יו"ר וועדה ללימודים מתקדמים: פרופ׳ דני בן-צבי

 הרשמה לחוג לחינוך מתמטי לתואר שני תימשך עד לתאריך 15.8.17

 

מטרת הלימודים ומהותם

מטרת הלימודים לתואר שני היא להכשיר סגל בכיר שיעסוק במחקר בחינוך מתמטי, יקדם את הוראת המתמטיקה בכל הגילאים והמערכות, יעסוק בפיתוח סביבות למידה ותכניות לימודים ובהכשרת מורים למתמטיקה.

 

תוכניות לימודים

החוג לחינוך מתמטי מציע שלוש תכניות לימוד לתואר שני:

1. חינוך מתמטי (ח"מ).

2. מתמטיקה וחינוך (מו"ח). התוכנית משותפת לחוג לחינוך מתמטי ולחוג למתמטיקה (http://math.haifa.ac.il).

3. קשיים ולקויות למידה בחשבון ובמתמטיקה. התכנית משותפת לחוג לחינוך מתמטי ולחוג ללקויות למידה, http://www.edu.haifa.ac.il/learning-dis.

 תלמידי תואר שני המתקבלים לשנה א' לחוג עתיר מתמטיקה (חינוך מתמטי, מתמטיקה, מדעי המחשב, סטטיסטיקה, מערכות מידע, כלכלה ) יוכלו ללמוד במקביל לתעודת הוראה במתמטיקה ולקבל פטור משכ"ל על לימודי תעודת ההוראה.

 

תנאי קבלה

תנאי הקבלה תלויים בתכנית

1.חינוך מתמטי (ח"מ):

מועמדים לתכנית בחינוך מתמטי (ח"מ) יעמדו בתנאים הבאים:

· על המועמדים לתואר שני בחינוך מתמטי להיות בעלי רקע במתמטיקה ובחינוך , דהיינו להיות בוגרי מתמטיקה או מחלקות להוראת מדעים, או בוגרי מדעים מדויקים עם ניסיון בחינוך מתמטי, או בוגרי חינוך (או הוראה) עם התמחות בחינוך מתמטי.

· מועמדים יהיו בעלי תואר בוגר ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בציון ממוצע 80 ומעלה בחינוך או הוראה וציון ממוצע 76 ומעלה במתמטיקה, או בוגרי תואר ראשון בעלי ציון ממוצע 80 ומעלה בהוראת המדעים (או תחום מקביל על פי שיקול הדעת של החוג).

· ועדת הקבלה בחוג תדון בתיקי המועמדים ותהיה רשאית לזמן לראיון אישי כל מועמד שייראה לה.

 

2. מתמטיקה וחינוך (מו"ח):

· מועמדים לתוכנית מתמטיקה וחינוך (מו"ח) יעמדו בדרישות הקבלה בשני חוגים: החוג לחינוך מתמטי והחוג למתמטיקה.

 

3. קשיים ולקויות למידה בחשבון ובמתמטיקה:

  • מועמדים לתכנית קשיים ולקויות למידה בחשבון ובמתמטיקה יעמדו בדרישות הקבלה בשני חוגים: החוג לחינוך מתמטי והחוג ללקויות למידה.

 

בנוסף לכך בכל התכניות:

· אין אפשרות להתחיל את לימודי התואר השני ללא סיום חובות שמיעה בתואר הראשון.

· בעלי תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה ששפת ההוראה בו אינה עברית, יידרשו לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת על ידי האוניברסיטה כתנאי לקבלתם ללימודים.

· מועמדים בוגרי אוניברסיטאות מוכרות מחו"ל וכן בוגרי אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל, אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה, יחויבו לעמוד בהצלחה בבחינת ה- GRE, או בלימודי השלמה במסגרת התואר הראשון.

· על המועמדים לעמוד בבחינת כניסה באנגלית ולקבל בה ציון של 80 לפחות.

דוגמא לבחינת הכניסה באנגלית בפקולטה לחינוך

 

לימודי השלמה

1. ועדת קבלה רשאית לדרוש קורסי השלמה ממועמדים בעלי רקע אקדמי חסר. הקורסים יהיו ברמת תואר בוגר. קורסי ההשלמה לא יימנו במספר השעות לתואר.

2. תוכנית ההשלמה תיקבע על ידי ועדת הקבלה על פי הרקע של כל מועמד.

3. סטודנטים יידרשו לסיים את לימודי ההשלמה במהלך שנה א' ללימודיהם בציון 80 לפחות.

סטודנט המעוניין לערער על דרישה להשלים קורס מסוים בנימוק שלמד קורס דומה, יתבקש להציג מסמכים רלוונטיים ממוסד אקדמי מוכר. המסמכים הנדרשים (לכל קורס בנפרד) יכללו סילבוס, ציון משוקלל (80 לפחות), פרטים על היקף הקורס, נקודות, זכאות, שם ותואר המרצה. יש להמציא מסמכים אלה בעת הרישום. פטורים מלימודי השלמה על סמך המסמכים יידונו עד לאחר תום השבוע הראשון ללימודים. לא יידונו בקשות לפטורים לאחר מועד זה.

 

נהלים

מסלולי לימודים

במסגרת התואר השני בחוג קיימים המסלולים הבאים: 1. מסלול א' 2. מסלול ב' 3. מסלול ישיר לדוקטוראט.

1. מסלול עם עבודת גמר מחקרית - תזה (להלן מסלול א')

מסלול א' כולל לימוד קורסים בהתאם לתכנית הלימודים המפורטת בהמשך והגשת תזה. רישום למסלול א' אינו מבטיח המשך לימודים במסלול זה. האפשרויות לכתיבת עבודת מחקר תלויים בציונים (נדרש ציון של 80 לפחות בקורסים המתודולוגיים ו – 85 לפחות בעבודה סמינריונית של שנה א'), התקשרות בתום שנה א' עם מנחה מתוך מרצי החוג המורשה להנחות עבודות גמר ומסכים להנחות את הסטודנט, והגשת הצעה לתזה בתום הסמסטר השלישי ללימודים.

רישום למסלול א' איננו מבטיח מראש שהסטודנט יצליח להתקשר עם מנחה או שיוכל לעשות מחקר בכל נושא המעניין אותו.

העברת סטודנטים, שלא יעמדו בלוח זמנים זה למסלול ב' או הפסקת לימודיהם, יישקלו על-ידי ועדת המ"א החוגית.

2. מסלול עם עבודת גמר (להלן מסלול ב' ללא תזה)

מסלול ב' כולל לימוד קורסים בהתאם לתכנית הלימודים, הכוללת בחינת גמר, כמפורט בהמשך. מסלול זה הוא ללא כתיבת תזה. לבחינת הגמר ייגש רק מי שסיים את חובות השמיעה והגיש את כל העבודות. במידה ויתברר לאחר ביצוע בחינת הגמר כי הסטודנט לא עמד בדרישות כלשהן ציוני בחינת הגמר יבוטלו.

מעבר ממסלול א' למסלול ב' נתון לשיקולה של ועדת המ"א החוגית. על הסטודנט למלא בקשה מנומקת ולהגישה ליו"ר הועדה באמצעות מרכזת החוג. סטודנט אשר לא עומד בדרישות הלימודים במסלול א' ולא יימצא מתאים להמשך לימודיו במסלול ב', לימודיו יופסקו.

3. מסלול ישיר לדוקטוראט

הנהלים במסלול זה הם כפי שמפורט בתקנון לימודי דוקטורט אוניברסיטאי.

 

משך הלימודים ומהלכם

על הסטודנטים במסלול א' ומסלול ב' לסיים את כל חובות השמיעה והגשת העבודות במשך שנתיים. סטודנטים במסלול א' יירשמו לשנה נוספת, במסגרתה יסיימו את עבודת הגמר המחקרית (תזה) ויגישו אותה לשיפוט. לוח זמנים זה הוא מחייב, ולכן על המועמדים לשקול היערכות מתאימה. יש לחדש את הרישום ללימודים כל שנה, גם בזמן הכתיבה של עבודת הגמר.תכנית הלימודים המחייבת היא התכנית המתפרסמת בשנתון המתייחס לשנת הלימודים בה התחילו הסטודנטים את לימודיהם. במהלך הלימודים ייתכנו שינויים במבנה תכנית הלימודים. אם במהלך הלימודים אושר מעבר למסלול אחר או למגמה שונה, החובות החלים על הסטודנט הם בהתאם לשנתון של השנה בה אושר המעבר.

 

עבודות סמינריוניות

- ניתן להגיש עבודה סמינריונית אך ורק בקורס שמוגדר כסמינריון.

- אין להגיש שתי עבודות סמינריוניות אצל אותו מרצה.

- אין להגיש עבודה משותפת אלא במקרים מיוחדים ולאחר קבלת אישור מיוחד מוועדת המ"א.

- מרצה הקורס יקבע את מועד הגשת העבודה הסמינריונית בקורס שלו. מועד זה יכול להקדים את המועדים שנקבעו על ידי הרשות ללימודים מתקדמים, אך אינו יכול להיות יותר מאוחר ממנו. (עבודות של סמסטר א': סוף סמסטר ב'. עבודות של סמסטר ב': תום השבוע הראשון של שנת הלימודים העוקבת). לפני הגשת העבודה על הסטודנט לדאוג לרישום תאריך הגשת העבודה ופרטיה במזכירות החוג. על הסטודנט לחתום על טופס הצהרה על הכנה עצמית של העבודה. על הסטודנט לוודא שעותק מהעבודה הסמינריונית שהוגשה יישאר בידיו.

 

נוהל כתיבת עבודת גמר מחקרית (תזה) במסלול א

- עבודת הגמר תונחה על ידי אחד ממרצי החוג המורשים להנחות עבודת גמר. רשימת המרצים המורשים להנחות נמצאת באתר החוג. באישור יו"ר ועדת המ"א החוגית והרשות ללימודים מתקדמים ניתן לצרף מנחה שני מתוך החוג לחינוך מתמטי או מחוצה לו במגבלות מסוימות.

- על הסטודנט והמנחה לחתום על טופס התקשרות. ההתקשרות צריכה להתבצע עד סוף השנה הראשונה ללימודים.

- את ההצעה לעבודת הגמר המחקרית יש להגיש לכל המאוחר עד תום השבוע הראשון של סמסטר ב' בשנה השנייה ללימודים. ההצעה תוגש למזכירות ועדת מ"א.

- את עבודת הגמר המחקרית יש לסיים לכל המאוחר תוך שלוש שנים מיום תחילת לימודי המ"א. הנחיות להגשת הצעת מחקר ונהלים להגשת עבודת הגמר המחקרית ניתן לקבל במזכירות ועדת המ"א החוגית.

- לאחר שהעבודה תקרא על-ידי שופטים, תתכנה דרישות לתיקונים. על הסטודנט יהיה להגיש את הנוסח המתוקן של התיזה בזמן שייקבע.

 

נוהל סיום במסלול ב

רשאים לגשת להליכי סיום אך ורק סטודנטים שהשלימו את כל חובות השמיעה כולל הגשת כל העבודות וקבלת ציונים. על הסטודנטים לעמוד בבחינה על אחת מהעבודות הסמינריוניות שכתבו במהלך לימודיהם. ועדת המ"א תבחר את העבודה הסמינריונית עליה יתקיים המבחן.

 להורדת מערכת לימודים לשנה"ל תשע"ח בחוג לחינוך מתמטי - תואר שני, לחצו כאן (קובץ pdf, בחלון חדש)

לצפייה בשנתון תואר שני תשע״ח בחוג לחינוך מתמטי לחץ כאן (קובץ pdf, בחלון חדש)

Menu