כריכת הספר חינוך בהמתנהחינוך בהמתנה: מדיניות הממשלה ביוזמות אזרחיות לקידום החינוך הערבי בישראל

שתי מטרות לחיבור שלפנינו. הראשונה, היא להציג את היוזמות וההתפתחויות המרכזיות בחינוך בקרב האוכלוסייה הערבית בשנים האחרונות. בהקשר הזה, הדו"ח מתמקד ברמת המאקרו של יוזמות והתפתחויות אשר ביקשו להשפיע על עיצוב המדיניות במערכת החינוך הערבי. המטרה השנייה, היא לבחון באופן ביקורתי את מהותה של המדיניות הממשלתית כלפי החינוך הערבי, כפי שזו מתבטאת באופן בו מטפל משרד החינוך בהמלצות וכיווני הפעולה שהתגבשו הודות ליוזמות וההתפתחויות שנסקור, ושחלקן יצאו לעולם תוך שיתוף פעולה הדוק עם משרד החינוך עצמו. הדו"ח שלפנינו מראה כי חלקים נרחבים מתמונת מצבה העגום של מערכת החינוך הערבית ידועים, מוכרים וברורים למקבלי ההחלטות ולקובעי המדיניות במשרד החינוך ובממשלה. גם הצרכים המדויקים, היקף התקציבים הדרושים למילויים ואף הרפורמות המבניות הנחוצות לשם כך מוכרים וידועים. מה שנדרש כעת הוא דבר אחד: יישום מיידי. יוסף ג'בארין, אימן אגבריה דיראסאת והקליניקה