nil1ב-25.06.15 התקיים פורום רכזי סטאנילי מנדלסוןז' במופ"ת ובו ד"ר נילי מנדלסון וגב' נאוה בר הציגו את תכנית הלימודים של סדנאות הסטאז' המתקיימות במסגרת המחלקה ללימודי המשך והתפתחות מקצועית בחינוך באוניברסיטת חיפה. בפורום משתתפים כ 80 רכזי סטאז' באוניברסיטאות ובמכללות להוראה.

התכנית "בין תיאוריה לפרקטיקה" פותחה בשיתוף צוות מנחות הסטאז' והיא משקפת את תפיסת הפקולטה, השמה דגש על שילוב בין ידע אקדמי (תיאורטי ואמפירי/מחקרי) לבין ידע מעשי (התנסות בשדה החינוכי).

החל משנת הלימודים תשס"ג חלה על בוגרי החוגים להוראה באוניברסיטאות, חובת התמחות והשתתפות  בסדנא נלווית לאורך שנת העבודה הראשונה בהוראה. שלב הכניסה למקצוע ההוראה (INDUCTION) מוגדר בישראל כשלב בן שלוש שנים: שנת התמחות בהוראה (סטאז') ושתי שנות העבודה הראשונות שלאחריה. מסלול מובנה של תהליכי ליווי והערכה בשלב זה, יש בהם כדי לאפשר כניסה טובה יותר למערכת .

במסגרת המחלקה ללימודי המשך והתפתחות מקצועית בחינוך, הסדנא מתקיימת בקבוצה קטנה של עמיתים ומוגדרת כסדנת תמיכה. במסגרת עבודת המתמחה בביה"ס ימונה לו חונך מתחום הדעת אליו הוכשר. במהלך השנה מתבצעים שני תהליכי הערכה למתמחה: הערכה מעצבת - באמצע שנת הלימודים והערכה מסכמת בסיום שנת הלימודים על ידי ועדת הערכה בית ספרית.

באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu