לימודי מחקר מקדים

תנאי קבלה למסלול השלמות לקראת תואר שלישי – לימודי מחקר מקדים

מסלול לימודי מחקר מקדים מיועד למועמד אשר סיים לימודיו לתואר שני במסלול ללא עבודת גמר מחקרית (תזה), או שציונו בעבודת הגמר המחקרית (תזה) אינו עומד בציון הנדרש לקבלה ללימודי

תואר שלישי (כמפורט בתקנון לימודי תואר שלישי).

מועמד המבקש להירשם ללימודי השלמה לקראת התואר השלישי והינו בעל תואר "מוסמך" ללא כתיבת עבודת גמר מחקרית , חייב למלא את התנאים הבאים:

תנאי קבלה

א.  בעל תואר ״מוסמך״ ללא עבודת גמר ממוסד מוכר בציון סופי של 86 לפחות ובכפוף לתקנון הרשות ללימודים מתקדמים.

ב.  הסכמה מנחה אשר מסכים להנחותו בעבודת הגמר המחקרית (תזה) הכולל בתוכו את נושא המחקר.

דרישות המסלול

א.      השלמת כתיבת עבודת הגמר המחקרית(תיזה).

ב.      במידת הצורך, עמידה בתכנית הלימודים אשר תוטל על ידי הוועדה החוגית ללימודי התואר השלישי.

משך הלימודים במסלול לימודי מחקר מקדים הינו שנה אחת בלבד. בהמלצת המנחה והוועדה החוגית, ומנימוקים מיוחדים שיירשמו, רשאי הדיקן ללימודים מתקדמים להאריך את תקופת הלימודים בשנה אחת נוספת בלבד.

 

סיום לימודי מחקר מקדים לתואר שלישי אינו מהווה קבלה אוטומטית ללימודי תואר שלישי. המועמד יגיש את מועמדותו והוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי תמליץ בפני הדיקן ללימודים מתקדמים האם לקבל את המועמד ללימודי תואר שלישי.

הגשת המועמדות

לאחר התקשרות עם מנחה ובדיקה מול מזכירות החוג יש להרשם ולהעביר במייל למזכירות החוג  אישור הרשמה.  ההרשמה מתבצעת באתר אוניברסיטת חיפה . יש לבחור מסלול מחקר מקדים בחינוך מיוחד

  בכתובת  https://applicants.haifa.ac.il/adm/#/

 לשלוח למחלקת הרשמה את תדפיסי הציונים וזכאות לתואר ראשון  ושני עם חותמת מקורית (למזכירות החוג ניתן לשלוח במייל ) לכתובת:

אוניברסיטת חיפה מדור הרשמה, שדרות אבא חושי 199 הר הכרמל, חיפה מיקוד 3498838

*מועמדים שלמדו באוניברסיטת חיפה – אינם צריכים לשלוח את תדפיס הציונים וזכאות לתואר ראשון