mark-leikin-current-issues-bilingusiהספר מציג מחקרים עדכניים במגוון תחומים השייכים לנושא של דו–לשוניות. המאמרים שנכללים בספר, כתובים על ידי חוקרים מובילים בתחום, ביניהם חברי סגל של אוניברסיטת חיפה ושל הפקולטה לחינוך. מאמרים אלו מציגים מחקר חדשני בדו-לשוניות מדוברת וכתובה. תכונה בולטת ומאפיינת במיוחד של הספר היא הגישה הרב גונית לדו-לשוניות כוללת גישות לינגוויסטיות ופסיכולינגוויסטיות, סוציולינגוויסטיות ונוירוקוגנטיביות, עם דגש מיוחד על דו-אוריינות, טרילינגוויזם ודיגלוסיה.

באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu