Arab-women-in-Israel-Current-Status-and-Future-Prospectsנשים ערביות בישראל תמונת מצב ומבט לעתיד

מעמדה של האישה הערבייה בכלל ובישראל בפרט עמד במוקד של מחקרים פמיניסטיים בשנים האחרונות. מחקרים אלה מצביעים על הצורך לקשור את מעמד האישה לא רק לתרבות המשפחתית הפטריאכלית, אלא גם לתפקיד שהמדינה ומוסדותיה ממלאים בשימור מעמדה של האישה ובהעצמת ערכים פטריאכליים. בשני העשורים האחרונים התקיימה פעילות מגוונת של העצמת נשים ערביות בישראל. על אף שינויים אלה, בתחומים מסוימים נשמרים דפוסים שמרניים יותר. הנשים עצמן מילאו את חלקן ביצירת התנאים למעבר מסגנון חיים מסורתי לסגנון חיים מודרני, על ידי רכישת השכלה, השתלבות בעבודה ומילוי חובותיהן האזרחיות בתחום ההשתתפות הפוליטית, אך שינויים אלה לא היוו מנוף ליצירת שוויון מלא בין נשים וגברים בחברה הערבית בישראל. ספר זה מתאר את תהליכי השינוי שהתרחשו במעמדן ובמצבן של הנשים הערביות במדינת ישראל. תהליכים אלה דומים בחלקם למה שהתרחש אצל נשים ערביות בכלל,  וחלקם ייחודיים בשל המסגרת הפוליטית הישראלית. פרקי הספר מתייחסים לתהליכים פוליטיים, חברתיים ותעסוקתיים, וכן לתהליכים בתחומי החינוך והבריאות. הדיון מתמקד בדרכים שבהן נשים ערכיות מפלסות את דרכן בין המבנים המסורתיים לבין המודרניות, תוך התמודדות עם הדילמות והחסמים הניצבים בפניהן, ושם דגש בתחומים שבהם ניכרים שינויים במעמדן.

הוצאת רמות, אוניברסיטת ת"א עזאיזה, פ., אבו בקר ,ח., הרץ-לזרוביץ, ר., וג'אנם, א' . (עורכים) רדס