isf-newsisfהפקולטה לחינוך מברכת את ד"ר דבי גולדן וד"ר אביהו שושנה מהחוג למנהיגות ומדיניות על זכייתם במענק מחקר יוקרתי של קרן ה (ISF (Israeli Science Foundation, למחקרם "גנים של מעמד: אתנוגראפיות של מעמד, רגשות וגני ילדים".

מחקר אנתרופולוגי זה מציע לחבר בין מעמד, רגשות  וחינוך באמצעות אתנוגראפיות של שלושה גני ילדים הפועלים במעמדות כלכליים-חברתיים שונים: מעמד כלכלי גבוה, מעמד בינוני, ומעמד כלכלי נמוך. בדיקה של ספרות המחקר מלמדת כי מחקר אנתרופולוגי השוואתי של גני ילדים במעמדות שונים כמעט ואינו קיים.

הלאקונה המחקרית הזו צריכה להטריד אותנו מאוד על רקע מספר נתונים דרמטיים: מחקרים מדווחים כיצד הבדלים מעמדיים ואבחנות קוגניטיביות (כגון סטריאוטיפים) מופיעים כבר בגילאים צעירים מאוד (גילאי 3-4); מחקרים חושפים גם כיצד הון תרבותי ספציפי ממלא תפקיד מכריע בהעברה של יתרונות, משפיע על סיכויי חיים עתידיים ומתחזק אי שוויון; כל זאת לצד הצמיחה העכשווית בשיעורי העוני ובפערים בין עניים ועשירים ברחבי העולם. מחקרינו מציע שאלות מחקר בשלושה תחומי-דעת מרכזיים:1) תרבות, מעמד וחיי יומיום בגני ילדים בישראל: מהי הפדגוגיה החינוכית-רשמית בגני ילדים מהמעמדות שונים? מה מאפיין את שגרת היומיום? מהם סגנונות גננות, יחסי הורים-גננות? מהי הפנומנולוגיה של מעמד והפרקטיקות הנלוות לה? 2) מעמד ורגשות או הון רגשי: מהם התסריטים התרבותיים הרווחים בכל גן אודות רגשות וניהול רגשות? אילו רגשות זוכים לעידוד? אילו רגשות מתוארים כ"בעייתיים"? מה יחס הגננות לרגשות שמתוארים כקשורי-מעמד? כיצד מנוהלים "אירועים רגשיים"? האם סוגי הון רגשי ספציפיים מקדמים הון תרבותי? 3) "הכנה לכיתה א' בגני ילדים: מעמד ועבודת-חינוך אינטנסיבית: כיצד מוגדרת מוכנות על ידי שחקנים שונים בשדה החינוך? מהן הפרקטיקות החינוכיות-תרבותיות הנלוות לה? מהי התפתחות "תקינה"? מהו אידיאל ה"תלמיד המוכן" לכיתה א' כקונסטרקט תרבותי?.

ברכות גם למירנדה שמש, סטודנטית לתואר שני בחוג לייעוץ והתפתחות האדם אשר הצטרפה למסגרת המחקר ותכתוב את עבודת התזה שלה במסגרת הפרויקט.

באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu