התכנית לחינוך, חברה ותרבות

התכנית מתמקדת בהיבטיו החברתיים והתרבותיים של החינוך, תוך שימת דגש מיוחד על החינוך הבלתי-פורמאלי. הלימודים מעוגנים בתחומי הדעת של הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה של החינוך  ומאירים את יחסי הגומלין בין מערכות חינוך לבין סוגיות מפתח חברתיות כגון צדק, שיוויון, זהות ושוֹנות. בהתאם, הלימודים ממקדים את החינוך הבלתי-פורמאלי בהקשרו החברתי והתרבותי הרחב.