arie-kizelבמלאות שנתיים למותו הפתאומי של פרופ' אילן גור-זאב ז"ל, מהפקולטה לחינוך, התפרסם בכתב העת "פנים" מאמר הסוקר את עשייתו האקדמית מאת ד"ר אריה קיזל, ראש החוג ללמידה, הוראה והדרכה.
מתוך המאמר:
"פרופ' אילן גור זאב יצא נגד החנוך המנרמל, הציע את החנוך שכנגד, הפילוסופיה הדיאספורית והמשיג את האנטישמיות החדשה. במלואת שנתיים למותו של פילוסוף האהבה והאופוזיציונריות"
ניתן להגיע אל המאמר המלא דרך הקישור הבא: http://www.dmag.co.il/pub/histadrut/panim65/index.html

באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu