isfהפקולטה לחינוך מברכת את ד"ר לטם פרי-חזן, ראש המגמה לניהול מערכות חינוך בחוג למנהיגות ומדיניות בחינוך על זכייתה בשיתוף עם פרופ' מיכאל בירנהק מאוניברסיטת תל אביב במענק מחקר יוקרתי של הקרן הלאומית למדע (ISF) במדעי החברה. המענק ניתן לשלוש שנים על מחקרם בנושא -  מצלמות אבטחה/מעקב בבתי ספר בישראל: משפט, פרטיות וחינוך.

בשנים האחרונות הותקנו במאות בתי ספר בישראל מערכות מצלמות. המחקר יבחן את מקום המשפט בתהליכים שהביאו לקבלת ההחלטות על התקנת המצלמות, בבתי הספר וברשויות המקומיות, ואת האופנים בהם השימוש במצלמות בפועל משפיע על תהליכי משמעת, על השיח החינוכי בבית הספר ועל תודעת הזכויות של הילדים.

לקריאת התקציר המדעי של המחקר

באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu