Education-on-hold

Commitment, Character, and Citizenship

הספר עוסק בתפקיד המדינה בחינוך הדתי ובמקומה של הדת בזירה הציבורית בחברות מרובות תרבויות. מצד אחד, הספר דן בסוגיות הקשורות למעורבות המדינה במימון ובפיקוח על החינוך הדתי מבחינת התכנים הנלמדים והאופי המסגרות בהן מועבר החינוך הדתי. מצד שני, הספר מתמודד עם המתח שבין החינוך לדת והחינוך לאזרחות בחברה הדמוקראטית. הספר מאגד חבורה מרשימה של אנשי חינוך, פילוסופיה וסוציולוגיה מארצות שונות שרובם ככולם מתמודדים עם הקושי ההולך וגובר לחנך לאזרחות משותפת ומשמעותית.
ערכו את הספר פרופ' חנן לאכסנדר וד"ר איימן אגבאריה מהפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה והוא יצא לאור מטעם הוצאת רותלידג' בסדרה הנחשבת של המחקר החינוכי.

לפרטים נוספים על הספר באתר ההוצאה (בחלון חדש)