון של שנת הלימודים אליה רוצה הסטודנט להירשם. ללא הגשת הצעת המחקר לא ניתן לבצע רישום לשנת הלימודים ולשקול את המועמדות למסלול.

4. עמידה בתכנית הלימודים אשר תוטל עליו על ידי הוועדה החוגית ללימודי התואר השלישי במידת הצורך

הסכמת המנחה היא תנאי מקדים לרישום למסלול. כלומר, ללא הסכמת מנחה לא ניתן להירשם למסלול. על כן, המועמדים מוזמנים לקרוא על תחומי העניין והמחקר של חברי הסגל

דרישות המסלול:

ג. השלמת כתיבת עבודת גמר מחקרית (תיזה)

ד. במידת הצורך, יעמוד בתכנית הלימודים אשר תוטל עליו על-ידי הוועדה החוגית ללימודי התואר השלישי.

סיום הלימודים במסלול זה אינו מהוה קבלה אוטומטית ללימודי תואר שלישי.

משך הלימודים הנורמטיבי במסלול לימודי מקדים השלמה לתואר שלישי הינו שנה אחת בלבד.

מסלול ישיר לדוקטורט

מסלול לימודים זה מיועד לתלמידים מצטיינים בעלי תואר בוגר בציון 90 לפחות בכול אחד מחוגי הלימוד שיש ברצונם להמשיך ברצף לקראת לימודי דוקטורט ושהחוג רואה בהם מועמדים ללימודי תואר שלישי.

פרטים נוספים אודות מסלול זה ניתן למצוא באתר הרשות ללימודים מתקדמים (בחלון חדש).

 

 

 || חזרה לראש הדף ||

 

 

לצפייה ברשימת הדוקטורנטים של החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך

 

הוועדה החוגית לתארים מתקדמים

הועדה לתארים מתקדמים מורכבת מחברי החוג ומרכזת את כל הפעילות הקשורה ללימודי התואר השני והשלישי. הועדה נבחרת ע''י מועצת החוג, ופועלת בהתאם להחלטותיה ולתקנון הרשות ללימודים מתקדמים באוניברסיטה. הוועדה שוקדת על קידום לימודי התואר השני והשלישי בחוג ועל טיפוח קהילת הדוקטורנטים שלומדת בו.

חברי הועדה:

ד"ר אביהו שושנה (יו"ר הוועדה החוגית לתארים מתקדמים), פרופ' אנית סומך, ד"ר לטם פרי-חזן.

בין תפקידי הועדה:

  • איתור מועמדים מתאימים ללימודי תואר שלישי
  • טיפול בפניות מועמדים לתכנית

· ליווי המועמדים במהלך שלבים השונים של כתיבת עבודת הדוקטור

  • בניית תוכנית הלימודים
  • עזרה וייעוץ לתלמידי התכנית

· אישור מנחים העומדים בקריטריונים להנחייה, או החלפתם

  • הבטחת תקינותה של ההנחיה
  • מתן מידע והמלצות למלגות ופרסים
  • ליווי ומעקב שוטף אחר התקדמות התלמידים

· המלצה בפני הרשות ללימודים מתקדמים על אישור הצעת המחקר או דחייתה

· המלצה על מינוי שופטים לעבודת הדוקטורט ופיקוח על תיקונים לאור חוות הדעת שלהם

  • פיקוח על לוח זמנים

 || חזרה לראש הדף ||

 

מלגות לתואר שלישי

להלן רשימה של מלגות אפשריות במסגרת הרשות ללימודים מתקדמים ובמסגרת החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך

· מלגות לתלמידי תואר שלישי של הרשות ללימודים מתקדמים (בחלון חדש)

· קרן סבו - התומכת במחקרים העוסקים בחינוך בלתי-פורמלי (בחלון חדש)

· קרן אמירה ומיכאל דן - לסטודנטים במסלול מחקרי במגמה לניהול מערכות חינוך (בחלון חדש)

 

|| חזרה לראש הדף ||

באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu