You are currently viewing מורה נבוכים: חלונות להנחיית מורים

מורה נבוכים: חלונות להנחיית מורים

Guide-for-the-Perplexed-windows-to-guide-teachersמורה נבוכים: חלונות להנחיית מורים

ספר "מורה נבוכים: חלונות להנחיית מורים" פותח חלונות אל עולם ההנחיה של מורים מתחילים ושל מורים עולים בשלבי הכניסה למקצוע ההוראה. הוא מאפשר הצצה אל סוגיות בהנחיה, המאפיינות את המעבר מתרבות של לומד לתרבות של מלמד. הספר קושר את ההיבט היישומי עם המחקרי. הוא מציג מסגרת חשיבה כוללנית על המעשה ההנחיה והצעה לתכנית אופרטיבית לעבודת המנחה בשדה. הסוגיות המובאות בספר והדרכים המוצעות להתמודדות עם אירועים שמורים מרבים להיתקל בהם בעבודתם, עשויות לסייע להם לבסס את המקצועיות שלהם ואת תדמיתם כמורים. רות סטרהובסקי, רחל הרץ – לזרוביץ , לילי אורלנד ברק מכון מופ"ת