prize1הפקולטה לחינוך והחוג לייעוץ והתפתחות האדם מברכים את גב' עלקא פרידלנד מהחוג לייעוץ והתפתחות האדם והפקולטה למדעי הרווחה והבריאות שזכתה בפרס הדיקן ללימודים מתקדמים, לעבודת הגמר המחקרית (תזה) בנושא: "הריון במקום העבודה - נשיות ופריון במערכת החינוך במגזר החרדי", בהנחייתן של פרופ' רות כץ וד"ר אורנה בלומן-גולדברג.

תקציר העבודה:

המחקר שלפנינו עוסק בהיריון בעולם העבודה ומאיר את חווית ההיריון של מורות במערכת החינוך החרדי בישראל. בשנים האחרונות חלה עליה משמעותית בחקר עולם העבודה בכלל ומקומן של נשים בו בפרט. אחד מתחומי המחקר הספציפיים עוסק בהיריון במקום העבודה על מכלול משמעויותיו. גוף הידע הקיים בנושא מצומצם, ובייחוד זה הבוחן את התופעה מנקודת המבט של העובדות עצמן. כמו כן, בהיות המועסקות וולדניות, החוות תופעה זו בתדירות גבוהה ביחס לאוכלוסייה הכללית יש מקום להתעצמות החוויה. מטרת מחקר זה היא לבחון את החוויה כפי שהיא משתקפת מעיניהן של נשים חרדיות הרות, כיצד הן מתמודדות עם האתגרים הכרוכים בהיריון במקום העבודה, עמדותיהן ביחס לעצמן ולמעסיק וכן ביחס להיבט התרבותי מגזרי. המחקר נערך בשיטה איכותנית פנומנולוגית תוך שימוש בראיונות עומק חצי מובנים. אוכלוסיית המחקר כללה 24 נשים חרדיות העובדות בבתי ספר חרדיים ובסביבת עבודה חרדית שחוו היריון לאחרונה או שהיו בהיריון בעת ביצוע המחקר. הנשים בנות 23-41, כולן בעלות השכלה גבוהה בתחומים רלוונטיים להוראה ולחלקן אף תואר שני.

ממצאי המחקר פורשים תמונה רחבה ומפורטת של חווית העבודה של נשים אלו על היבטיה השונים. הפרק הראשון בו מוצגים עיקר הממצאים, עוסק במכלול ההתנסות דרך עיני המורה ההרה הן בהיבטים התוך אישיים והן בהיבטים בין אישיים. כך עלו התמודדויות אישיות עם היריון בעבודה, כמו גם מערכות יחסים בסביבת העבודה ותובנות על פריון ועבודה בכלל. הפרק השני משלים את נקודת המבט של הנשים ומביא את מבטם של מעסיקים חרדיים. רואיינו ארבע מנהלות ומנהל אחד בטווח גילאים שבין 38-61 ושם עולה בעיקר השילוב של תפיסת העולם האישית והניהולית הנלווה לכל עניין העסקת נשים וולדניות במגזר החרדי. בפרק השלישי הובאה נקודת התייחסות של שתי האוכלוסיות לעיל לנקודת מבטם של התלמידים הנחשפים להריון של מורותיהם. התלמידים הם הצלע השלישית ב"ניהול" היריון במסגרת בית ספר, החווה גם היא מורכבויות הקשורות להריונה של  המורה.

הדיון בממצאי המחקר מתמקד בנושאים שעלו תוך תיאור וניתוח המורכבות של מערכות היחסים על מאפייניהן הייחודיים. זוהה דפוס משותף של אמונה בא-ל ומתוכה אמונה בפריון כדרך חיים, הסוככת על התהליך כולו ומשפיעה על אופן ההתמודדות עמו. נמצאה הפרדה בין מציאות של 'קונפליקט היריון עבודה' כפי שהוא בא לידי ביטוי בספרות המחקרית לבין הדרך שבה נתפסת ומפורשת מציאות זו בעיני האוכלוסיות הנחקרות. אם מצד ההתמודדות עם הקשיים בהיבט אישי בינאישי ומערכתי, ואם מצד הפרשנות הניתנת לכל אחד מהיבטים אלו.

מעבר לתרומת ממצאי המחקר לגוף הידע, ולהשמעת קולה של אוכלוסייה שרובה זוכה להדרה מסדר היום, עלו מספר המלצות יישומיות לעולם העבודה והחינוך. בהקשר לעולם העבודה עלה הצורך בחידוד המידע על זכויות עובדות הרות, הן עבור הנשים העובדות והן עבור המעסיקים, תוך שימת דגש על כך שהבנה משותפת לצרכי המערכת, אין בה בכדי לאפשר פגיעה בזכויות עובדת הרה. כמו כן בהקשר לעולם החינוך, עלתה תופעה של הסתרה ועזיבה פתאומית של מחנכות ומורות את תלמידיהן לחופשת לידה. ההשלכות הפסיכולוגיות להתנהלות זו מעלות צורך בפתיחה של הנושא ושימת דגש על הליך מסודר עד כמה שניתן של עזיבת מורות לחופשת לידה תוך מניעה של פגיעה נפשית בתלמידים.

באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu