The-Ultra-Orthodox-Education-in-Israel-Law-Culture-and-Politics

החינוך החרדי בישראל: בין משפט, תרבות ופוליטיקה

בחברה הישראלית למודת המלחמות, בה קואליציות קמות ונופלות בשל עניינים מדיניים, מאבקים ציבוריים-פוליטיים על מדיניות החינוך נדחקים אל קרן זווית. שוליותה של מדיניות החינוך בסדר היום הציבורי הכללי בולטת ומתעצמת על רקע מרכזיותה של מדיניות זו במאבקים הפוליטיים התכופים שמנהלים נציגי המפלגות החרדיות. ספר זה פותח צוהר אל השיח שהתקיים בשני העשורים האחרונים בין בתי המשפט, הכנסת ומשרד החינוך בנושא החינוך החרדי, וזורה אור על תוצאותיו והשלכותיו. הספר נפתח במבט אל מדיניות החינוך הפורמלית בישראל, בניתוח הגורמים שתרמו לעיצובה ובתיאור הפערים בין המדיניות לבין המציאות בשטח; הוא נמשך במבט השוואתי אל הקשרים בין המדיניות המשפטית לבין החינוך החרדי בארצות הברית ובאנגליה; וחותם בבחינת הזכויות והאינטרסים שיש לשקול במסגרת עיצוב מדיניות חינוך חלופית ובהצגת מתווה של הצעות קונקרטיות. לאורכו ולרוחבו, מציע הספר לקוראיו תובנות חדשות על מערכות היחסים בין משפט, תרבות ופוליטיקה במדיניות החינוך בישראל, ועל האופנים בהם מעצבות מערכות יחסים אלה את זכויות הילדות והילדים החרדים, את זכויות הוריהם ואת דמותה של הקהילה החרדית.

לדף הספר (בחלון חדש)

לצפייה בתוכן העניינים (קובץ PDF, בחלון חדש)