y1במסגרת שיתוף הפעולה של הפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה ושל אוניברסיטת הילדסהיים, התקיימה בגרמניה, בין התאריכים 1-5 בדצמבר, סדנת חוקרים ישראלים וגרמנים ראשונה בנושא "שונות". במסגרת הסדנה הציגו הסטודנטים המשתתפים את מחקריהם, העמיקו לתוך סוגיות מחקריות השוואתיות, כמו גם קיימו סיורים בשדה החינוכי הגרמני.


הפרויקט המחקרי נתמך על ידי "קרן פורום העתיד גרמניה ישראל" והיא פרי שיתוף הפעולה של שתי האוניברסיטאות. סגל הפרויקט מטעם אוניברסיטת חיפה כולל את דר אימן אגבריה, דר לינור הדר, ודר יותם חותם. מטרת הפרויקט שיימשך שנתיים, הנה להפגיש תלמידי תואר שני ושלישי מישראל ומגרמניה העוסקים במחקריהם ב"שונות" בהקשריה הפדגוגיים הרחבים כמו רב תרבותיות, חברת מהגרים, יחסי רוב ומיעוט, חינוך לשלום, מגדר ועוד. סדנת החוקרים הבאה תתקיים בתחילת הקיץ בחיפה ובירושלים.
הקישור לקבוצה מגרמניה:  http://www.uni-hildesheim.de/neuigkeiten/diversitaet-in-israel-und-deutschland-forschungswerkstatt-startet/y1

באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu