ראש החוג: פרופ' קלרה סבג csabbagh@edu.haifa.ac.il

 

לימודים לתואר שני

יו"ר הועדה החוגית לתארים מתקדמים: פרופ׳ לטם פרי-חזן lotem.perry@edu.haifa.ac.il

 

מטרת הלימודים

החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך מקנה ידע, הבנה והתנסות בתחום המדיניות, הארגון, הניהול והמנהיגות, תוך שימת דגש על ההקשר החברתי והתרבותי הרחב והשפעתו על מערכת החינוך הפורמלית והבלתי-פורמלית. הלימודים בחוג מייצגים פרספקטיבות תיאורטיות ומתודולוגיות שונות, כמו גם חשיפה לפרקטיקה במוסדות חינוך שונים.

 

בחוג קיימות שתי תכניות:

א. התכנית לחינוך, חברה ותרבות (בחלון חדש)

ב. התכנית לניהול מערכות חינוך (בחלון חדש)

 

תנאי קבלה

1. תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל, עם ממוצע משוקלל של 80 לפחות בכל אחד מחוגי הלימוד בלימודי התואר הראשון.

2. מועמדים בעלי תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה, ששפת ההוראה בו אינה עברית, חייבים לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת על-ידי האוניברסיטה.

3. מועמדים שיסיימו את לימודיהם לתואר ראשון בשנה"ל הנוכחית יצרפו גיליון ציונים, אישור רשמי לממוצע הציונים (סופי או זמני) וכן אישור לגבי יתרת חובותיהם לתואר ראשון (אין אפשרות להתחיל את לימודי התואר השני ללא סיום חובות שמיעה בתואר הראשון).

4. מועמדים בוגרי אוניברסיטאות מוכרות מחו"ל וכן בוגרי אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל, אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה, יחויבו לעמוד בבחינת ה- GRE, או בלימודי השלמה במסגרת התואר הראשון. פרטים על מבחן GRE ניתן למצוא בתקנון לימודי תואר שני ובקישור: http://www.ets.org/gre בחלון חדש

5. ציון של 75 לפחות במבחן כניסה באנגלית.

 

הערות

1. בעת הקבלה החוג יוכל לשקול את הניסיון של המועמדים בתחום של מנהיגות בחינוך הפורמלי או הבלתי-פורמלי כקריטריון נוסף לקבלה. אין כל התחייבות לקבל את המועמד/ת לתכנית או למסלול לימודי שביקש/ה (להלן), גם אם מילא/ה את כל תנאי הקבלה הנדרשים, מאחר ומספר המקומות למתקבלים לחוג הוא מוגבל.

2. מילוי נספח 8 הינו חובה בנוסף לנספחים נוספים שידרשו בכל תכנית בנפרד (ניתן למצוא באתר החוג בלשונית טפסים). יש למלאו בקפידה.

3. וועדת הקבלה של החוג תדון אך ורק במועמדים שהעבירו מראש את כל החומר הרלוונטי כמפורט בתנאי הקבלה הכלליים של החוג ובתנאי הקבלה הנוספים של כל תכנית.

4. תנאי קבלה נוספים, ייחודיים לכל תכנית, יפורטו בהמשך.

 

לימודי השלמה במסגרת לימודי התואר השני

1. במידת הצורך ייקבעו לימודי השלמה שונים (עד 16 שעות שבועיות סמסטריאליות, ולכל היותר 4 קורסים) לפי תכניות ההשלמה של החוג והתכניות השונות (ראו בהמשך פירוט).

פטור מלימודי השלמה יינתן אך ורק על בסיס הצגת מסמכים רשמיים רלוונטיים ממוסד אקדמי מוכר .לגבי כל קורס עבורו מבוקש פטור, יש להמציא את המסמכים הבאים: סילבוס, ציון (נדרש 80 לפחות), היקף הקורס (שעות), נקודות זכאות, שם ותואר המרצה. יש להמציא מסמכים אלה בעת הרישום .בקשות לפטור מלימודי השלמה (על סמך לימודי התואר הראשון, ורק עם ציון סופי) יש להגיש עד היום הראשון לפתיחת שנת הלימודים. פטורים מלימודי השלמה על סמך המסמכים יידונו עד תום השבוע הראשון ללימודים. לא יידונו בקשות לפטורים לאחר מועד זה.

2. על מנת לקבל אישור מעבר למעמד של תלמיד/ה "מן המניין" והרשמה לשנה השנייה יש לסיים את לימודי ההשלמה בשנת הלימודים הראשונה בציון 80 לפחות בכל קורס ובתאום עם דרישות התכנית אליה נרשמ/ה התלמיד/ה.

3. תלמידים שלא למדו סטטיסטיקה ושיטות מחקר במסגרת לימודי התואר הראשון, או שלמדו קורסים אלו בהיקף מצומצם לפני יותר מ- 5 שנים מתאריך ההרשמה, יחויבו בקיץ תשפ״ב (בכפוף למספר הנרשמים) או בשנת לימודיהם הראשונה לתואר מ"א בשני קורסי השלמה כלהלן:

השלמות בשיטות מחקר

השלמות במחקר כמותי וסטטיסטיקה

 

לימודי השלמה לקראת הצגת מועמדות לתואר שני (קוד רישום 316150-22-01)

מועמדים שאינם עומדים ברמת הקריטריונים של החוג לקבלה לתואר שני יוכלו, בהמלצת ראש התכנית אליה ביקש להתקבל ובהמלצת הוועדה החוגית לתארים מתקדמים, להתקבל לשנת לימודי השלמה לקראת הצגת מועמדותם לתואר שני, בכפוף לתקנון לימודים לתואר שני סעיף 8.12.

עם סיום ההשלמות, על התלמיד להירשם מחדש ולהציג מועמדות ללימודי תואר שני.

אין התחייבות לקבל את המועמד/ת לאחר סיום לימודי ההשלמה.

 

מבחן כניסה באנגלית

1. הזכאות להשתתפות בבחינה היא אך ורק לנרשמים לאוניברסיטה לתואר שני בחוג למנהיגות ומדיניות בחינוך.

2. ביום הבחינה יש להציג תעודת זהות ואישור על תשלום דמי ההרשמה.

3. מועדי הבחינה באנגלית הם: 18.02.2022, 25.3.22, 29.4.22, 27.5.22, 1.7.22.

מועדים אלה מתייחסים גם למי שבחרו בחוג למנהיגות ומדיניות בחינוך בעדיפות שנייה או שלישית.

4. הבחינה באנגלית היא חובה לכל המועמדים, למעט אלו אשר סיימו את לימודי התואר הראשון באוניברסיטה מוכרת בחו"ל, בה שפת הלימוד היא אנגלית. על מועמדים אלה לפנות לפני מועד הבחינה לוועדת הקבלה החוגית לקבלת פטור.

5. הבחינה באנגלית זהה בכל חוגי הפקולטה לחינוך. מועמדים ליותר מחוג אחד בפקולטה לחינוך נדרשים לגשת רק למועד בחינה אחד.

6. לבחינה באנגלית יש להירשם באמצעות אתר הרישום לבחינות כניסה שכתובתו: http://harshama.haifa.ac.il (בחלון חדש)

7. חדרי הבחינה יפורסמו באתר זה בסמוך למועד הבחינה, כמו גם באתר החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך שכתובתו: http://edu.haifa.ac.il/lead-ed

ובאתר הפקולטה לחינוך שכתובתו: http://www.edu.haifa.ac.il

8. יש לראות במידע זה זימון לבחינה.

9. לא יישלח זימון אישי לבחינה.

10. הבחינה באנגלית מתייחסת להבנת טקסט מדעי. ניתן להשתמש במילון אלקטרוני אוקספורד.

11. הציון בבחינת הכניסה באנגלית תקף למשך שנתיים בלבד.

12. תלמידים בעלי מגבלות שונות מתבקשים לפנות מבעוד מועד אל מזכירות החוג ולהמציא את האישורים הנחוצים (לקויי למידה או לקויים רפואיים). ניתן להיעזר בשרותי יה"ל, מרכז התמיכה לבעלי לקויי הלמידה, בקומה 2 בנין חינוך ומדעים, טלפון 04-8249022.

מצ"ב קישור לבחינת מיון לדוגמא באנגלית למועמדים לתואר שני

 
המועד האחרון להרשמה לחוג למנהיגות ומדיניות בחינוך 30.6.22

 

מבנה הלימודים

הלימודים מתנהלים במסלולי הלימוד הבאים:

 

מסלול א' - כולל עבודת גמר מחקרית (תיזה)

במסלול זה יש לסיים את חובות הקורסים במשך שנתיים (34 שעות שבועיות - שש"ס). הקבלה למסלול א' תלויה בהחלטת ועדת הקבלה של התכנית אליה נרשם המועמד. רישום למסלול א' אינו מבטיח הישארות בו, שכן על התלמידים לעמוד בתנאים נוספים: א. ציון של 80 לפחות בקורס סטטיסטיקה לניהול מערכות חינוך ובקורס מחקר איכותני או בקורס מחקר אתנוגרפי בחינוך; ב. ציון של 85 לפחות בעבודה סמינריונית שנכתבה לבד; ג. ממוצע כללי של 85 לפחות (על בסיס ציונים של ארבעה קורסים לפחות מלבד הקורסים המתודולוגיים); ד. התקשרות עם מנחה (מתוך מרצי החוג) המורשה/ית להנחות עבודת גמר מחקרית עד 1.9.23. יש אפשרות להירשם לשנה נוספת לצורך כתיבת התיזה. מועד הגשת הצעת התיזה הוא עד תום סמסטר א' (לפני החופשה) בשנה השנייה ללימודים.

הנחיות לכתיבת התיזה ניתן לקבל במזכירות החוג או באתר האינטרנט של הרשות ללימודים מתקדמים http://research.haifa.ac.il/~graduate בחלון חדש

 

מסלול ב' - כולל עבודת גמר/בחינת גמר

במסלול זה יש לסיים את חובות הקורסים במשך שנתיים (42 שעות שבועיות - שש"ס).

מסלול זה כולל עבודת גמר או בחינה מסכמת (בהתאם לדרישות התכנית). ציון המעבר המינימאלי בעבודת הגמר או בבחינת הגמר הינו 76.

 

מסלול אישי - כולל עבודת גמר מחקרית (תיזה) (קוד רישום 316206-22-01)

מטרתו של המסלול היא לאפשר לתלמידים ללמוד תחום מרכזי אחד, שבו הם מעוניינים להתמחות, ושאיננו בהכרח מוגבל לתכנית לימודים של תכנית מסוימת בחוג למנהיגות ומדיניות בחינוך. תכנית הלימודים תיבנה ע"י מנחה/ת עבודת הגמר ותקבל את אישור יו"ר הועדה החוגית לתארים מתקדמים של החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך והדיקן ללימודים מתקדמים. במסלול האישי יש לסיים את חובות הקורסים במשך שנתיים (34 שעות שבועיות – שש"ס). ניתן להירשם לשנה נוספת לצורך כתיבת התיזה.

תנאי הקבלה למסלול זה: ממוצע של 90 לפחות בלימודי התואר הראשון, ציון עובר בבחינה באנגלית והסכמת מנחה/מלווה להנחות את התלמיד/ה. בתעודת המוסמך תצוין התמחותו הספציפית של התלמיד/ה בתכנית לימודיו/ה.

 

מסלול ישיר לדוקטורט, מיועד לתלמידי תואר שני (קוד רישום 316315-22-02 316315-22-03)

מסלול לימודים זה מיועד לסטודנטים מצטיינים שברצונם ללמוד ברצף בין תואר שני לבין תואר דוקטורט, ושהחוג רואה בהם מועמדים אפשריים ללימודי תואר שלישי.

ראו סעיף 9.3 בתקנון לימודי תואר שני בשנתון זה או באתר האינטרנט: http://research.haifa.ac.il/~graduate

קיימת אפשרות ללימודים לדוקטורט ישירות אחרי לימודי תואר ראשון או בתום שנת הלימודים הראשונה בתואר השני. ראו סעיף 7.7 בתקנון הרשות ללימודים מתקדמים או באתר האינטרנט http://research.haifa.ac.il/~graduate בחלון חדש

 

 

תהליך הרישום לתכניות

1. בעת ההרשמה יש לבחור את התכנית אליה מבקש/ת המועמד/ת להתקבל ואת מסלול הלימודים. אין החוג מתחייב לקבל את המועמד/ת למסלול הנבחר.

2. במידה והמועמד/ת מעוניינ/ת להירשם ליותר מתכנית אחת, יש לציין סדר עדיפות בטופס ההרשמה. הטיפול בבקשת המועמד/ת ייעשה קודם כל לגבי התכנית שצוינה בעדיפות הגבוהה יותר.

3. תיק של מועמדים אשר יגישו מועמדות ליותר מתכנית אחת לא יטופל בו-זמנית בשתי התכניות.

4. במידה והתקבלה החלטת קבלה לתכנית המועדפת לא יימשך הטיפול בבקשה לתכניות האחרות ולמועמדים תשלח הודעת דחייה לגביהן.

5. במידה והמועמדים עברו תהליך קבלה ונמצאים ברשימת המתנה לתכנית שצויינה בעדיפות הגבוהה יותר עבורם, יועברו תיקיהם לטיפול לתכנית הבאה על - פי סדר העדיפויות שציינו המועמדים.

6. כאמור, מועמדים שנדחו מתכנית מסוימת יועברו לטיפול תכנית אחרת, אך ייתכן כי בתכנית השנייה לא יהיו יותר מקומות, שכן כבר התקבלו אליה אלו שביקשו תכנית זו בעדיפות ראשונה.

 

באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu