Philosophy with Children and Teacher Education: Global Perspectives on Critical, Creative and Caring Thinking

(Routledge, 2022)
Arie Kizel (Editor)

This rich collection of essays offers a broad array of perspectives from prominent international ‘philosophy for/with children’ (P4wC) scholars and practitioners regarding the interface between P4wC and teacher education and training curricula.
The book considers the deep and varied points of contact that exist between the pedagogical and philosophical principles of the philosophical community of inquiry and teacher education and training programs. It is designed to help improve education systems worldwide as they seek to shift their attention towards the student, student inter-relations, and student-other relations and foster independent high-order, critical, creative, and caring thinking within democratic, pluralistic societies. It proposes an innovative, creative way of approaching teacher education and training―a central subject in today’s educational world.
Offering diverse perspectives on integrating progressive educational philosophy and contemporary pedagogy, Philosophy with Children and Teacher Education is a must-read for all those studying philosophy for/with children and researching in this area.

כריכת הספר הנרטיב המזרחי החדש בישראל

הנרטיב המזרחי החדש בישראל מאת ד"ר אריה קיזל (הוצאת רסלינג (בחלון חדש), 2014)

הנרטיב הממוקף - הנרטיב המזרחי החדש העומד במרכז השיח המזרחי הרדיקלי - יוצא כנגד שלילת השלילוֹת של הציונות את המזרחיות-הערביות ומעמיד עצמו כאלטרנטיבה זהותית, אינטלקטואלית ואסרטיבית. מחקרו של אריה קיזל בוחן את עלייתו והתבססותו של הנרטיב המזרחי המהווה נקודת ציון במאבק רשת הנרטיבים המתנגשים כביטוי לרצונן של זהויות לבטא את עצמן כנפרדות והיברידיות באתרי הישראליוּת.
הספר בוחן את מקורותיו הפוסט-קולוניאליסטים והאנטי-ציוניים של הנרטיב המזרחי ואת המתקפה האינטלקטואלית שהוא מבצע על עצם הלגיטימציה שבציונות ובמוסריות הפתרון המדינתי שיצרה. עמדה נרטיבית חדשה זו מכירה בקשיים ההיסטוריים של חתרנותה, המוצגת כאמנציפטורית ובעיקר כמוסרית. היא מתחברת ביסודותיה לנרטיב הקורבני הפלסטיני ובגרסתה הרדיקלית מבקשת לחבור אליו כדי ליצור מרחב חדש שייתן עדיפות לערביות - תרבותית, שפתית ואף פוליטית. במסגרת זו עתיד להתקיים פירוק הקולוניאליזם הציוני על משטר האמת, שיח הידע והכוח השליט ותתבע התגברות קולות ונרטיבים אחרים במסגרת נקודת המפגש בין אנטי-ציונות לפוסט-מודרניות.
באמצעות מודל נרטיבי תלת-שלבי בוחן המחבר את ניסיונו של הנרטיב המזרחי לאתגר את גבולות השיח הישראלי, להתנתק מהפרוגרמה הציונית ההגמונית ולהציג תכנית פריצה נרטיבית – המבוססת גם על השנאת הציונות/האשכנזיות/המערביות - שתאפשר הבניית דגם רב-תרבותי אנטי-קולוניאלי שישקם את הערביות/המזרחיות המרחבית. המחבר פורס את קולות ההתנגדות לנרטיב המוצע ומנתח את הסיבות לשלב הקורבני שאליו הגיע ובו מולכד במציאות החברתית והקפיטליסטית שנוצרה בישראל של אשכנזים, מזרחים וילדיהם המשותפים.

כריכת הספר היסטוריה משועבדת

היסטוריה משועבדת: ניתוח ביקורתי של תכניות לימודים וספרי לימוד בהיסטוריה כללית בישראל 1948 – 2006 (הוצאת מכון מופ"ת, תל אביב, 2008) מאת ד"ר אריה קיזל


הספר היסטוריה משועבדת מציג ניתוח ביקורתי של תכניות הלימודים וספרי הלימוד בהיסטוריה 1948 – 2006.
במסגרת המחקר המקיף בדק ד"ר אריה קיזל את ההתפתחויות והשינויים שחלו בתכניות הלימודים ובמטרותיהן והשלכותיהם על ספרי הלימוד. כמו כן נבדק היחס המספרי והקשר התוכני בין הנושאים שנלמדו בהיסטוריה כללית ובין אלה שנלמדו בתולדות ישראל.
המחקר כלל גם ניתוח של הטקסט הלימודי: אילו נושאים הורחבו והודגשו - כגון מרכזיותה ותרומתה של אירופה, אילו נושאים הוצגו בצורה שטחית וסטראוטיפית - כגון תולדות היפנים והסינים ואילו נושאים הודחקו או הועלמו - כגון רצח העם הארמני. הניתוח מלֻווה בדברי הסבר ליחס השונה לנושאים השונים. מלבד אלה נדון הקשר בין התכניות והספרים לבין עיצוב הזיכרון הקולקטיבי של תלמידי ישראל. הממצאים מאוּששים באסמכתאות,  במוּבאות ובתימוכין מספרות העיון והמחקר בארץ ובעולם.

כריכת הספר מדריך אונסקו לחקר ולהערכה מחדש של ספרי לימודעריכה מדעית ומבוא: ד"ר אריה קיזל (הוצאת מכון מופ"ת, 2015)

ד"ר אריה קיזל ערך מדעית את המהדורה העברית של מדריך אונסקו לחקר ולהערכה מחדש של ספרי לימוד שיצא לאור ב-2015 בהוצאת מכון מופ"ת. הוא גם כתב את המבוא לספר.
מדריך אונסקו מאת ד"ר פאלק פינגל לחקר ולהערכה מחדש של ספרי לימוד, שראה אור לראשונה בשלהי שנות התשעים של המאה ה-20, נעשה מאז ברחבי העולם כלי שימושי לאנשי חינוך ובהם חוקרים, מחברי ספרי לימוד, מפתחי תכניות לימודים ומורים העוסקים בניתוח טקסטים חינוכיים ברמה הארצית והבין-לאומית, בהשוואתם ובפיתוחם.
המדריך מציע קווים מנחים לחקר ספרי לימוד, לסדנאות ולפרויקטים בין-מדינתיים שמטרתם להנחיל לתלמידים תפיסת עולם שוחרת שלום ולמנוע את הטמעתם של סטראוטיפים, הטיות ועיוותים ביחס לאחר. המדריך מבוסס על גישות ביקורתיות לחקר ספרי לימוד שפותחו לאחר שתי מלחמות העולם וסכסוכים אזוריים אחרים.
אונסקו מעודד מחקר השואף לחינוך איכותי שיתרום לייצובן של חברות מעורערות עקב סכסוכים לאומיים, דתיים, אתניים ואחרים – גם במהלך הסכסוך וגם לאחריו. לאור שאיפה זו גיבש הארגון אסטרטגיה כוללת למחקר משווה של ספרי לימוד, שמטרתה לסייע לחברות ולמדינות לפתח מדיניות, נורמות וסטנדרטים לכתיבת ספרי לימוד וחומרי לימוד אחרים.
ד"ר אריה קיזל, שהוא בין היתר חוקר ספרי לימוד, שמש בין 2010 ל-2015 ראש הוועדה הישראלית-גרמנית לחקר ספרי לימוד.

 Book Cover: Deutsch-israelische SchulbuchempfehlungenKizel, Arie and Sadowski Dirk (Editors) (2015). Deutsch-Israelische Schulbuchkommission (Hg.) Deutsch-israelische Schulbuchempfehlungen. הוועדה הישראלית-גרמנית לחקר ספרי לימוד. Vandenhoeck & Ruprecht (German and Hebrew)

עריכה ומבוא בעברית: ד"ר אריה קיזל (הוצאת הספרים Vandenhoeck & Ruprecht 2015)

ספר זה מסכם את הממצאים העיקריים, המסקנות וההמלצות של הוועדה הישראלית-גרמנית שפעלה בישראל ובגרמניה בין 2010 ל-2015 ואשר חקרה את ספרי הלימוד (מכיתות ז' עד י"ב) בהיסטוריה, אזרחות וגיאוגרפיה. הוועדה הגישה את מסקנותיה לממשלות ישראל וגרמניה בשנת ה-50 לכינון היחסים הדיפלומטיים המלאים בין ישראל לגרמניה והן כוללות התייחסות נרחבת לתכנים שבספרי הלימוד, הדגשים ונקודת המבט סביב סוגיית הוראת השואה בשתי המדינות וכן האופן שבו משתקפת כל מדינה בספרי הלימוד של האחרת. הספר יצא לאור בהוצאת הספרים האקדמית הוותיקה בגרמניה Vandenhoeck & Ruprecht הן בשפה הגרמנית והן בשפה העברית. ד"ר אריה קיזל שימש ראש הוועדה הישראלית-גרמנית במכון מופ"ת בתל אביב והיה עורך שותף יחד עם ד"ר דירק סדובסקי (ממכון גיאורג אקרט לחקר ספרי לימוד בבראונשוויג שבגרמניה). הוא גם כתב את המבוא לספר בשפה העברית.

באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu