היסטוריה משועבדת

כריכת הספר היסטוריה משועבדת

היסטוריה משועבדת: ניתוח ביקורתי של תכניות לימודים וספרי לימוד בהיסטוריה כללית בישראל 1948 – 2006 (הוצאת מכון מופ"ת, תל אביב, 2008) מאת ד"ר אריה קיזל

הספר היסטוריה משועבדת מציג ניתוח ביקורתי של תכניות הלימודים וספרי הלימוד בהיסטוריה 1948 – 2006.
במסגרת המחקר המקיף בדק ד"ר אריה קיזל את ההתפתחויות והשינויים שחלו בתכניות הלימודים ובמטרותיהן והשלכותיהם על ספרי הלימוד. כמו כן נבדק היחס המספרי והקשר התוכני בין הנושאים שנלמדו בהיסטוריה כללית ובין אלה שנלמדו בתולדות ישראל.
המחקר כלל גם ניתוח של הטקסט הלימודי: אילו נושאים הורחבו והודגשו – כגון מרכזיותה ותרומתה של אירופה, אילו נושאים הוצגו בצורה שטחית וסטראוטיפית – כגון תולדות היפנים והסינים ואילו נושאים הודחקו או הועלמו – כגון רצח העם הארמני. הניתוח מלֻווה בדברי הסבר ליחס השונה לנושאים השונים. מלבד אלה נדון הקשר בין התכניות והספרים לבין עיצוב הזיכרון הקולקטיבי של תלמידי ישראל. הממצאים מאוּששים באסמכתאות,  במוּבאות ובתימוכין מספרות העיון והמחקר בארץ ובעולם.