25.11.2014slippers • 12:00-14:00

שם האירוע: הרצאת הפתיחה לסדרת מפגשי סמינר הפקולטה בשנת תשע"ה: הכמיהה לקשר במארג היחסים הבינאישיים והפסיכותרפויטיים

הפקולטה לחינוך

מיקום האירוע: חדר 363, בניין חינוך • אוניברסיטת חיפה

לצפייה בהזמנה

באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu