isf-newsברכות לפרופ' לילי אורלנד-ברק, דיקן הפקולטה לחינוך וד"ר צפריר גולדברג, מהחוג ללמידה, הוראה והדרכה על זכייתם במענק יוקרתי של קרן המדעים הלאומית (ISF) על מחקרם: "מלמידת מורים לביצועי מורים".


המחקר נועד למלא חלל בגוף הידע הקיים כיום אודות למידה מקצועית, ולענות על השאלה- מה הקשר בין הדרכים בהן מורים חדשים לומדים את מקצועם בשנים הראשונות לעבודתם ובין ביצועיהם בפועל כמורים. במסגרת המחקר יבוצע איסוף נתונים מגוון בקרב מדגם רחב ומייצג של מורים חדשים, וכן יערך מיזם להערכת הוראה באופן בלתי תלוי וניתן לתיקוף. הצעת המחקר עוררה עניין רב וזכתה לתמיכת הגורמים העוסקים בכניסת מורים חדשים להוראה במשרד החינוך. החוקרים מאמינים כי לעיסוק בשאלה תהיינה השלכות משמעותיות על דרכי קליטתם וכניסתם למקצוע של מורים חדשים, ואף על מיסוד הערכת ביצועיהם כחלק  מתהליך התפתחות מקצועית.

באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu