strip4הפקולטה לחינוך והחוג ללקויות למידה מברכים את דנה צורי ,דוקטורנטית בחוג ללקויות למידה, בהנחייתה של ד"ר אורלי רובינשטיין על זכייתה בפרס קרן עזריאלי היוקרתי.
כמידי שנה רק שני דוקטורנטים שמחקרם בתחום החינוך מהאוניברסיטאות בישראל זוכים בפרס התחרותי.

מחקרה של דנה עוסק בנושא: עיבוד סדר נומרי וחשיבותו בהתפתחות הקוגניציה הנומרית.

תקציר: סדר מוגדר כמשמעות עיקרית למספרים, אולם מעולם לא הוגדר כיכולת בסיסית בקוגניציה נומרית. לפיכך, המטרה העיקרית של  מחקר זה היא לבחון את עיבוד הסדר לאור הקריטריונים ליכולת בסיסית. הקריטריונים ליכולת בסיסית גורסים כי: (1) על ייצוג קוגניטיבי בסיסי להופיע בינקות ואף בחיות אחרות, בתרבויות שונות וללא תלות בחינוך פורמאלי. לכן, הוא אינו תלוי בלמידה אינדיבידואלית או העברה תרבותית. (2) על מערכות ייצוג אלו להפגין אקטיבציה לא מודעת ולהופיע לאורך טווח החיים של האדם. קיימים לא מעט מחקרים אשר בחנו את עיבוד הסדר בהקשר לקריטריון הראשון (אולם מעולם לא בהכוונה ישירה לבחינת עיבוד הסדר כיכולת בסיסית). לכן, המחקר הנוכחי יתמקד בעיקר בקריטריון השני. בפרט, המחקר יבחן (1) עיבוד לא מודע של סדר מספרי. (2) הדפוסים ההתפתחותיים של עיבוד סדר מספרי ולבסוף (3) המחקר הנוכחי יבחן את היחסים הקוגניטיביים בין מערכת ייצוג הסדר המספרי למערכת ההערכה המספרית (ANS). בהתבסס על ממצאים רבים  המצביעים על יכולת ההערכה כעל יכולת בסיסית, קיימת האפשרות לבחון את הקשר בין השניים כאמצעי לחיזוק ההשערה במחקר. בעזרת טכניקת 'הבזק מתמשך ומדחיק' (- Continuous Flash Suppression- שיטה פסיכו-פיזית לחקר התפיסה החזותית המאפשרת הצגה לא מודעת על ידי הצגת דו-עינית). המחקר הנוכחי יבחן את השפעתה של הצגת רצפים מסודרים ולא מסודרים (גירוי מוטרם) על הערכת מספרים (גירוי מטרה) בגילאי 5-6, 8-9 ובמבוגרים. על ידי שימוש בשיטה חדשנית, המידע שייאסף יוכל לתרום לתפיסה חדשנית וחשובה על עיבוד סדר כיכולת בסיסית, יכולת שהיא חיונית לעיבוד כמותי ולמתמטיקה.

 
הפקולטה לחינוך שמחה וגאה על הישגה המרשים של דנה צורי ומאחלת לה בהצלחה בהמשך.

באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu