Arab-Women-Management-Leadership

Arab Women's Management and Leadership explores the life-stories of 22 pioneer Arab women who have forged their path to management and leadership in education and welfare, overcoming challenges imposed by a patriarchal society that sees female leadership as a threat. This revolutionary volume traces sources of their success and identifies their coping strategies. The women's stories reveal their perceptions of a rich and multi-faceted social world, relating to private, professional and public spheres. These stories enrich existing scholarship by illuminating Arab women managers' perspectives, a topic largely overlooked in current knowledge formation concerning women in leadership and management.

Read about the book at Amazon website (New Window)

Read about the book at Macmillan website (New Window)

כריכת הספר זכרונותימיםהספר זכרונותימים הוא הספר השני בספרי השירה של פרופ' רחל הרץ (לזרוביץ), פסיכולוגית חברתית-חינוכית מהפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה.

הכותבת, שהקדישה את הספר לזכרה של אחותה האהובה, צפורה מרמור ז"ל, מתארת את עולמה הפנימי - זכרונות ילדותה ובגרותה בחיפה - בנופים פנימיים וחיצונים הקשורים למשפחה, לדת, לחברות ולאקדמיה.

ספר שיריה הראשון פרידות וחיבורים פורסם בהוצאת פרדס ב-2010.

 

כריכת הספר פרידות וחיבוריםבָּרְגָעִים הַכְּמוּסִים שֶׁל יָמַי
אֲנִי רוֹאָה מַרְאוֹת
מֻפְלָאִים
כָּל חוּשַׁי נְמַסִּים
וּמִתְעָרְבִים לְחוּשׁ
אֶחָד יָחִיד
בִּלְתִּי נִתָּן לְמִשּׁוּשׁ
אֲנִי רוֹאָה קוֹלוֹת וְשׁוֹמַעַת
פְּרָחִים
אֲנִי מְרִיחָה מִלִּים
וְנוֹשֶׁמֶת
צְבָעִים

"פרידות וחיבורים" הוא מסע מתמשך של כתיבה נשית ואישית על אנשים, מקומות ותחושות בעיר שבין ההר לים.
רחל הרץ (לזרוביץ) היא פסיכולוגית חברתית בפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה, החוקרת את עולמן של נשים יהודיות וערביות. זהו ספר שיריה הראשון.

עיינו בספר באתר הוצאת פרדס (בחלון חדש): http://pardesbooks.com/r_hertz

Arab-women-in-Israel-Current-Status-and-Future-Prospectsמעמדה של האישה הערבייה בכלל ובישראל בפרט עמד במוקד של מחקרים פמיניסטיים בשנים האחרונות. מחקרים אלה מצביעים על הצורך לקשור את מעמד האישה לא רק לתרבות המשפחתית הפטריאכלית, אלא גם לתפקיד שהמדינה ומוסדותיה ממלאים בשימור מעמדה של האישה ובהעצמת ערכים פטריאכליים.
בשני העשורים האחרונים התקיימה פעילות מגוונת של העצמת נשים ערביות בישראל. על אף שינויים אלה, בתחומים מסוימים נשמרים דפוסים שמרניים יותר. הנשים עצמן מילאו את חלקן ביצירת התנאים למעבר מסגנון חיים מסורתי לסגנון חיים מודרני, על ידי רכישת השכלה, השתלבות בעבודה ומילוי חובותיהן האזרחיות בתחום ההשתתפות הפוליטית, אך שינויים אלה לא היוו מנוף ליצירת שוויון מלא בין נשים וגברים בחברה הערבית בישראל.
ספר זה מתאר את תהליכי השינוי שהתרחשו במעמדן ובמצבן של הנשים הערביות במדינת ישראל. תהליכים אלה דומים בחלקם למה שהתרחש אצל נשים ערביות בכלל,  וחלקם ייחודיים בשל המסגרת הפוליטית הישראלית. פרקי הספר מתייחסים לתהליכים פוליטיים, חברתיים ותעסוקתיים, וכן לתהליכים בתחומי החינוך והבריאות. הדיון מתמקד בדרכים שבהן נשים ערכיות מפלסות את דרכן בין המבנים המסורתיים לבין המודרניות, תוך התמודדות עם הדילמות והחסמים הניצבים בפניהן, ושם דגש בתחומים שבהם ניכרים שינויים במעמדן.

הוצאת רמות, אוניברסיטת ת"א
עזאיזה, פ., אבו בקר ,ח., הרץ-לזרוביץ, ר., וג'אנם, א' . (עורכים) רדס

Guide-for-the-Perplexed-windows-to-guide-teachersספר "מורה נבוכים: חלונות להנחיית מורים" פותח חלונות אל עולם ההנחיה של מורים מתחילים ושל מורים עולים בשלבי הכניסה למקצוע ההוראה. הוא מאפשר הצצה אל סוגיות בהנחיה, המאפיינות את המעבר מתרבות של לומד לתרבות של מלמד. הספר קושר את ההיבט היישומי עם המחקרי. הוא מציג מסגרת חשיבה כוללנית על המעשה ההנחיה והצעה לתכנית אופרטיבית לעבודת המנחה בשדה. הסוגיות המובאות בספר והדרכים המוצעות להתמודדות עם אירועים שמורים מרבים להיתקל בהם בעבודתם, עשויות לסייע להם לבסס את המקצועיות שלהם ואת תדמיתם כמורים.

רות סטרהובסקי, רחל הרץ - לזרוביץ , לילי אורלנד ברק
מכון מופ"ת

Circuits-of-exclusion-Sforno-collective-education-of-mothersהספר מעגלים של הדרה מתמקד בסיפורן של שלוש נשים מרכזיות בתולדות החינוך הקיבוצי: מרים רות (2005-1910), חוה שמיר (2009-1914) ומלכה האס (1920) תבדל"א. הספרות העוסקת במחקר החינוך הקיבוצי מכתירה את "אבות החינוך הקיבוצי" ועולה השאלה לאן נעלמו ה"אימהות" של החינוך המשותף? מה חלקן ומה תרומתן ומדוע לא זכו להכרה הראויה? האם זוהי תוצאתו של מנגנון הדרה מתוחכם אשר גם להן חלק בו?
הספר בוחן את סיפור חייהן האישי ואת מסלולן המקצועי של שלוש הנשים ומתבסס על דברים שהוקלטו מפיהן בשעות רבות של ראיונות. כיצד השפיע בית ההורים על דרכן בחיים? מה היה מקומו של בן הזוג בחייהן ומה היה מקומה של המשפחה בחברה הקיבוצית לאורך שנותיה ותמורותיה? הספר סוקר לעומק את תרומתן רבת השנים למערכות החינוך של הקיבוצים ולפיתוח המחשבה החינוכית – שנכתבה כתיאוריה ועשייה חדשנית בתחומים שבהם התמחו.
זהו סיפורן האישי של שלוש "אימהות החינוך הקיבוצי", אך בו בזמן זה גם סיפורן של נשים רבות אחרות שהודרו מן הכתיבה ההיסטוריוגראפית של מדינת ישראל ואשר תרומתן, בתחומים רבים, הודרה ולא זכתה למקומה הראוי לה.
ספר זה הוא השישי בסדרה "קיבוץ ומגדר" היוצא בהוצאת יד טבנקין

רחל הרץ-לזרוביץ & גבי אסם
יד טבנקין

gender-and-ethnicity-in-higher-education-in-israelבמשך רוב שנות קיומה של האקדמיה המודרנית מתפס העיסוק האקדמי כשייך לגברים, ואילו קולן של הנשים לא נשמע במדע ובתחומי הרוח וההגות האינטלקטואליים, הן בישראל והן בארצות רבות מעבר לים.
שינויים במקומן של נשים בחברה המודרנית לצד הגירה מסיבית של מיעוטים אתניים שונים למדינות המערביות העשירות הובילו לעלייה במספר נשים ובני מיעוטים אתניים בלימודים הגבוהים.
הניסיון לחשוף את קולן של נשים ובני מיעוטים באקדמיה הוביל לבחינת המבנה והתרבות האקדמית באוניברסיטאות ובמכללות, אשר לדעת רבים מאלץ נשים להתכחש לטבען "הנשי" ולאמץ את ההוויה הגברית. מהי המידה שבה התרבות האקדמית הממקמת בראש סדר העדיפויות מחקר ופרסום כמדד להצלחה היא הדרך הנאותה להעריך את תרומתן של נשים רבות באקדמיה? ואם כן, איך מקלים על נשים להצליח במסלול זה? מדוע ישנן כה מעט נשים מדעניות, במיוחד ברמות הגבוהות של הפרופסיות המדעיות? האם ישנם הבדלים בין התנסויות של גברים ונשים באקדמיה? כיצד ההסדרים המבניים באקדמיה מגבילים את דרכי הקריירה של בני קבוצות אתניות?
ספר זה שופך אור על תופעת כניסתם של נשים ובני מיעוטים ללימודים הגבוהים והשתלבותם כחברי סגל אקדמי במוסדות להשכלה גבוהה בישראל.

רחל הרץ-לזרוביץ & יזהר אופלטקה (עורכים)
הוצאת פרדס

באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu