lotem-p-h1lotem-perry-hazanספרה של ד"ר לטם פרי-חזן, ראש המגמה לניהול מערכות חינוך, מצוטט בהרחבה בפסק דין שניתן בשבוע שעבר, אשר דחה עתירה כנגד חוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים. החוק פוטר ישיבות קטנות מלימודי ליבה.

ספר של ד"ר פרי-חזן (2013)  מהחוג למנהיגות ומדיניות בחינוך, "החינוך החרדי בישראל: בין משפט, תרבות ופוליטיקה" (בהוצאת נבו והמכון למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי ע"ש הרי ומיכאל סאקר הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים), צוטט במגוון של הקשרים ובהם, בין היתר:

הפגיעה בזכות לחינוך (ס' 1 לפסק דינה של השופטת חיות; ס' 3 לפסק דינו של השופט פוגלמן),

היקפה של הזכות לחינוך (ס' 9 לפסק דינו של השופט הנדל; ס' 3 לפסק דינה של השופטת חיות);

 ניתוח הסדרת החינוך החרדי, לרבות בפרספקטיבה היסטורית והשוואתית (ס' 4 לפסק דינה של השופטת ארבל; ס' 8-7 לפסק דינו של השופט ג'ובראן; ס' 2, 4 לפסק דינו של השופט עמית; ס' ח לפסק דינו של השופט רובינשטיין; ס' 1 לפסק דינו של השופט פוגלמן),

וכן היבטים דמוקרטיים (ס' 8 לפסק דינה של השופטת חיות) ותרבותיים (ס' 9, 33 לפסק דינו של השופט עמית).

 את פסק הדין המלא ניתן לקרוא בקישור.

מאמר דיעה שכתבה ד"ר לטם פרי-חזן על פסק הדין פורסם בעיתון "הארץ" (http://www.haaretz.co.il/opinions/1.2439982).

ד"ר לטם פרי-חזן התראיינה בעניין פסק הדין בערוץ 7 וברדיו צפון.

באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu